Zastępca Redaktora Naczelnego

Dr Mateusz Grochowski, LL.M. (Yale) jest adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych PAN,AffiliatedFellow w Information Society Project na Yale Law School oraz Członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.W roku akademickim 2019–2020 jest także Max Weber Fellow w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji oraz Grotius Research Scholar wUniversity of Michigan Law School.

Odbył staże badawcze m.in. na Uniwersytecie w Tel Awiwie (Edmond J. Safra Center for Ethics), na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Fordham University School of Law oraz w Instytucie Maxa Plancka do spraw Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Prywatnego. Prowadził wykłady na uczelniach w Polsce, we Włoszech i w Niemczech. Był członkiem kolegiów redakcyjnych „Yale Journal on Regulation” i „Yale Journal of Law&Technology”.

Jest stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, Fox Foundation (Yale) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest także laureatem Konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu polskiego prawa prywatnego.

Jest autorem dwóch monografii oraz kilkudziesięciu artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych wydanych w Polsce i za granicą. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim teorią prawa umów oraz prawem konsumenckim UE. Jego obecne badania skupiają się na wpływie nowych technologii na prawo umów oraz na współczesnej teorii źródeł prawa prywatnego, zwłaszcza samoregulacji i teorii norm dyspozytywnych.

 

Dr Mateusz Grochowski LL.M. (Yale) is an assistant professor at the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, an Affiliated Fellow at the Information Society Project (Yale Law School), and a Member of the Office of Studies and Analyses of the Supreme Court of Poland. In the Academic Year 2019-2020, he is also a Max Weber Fellow in the European University Institute in Florence and a Grotius Research Scholar at the University of Michigan Law School.

He was a visiting researcher at the University of Tel Aviv (Edmond J. SafraCenter for Ethics), at the Faculty of Law, Administration and Economy of the University of Wrocław, at the Fordham University School of Law and at the Max Planck Institute for International and Foreign Private Law, among other places. He has been a lecturer at universities in Poland, Italy and Germany, and has servedon the editorial boards of the “Yale Journal on Regulation” and the “Yale Journal of Law&Technology”.

He was granted scholarships fromthe Foundation for the Polish Science, the Polish National Science Centre, the Fox Foundation (Yale) and the Ministry of Science and Higher Education of Poland. He also received the main prize in the Professor Zbigniew Radwański contest for the best doctoral dissertation in Polish private law.

He has authored two books and several journal articles,as well ascontributions in collective volumes published in Poland and abroad.His research interests encompass primarily theory of contracts and EU consumer law. In his current work, heis focusing on the impact of new technologies on contract law and the modern theory of sources of private law, with particular regard to self-regulation and the theory of default rules.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 3-4/2023
Liczba tekstów: 225