Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z pozostawienia ciał obcych w polu operacyjnym

Artykuł stanowi poszerzoną wersję opracowania zawartego w Systemie Prawa Medycznego. Tom 5. Odpowiedzialność prywatnoprawna (red. E. Bagińska), Warszawa 2021.

Studia Prawa Prywatnego | 01/2022
DOI: 10.32027/SPP.22.1.2
Kinga Bączyk-Rozwadowska
Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z pozostawienia ciał obcych w polu operacyjnym

Streszczenie Opracowanie dotyczy szkód w postaci uszkodzenia ciała oraz rozstroju zdrowia wywołanych przez pozostawienie w organizmie chorego, po przeprowadzonej operacji, ciał obcych w postaci materiałów opatrunkowych oraz narzędzi i instrumentów chirurgicznych. Analizie poddano kwestię kwalifikacji prawnej tego rodzaju działań, które – w ocenie doktryny i orzecznictwa rzadziej stanowią błąd w sztuce lekarskiej i raczej kwalifikowane są jako niedbalstwo lekarza bądź szpitala (w tym rażące, culpa lata). Omówione zostały poszczególne, znane polskiej judykaturze, przypadki pozostawienia ciał obcych, a także – w dalszej części rozważań – kwestie naprawienia szkody i krzywdy wynikłej z działania (zaniechania) szpitala bądź lekarza (innego personelu medycznego). Rozważania zamykają ukształtowane w doktrynie i orzecznictwie reguły dowodzenia w sprawach dotyczących pozostawienia ciał obcych.