Studia Prawa Prywatnego to kwartalnik ukazujący się na rynku wydawniczym od 2006 r. Aktualnie wydano już 45 zeszytów, w których opublikowane zostały artykuły o charakterze naukowym poświęcone prawu prywatnemu.

Studia Prawa Prywatnego to kwartalnik wywodzący się z najbardziej prestiżowej serii książkowej poświęconej prawu prywatnemu System Prawa Prywatnego, publikowanej we współpracy z Instytutem Naukowym PAN. Opiekę merytoryczną nad kwartalnikiem sprawują najwybitniejsze autorytety polskiego i międzynarodowego prawa prywatnego. Redaktorem Naczelnym czasopisma był prof. Zbigniew Radwański. Jego dzieło kontynuuje prof. Bogudar Kordasiewicz, jako Redaktor Naczelny.

Członkami Rady Naukowej są zarówno Redaktorzy Naukowy poszczególnych tomów Systemu Prawa Prywatnego, jak i wybitni przedstawiciele nauki prawa prywatnego polskiego oraz przedstawiciele nauki prawa prywatnego z innych krajów: Niemiec, Francji, Czech, Włoch.

Artykuły prezentowane w Studiach Prawa Prywatnego dotyczą zagadnień wywodzących się z: prawa cywilnego, rodzinnego, autorskiego, własności przemysłowej, prawa konkurencji, prawa spółek, prawa papierów wartościowych, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa medycznego. Przygotowywane teksty zawierają nie tylko komentarz do aktualnego ustawodawstwa, ale także analizę polskiego oraz europejskiego prawa prywatnego, ze wskazaniem na modelowe (systemowe) rozwiązania. Ten sposób prezentacji zagadnień prawnych pozwala Czytelnikom na bardziej transparentne zapoznanie się z daną tematyką.


Studia Prawa Prywatnego (Studies in Private Law) is a quarterly which has been published since 2006. 45 issues have been brought out so far carrying scientific articles devoted to private law.

Studia Prawa Prywatnego is originating from the most prestigious book series devoted to private law System Prawa Prywatnego (System of Private Law) published in cooperation with the Institute of Legal Science of the Polish Academy of Sciences. The quarterly is supervised with regard to its merits by the most outstanding experts in Polish and international private law. The first Editor-in-Chief of the quarterly was Prof. Zbigniew Radwański. His work in this capacity is continued by Prof. Bogudar Kordasiewicz.

The membership of the Scientific Council includes editors of individual volumes of System Prawa Prywatnego as well as outstanding experts in Polish private law and that of other countries: Germany, France, Czech Republic, Italy.

Articles presented in Studia Prawa Prywatnego concern issues originating from: civil law, family law, copyright law, intellectual property law, competition law, companies law, securities law, international private law, medical law. The published texts provide not only a commentary on current legislation, but also analyse Polish and European private law indicating model (systemic) solutions. This way of presenting legal issues provides Readers with a more transparent possibility to get acquainted with a given subject.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 02/2019
Liczba tekstów: 173