Redakcja „Studiów Prawa Prywatnego” dochowuje najwyższej staranności w celu utrzymania standardów etycznych w publikacjach naukowych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wydawnictwie C.H.Beck https://www.beck.pl/zasady-publikacji/zasady-etyki-publikacyjnej/

Zasady etyczne zostały oparte na COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors.

http://publicationethics.org/

Diagramy COPE w języku polskim (plik *.PDF)

Standardy etyczne

Obowiązki redakcji

 1. Redaktor naczelny ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu oraz ponosi odpowiedzialność za decyzje dotyczące wyboru artykułów do publikacji.
 2. Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego (redakcja, członkowie kolegium redakcyjnego, członkowie kolegium recenzentów) nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej/przekazanej do redakcji pracy jakiejkolwiek innej osobie niż osobom przewidzianym przyjętą w redakcji czasopisma procedurą wydawniczą.
 3. Nieopublikowane artykuły bądź ich fragmenty nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych zespołu redakcyjnego bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.
 4. W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji redakcja przestrzega obowiązującego prawa.

Obowiązki Autorów

 1. Wydawnictwo zobowiązuje autorów utworów do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w ich powstanie z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji: kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu utworu, przy czym główną odpowiedzialność za jego treść ponosi autor zgłaszający utwór.
 2. Wydawnictwo zobowiązuje autorów do przekazywania informacji o ewentualnych źródłach finansowania utworu/publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów w powstanie publikacji („financial disclosure”). Wydawnictwo jest zobowiązane do zamieszczenia informacji o wkładzie finansowym wymienionych podmiotów w publikacji.
 3. Autor nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.
 4. Autor zobowiązany jest do zacytowania publikacji, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy i za każdym razem musi potwierdzić skorzystanie z pracy innych autorów. Powinien upewnić się również, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione.
 5. W przypadku, gdy autor odkryje zasadniczy błąd lub nieścisłość w swojej pracy, ma obowiązek jak najszybszego powiadomienia o tym redakcji.
 6. Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę.
 7. Wydawnictwo informuje, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów – instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp. Zgodnie ze standardami wydawniczymi:

  • „ghostwriting” występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie utworu/publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w utworze/publikacji;
  • „guest authorship” („honorary authorship”) występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem utworu/publikacji.

Obowiązki Recenzentów

 1. Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i – za pośrednictwem redakcji – może również wspierać autora w poprawieniu pracy.
 2. Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym redakcję.
 3. Recenzje powinny być sporządzone obiektywnie. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą.
 4. Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego przedstawiciel redakcji.
 5. Wszystkie recenzje wykonywane są w procesie double blind review, a Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom i danych recenzentów autorom.
 6. Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji powinny być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych.
 7. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.
 8. Recenzent powinien poinformować redakcję o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.

The editorial team of “Studies in Private Law” exercises the highest degree of care to ensure that ethical standards are kept in scientific publications, according to the ethical standards of C.H.Beck https://www.beck.pl/zasady-publikacji/zasady-etyki-publikacyjnej/ .

Ethical standards have been based on COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors.

http://publicationethics.org/

Download complete set of flowcharts: English (filetype *.PDF)

Ethical standards

Duties of editors

 1. The editor-in-chief is obliged to abide by the current state of law with respect to defamation, violation of copyright and plagiarism, and is responsible for decicions concerning selection of articles for publication.
 2. No member of the editorial team (editors, members of the editorial board, members of the board of reviewers) may disclose information on any work submitted to any persons other than the persons eligible to receive it under the publishing procedure adopted by the editorial team.
 3. Unpublished articles of fragments thereof may not be used in own research of the editorial team or reviews without explicit writing consent of the author.
 4. With respect to counteracting discrimination the applicable laws are observed.

Duties of authors

 1. The Publisher obliges the authors of papers to disclose the contributions of individual authors, identifying their affiliation and contribution, i.e. information as to who has authored the concepts, assumptions, methods, protocol, etc. used in the preparation of the paper, with the main responsibility for its contents resting on the submitter.
 2. The Publisher obliges authors to provide information on any possible sources of financing for the work/publication, contributions from research institutions, societies and other organisation to the publication (‘financial disclosure’). The Publisher is obliged to place information on the financial contribution of those organisations in the publication.
 3. Authors should not publish materials describing the same research project in more than one periodical or original publication. Submitting the same work to more than one periodical is at the same time unethical and prohibited.
 4. Authors are obliged to cite the publications which have had an impact on the submitted work and each time should confirm that works of other authors have been used. They should also make sure that the names of authors quoted in the work and/or fragments of cited works have been correctly cited or mentioned.
 5. If a basic error or discrepancy is found in the work the author should promptly notify the editorial board thereof.
 6. Authors should submit only original works for publication.
 7. The Publisher announces that ‘ghostwriting’ and ‘guest authorship’ are manifestations of scientific misconduct, and that all disclosed cases will be denounced, including the notification of appropriate organisations – the employers of the authors, scientific societies, associations of scientific editors, etc. In accordance with the publishing standards:

  • ‘ghostwriting’ occurs when somebody has made a significant contribution to creating a work/publication without disclosing their role as one of the authors or without mentioning their role in the acknowledgements;
  • ‘guest authorship’ (‘honorary authorship’) occurs when the contribution of the author is minimal or non-existent, but notwithstanding this she has been credited as an author of the work/publication.

Duties of reviewers

 1. Reviewers provide support to the editor-in-chief in making editorial decisions and – through the editorial team – may also assist authors in making corrections in their works.
 2. Each selected reviewer who cannot review a work or knows that prompt reviewing is impossible should notify the editorial team thereof.
 3. Reviews should be performed objectively. Reviewers should state their views clearly, substantiating them with relevant arguments. Making personal critical remarks about authors is considered inappropriate.
 4. All reviewed works must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with persons other than the duly authorized representative of the editorial team.
 5. All reviews are performed in a double-blind review process and author’s data shall not be disclosed to reviewers, and reviewer’s data shall not be disclosed to authors.
 6. Confidential information or ideas arising as a result of a review should be kept secret and must not be used for gaining personal benefits.
 7. Reviewers should not review works in relation to which there is a conflict of interests arising out of a relationship with relevant authors, companies or institutions.
 8. Reviewers should report any major similarity, partial overlapping of the contents of the work with any other publication they are familiar with, or any suspicion of plagiarism.
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 3-4/2023
Liczba tekstów: 225