Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz – jest profesorem zwyczajnym (nadanie tytułu przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2011 r.), zatrudnionym od 1976 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Ma też wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. Kierował katedrami prawa cywilnego w trzech szkołach wyższych (EWSPiA; Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet SWPiS). Ponadtoprowadził wykłady kursowena Uniwersytecie Warszawskim oraz wykłady monograficzne (prawo wekslowe, prawo gospodarki nieruchomościami) na wszystkich wymienionych uczelniach. Prowadził również zajęcia z prawa mediów na seminariach organizowanych przez  Fundację Helsińską oraz Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Wypromował pięciu doktorów prawa, był recenzentem w kilkunastu przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych, w tym pięciu monografii i opracowań systemowych. Publikował także poza granicami Polski. W tym zakresie na podkreślenie zasługuje opracowanie dotyczące systemu prawa polskiego, opublikowane w prestiżowym wielotomowym dziele pod nazwą International Encyclopedia of Comparative Law. Jego prace były nagradzane prestiżowymi w Polsce nagrodami w konkursie miesięcznika Państwo i Prawo na najlepsze prace doktorskie (1976) oraz habilitacyjne (1991).

Uczestniczył czynnie w pracach legislacyjnych z zakresu prawa prywatnego. Samodzielnie, bądź też w wąskich zespołach projektował kilka przyszłych aktów prawnych (projekt prawa prasowego, regulacje dotyczące przedawnienia, ochrony dóbr osobistych prawa spadkowego w przyszłym kodeksie cywilnym). Opiniował projekty szeregu aktów przed ich uchwaleniem.

Sprawuje (od śmierci prof. Z. Radwańskiego w 2012 r.) kierownictwo naukowe prestiżowego dwudziestoomowego Systemu Prawa Prywatnego. Zasiadał przez wiele lat w licznych ciałach o charakterze doradczym, w tym przez ponad dziesięć lat w Komitecie Doradczym przy Ministrze Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

Ponadto, współpracował z kilkoma międzynarodowymi kancelariami prawniczymi. Wielokrotnie był też powoływany jako arbiter w sporach gospodarczych.

 

Prof.dr hab. Bogudar Kordasiewicz – received his title of professor from the President of the Republic of Poland in 2011.Since 1976 he has been employed at the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences. He has many years of teaching experience and was the head of the civil law department at three higher education institutions (EWSPiA Academy,Łazarski Academy andSWPiS University).He also conducted course lectures at the University of Warsaw, as well as specialisedlectures (bills of exchange law, real estate law) at all the above Academies.He held media law classes at seminars organised by The Helsinki Foundation for Human Rights, as well as Press Freedom Monitoring Centre. He has promoted five juris doctors and been the reviewer of several doctoral and habilitation proceedings.

Professor Kordasiewicz is the author of several scientific publications, including five monographs and system studies. He is also published outside of Poland, and his analysis of the Polish legalsystem, published in a prestigious, multi-volume work International Encyclopaedia of Comparative Law should be mentioned. His publications were awarded in PaństwoiPrawo’s monthly magazine contestfor best doctoral dissertation (1976) and best habilitation dissertation (1991),with prestigious rewards.

He has actively participated in private law legislative work, preparing several futurelegal acts by himself or as part of small design teams (press law draft, regulations regarding the statute of limitations and the protection of personal rights under inheritance law in the future Civil Code). He provided opinions on several drafts legal acts before their adoption.

Since the death of Professor Z. Radwański in 2012, Prof. B. Kordasiewiczhas been actingchief editor of the prestigious 20-volume System PrawaPrywatnego. For many years he worked at advisory bodies, including the Advisory Committee of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

In addition, hehas cooperated with several international law firms and has been frequently appointed as an arbitrator in commercial disputes.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 3-4/2023
Liczba tekstów: 225