INSTRUKCJE DLA AUTORÓW

Procedura dotycząca przeciwdziałania „ghostwriting” i „guest authorship”

 1. „Ghostwriting” występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
  „Guest authorship” („honorary authorship”) występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
 2. Redakcja Studiów Prawa Prywatnego wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 3. Redakcja Studiów Prawa Prywatnego informuje, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” (zob. opis w pkt 1) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 4. Redakcja Studiów Prawa Prywatnego prosi o przekazywanie przez autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 5. Redakcja Studiów Prawa Prywatnego będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

PROCEDURA RECENZOWANIA – DOUBLE BLIND REWIEW PROCESS

 1. Do artykułów przysyłanych do redakcji przez absolwentów wydziałów prawa, doktorantów, asystentów i aplikantów powinna być dołączona rekomendacja (recenzja) opiekuna naukowego.
 2. Artykuły podlegają anonimizacji. Po dokonaniu anonimizacji każdy artykuł jest wysyłany do dwóch niezależnych recenzentów. Zarówno autorzy, jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 3. W procesie oceny opracowania wydawnictwo stosuje procedury COPE (pełne informacje o stosowanych procedurach dostępne są na stronie Wydawnictwa oraz pod adresem: www.beck.pl/zasady-publikacji/zasady-etyki-publikacyjnej/
 4. Lista recenzentów współpracujących z Wydawcą czasopisma jest umieszczona na stronie internetowej czasopisma. Redakcja w miarę potrzeby zwraca się do osoby umieszczonej na liście.
 5. W uzasadnionych przypadkach Redakcja może zwrócić się z prośbą o ocenę do osób spoza grona wskazanych osób.
 6. Każda recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do do-puszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia, ewentualnie przedstawieniem Autorowi sugestii co do zmian i poprawek.
 7. Autor otrzymuje zanonimizowane recenzje i jest proszony o dokonanie stosownych zmian, sugerowanych w recenzjach.

TERMIN PUBLIKACJI

Czas oczekiwania na publikację wynosi ok. 9 miesięcy.

BEZPŁATNY CHARAKTER PUBLIKACJI

Publikacja artykułów w Studiach Prawa Prywatnego ma charakter nieodpłatny.

DOUBLE BLIND REVIEW PROCESS

 1. A recommendation (review) by a scientific supervisor should be attached to each article sent to the Publisher by graduates of law faculties, doctoral candidates, assistant professors, trainee legal advisers and trainee attorneys.
 2. Articles are subject to anonymisation. Upon being anonymised each article is sent to two independent reviewers. Neither the authors nor the reviewers know the others’ identity.
 3. The Publisher applies COPE procedures in the process of evaluating the paper (full information is available on the Publisher’s website and at: www.beck.pl/zasady-publikacji/zasady-etyki-publikacyjnej/
 4. A list of reviewers cooperating with the Publisher is available on the journal’s website. If necessary, the Publisher may refer to a person from the list.
 5. In justified cases, the Publisher may ask a person not on the list for their review.
 6. Each review ends with a clear and uniform conclusion regarding the paper’s admission for publication or its rejection, or containing correction suggestions for the author.
 7. The author receives anonymised reviews and is requested to make the appropriate amendments suggested in the reviews.

KRYTERIA KWALIFIKACJI ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH

 1. Do publikacji zostaną przyjęte jedynie artykuły związane tematycznie z profilem czasopisma.
 2. Do publikacji zostaną przyjęte jedynie utwory wcześniej niepublikowane, chyba że w porównaniu do wersji pierwotnie opublikowanej uległy istotnej zmianie. Autor dołącza oświadczenie o tym, że artykuł nie stanowi plagiatu, nie zawiera elementów zduplikowanych, nie powołuje się na sfabrykowane dane.
 3. Wydawnictwo wymaga od autorów artykułu ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie tekstu (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji: kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu artykułu), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł.
 4. Wydawnictwo informuje, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 5. „Ghostwriting” występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie artykułu, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w artykule.
 6. „Guest authorship” („honorary authorship”) występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem artykułu.
 7. Wydawnictwo prosi o przekazywanie przez autorów informacji o źródłach finansowania artykułów, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 8. W procesie oceny opracowania wydawnictwo stosuje procedury COPE (pełne informacje o stosowanych procedurach dostępne są na stronie Wydawnictwa oraz pod adresem: www.beck.pl/zasady-publikacji/zasady-etyki-publikacyjnej/
 9. Do artykułów przysyłanych do redakcji przez absolwentów wydziałów prawa, doktorantów, asystentów i aplikantów należy dołączyć rekomendację (recenzja) opiekuna naukowego.
 10. Do Redakcji należy przesłać wersję elektroniczną artykułu w edytorze tekstu WORD.

PROCEDURAL STANDARDS OF QUALIFYING SCIENTIFIC PAPERS FOR PUBLICATION

 1. Only papers that are related to the journal’s subject and profile will be accepted for publication.
 2. Only papers that have not previously been published will be accepted for publication, unless they have been significantly changed as compared with the originally published version. Upon submitting the paper, the author will attach a declaration that it has not been plagiarised, does not contain copied elements and does not refer to fabricated data.
 3. The Publisher obliges the authors of papers to disclose the contributions of individual authors, identifying their affiliation and contribution, i.e. information on who has authored the concepts, assumptions, methods, protocol, etc. used in the preparation of the paper, with the main responsibility for its contents resting on the submitter.
 4. The Publisher deems ‘ghostwriting’ and ‘guest authorship’ to be scientific misconduct, and states that all discovered cases will be denounced, including the notification of any appropriate organisations — the employers of the authors, scientific societies, associations of scientific editors, etc.
 5. ‘Ghostwriting’ occurs when somebody has made a significant contribution to creating a work/publication without their role being disclosed as one of the authors, or without mentioning their role in the acknowledgements.
 6. ‘Guest authorship’ (‘honorary authorship’) occurs when the author’s contribution minimal or non-existent, but despite this they have been credited as an author of the work/publication.
 7. The Publisher asks authors to provide information on any possible sources of financing for the work/publication, contributions from research institutions, societies and other organisation (‘financial disclosure’).
 8. In the process of evaluating scientific papers, the Publisher applies COPE procedures. More information on the applied procedures is available on the Publisher’s website: www.beck.pl/zasady-publikacji/zasady-etyki-publikacyjnej/
 9. A recommendation (review) by a scientific supervisor should be attached to each article sent to the Publisher by graduates of law faculties, doctoral candidates, assistant professors, trainee legal advisers and trainee attorneys.
 10. Papers should be sent to the Publisher in a WORD file format.
 11. The initial assessment of the paper in terms of its merits is made by selected editors of a certain edition of the journal.
 12. Upon their initial acceptance, the papers are sent for scientific review (a double blind review process applies).
 13. A list of reviewers cooperating with the Publisher can be found on the journal’s website. If necessary, the Publisher may refer to a person who is not on that list.
 14. Each review ends with a clear and uniform conclusion regarding the paper’s admission for publication, its correction, or its rejection.
 15. Papers that fail to meet the above requirements will be not accepted for publishing.
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 3-4/2023
Liczba tekstów: 225