Polecamy

Znowelizowany art. 39 KC a przypadki naruszenia zasad...

Monitor Prawniczy | 7/2019

W jednym z poprzednich numerów „Monitora Prawniczego” została zaprezentowana regulacja zawarta w art. 39 KC, któremu nowela z 9.11.2018 r.1 nadała nową treść2. Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu, w określonych przypadkach nieprawidłowej reprezentacji osób...

Polecamy

Ustanawianie odrębnej własności lokali w świetle ustawy...

Nieruchomości | 4/2019

Od dnia 1.1.2019 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. poz. 1716, ze zm.; dalej PrzekUwWłU). Na mocy art. 1 ust. 1...

Polecamy

Obowiązek informowania o schematach podatkowych – analiza...

Monitor Podatkowy | 3/2019

W następstwie uchwalenia przepisów ustawy z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowela z 23.10.2018 r.)1...

Polecamy

Problematyka zbiegu roszczeń w związku z rozwiązaniem umowy...

Monitor Prawa Pracy | 4/2019

W niniejszym opracowaniu autorka przedstawia zagadnienie zbiegu roszczeń, w szczególności odszkodowawczych, przysługujących pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, do którego dochodzi wówczas, gdy po dokonaniu przez którąkolwiek ze stron...

Polecamy

Zakres podmiotowy uprawnionych do tajemnicy przedsiębiorstwa...

Monitor Prawa Handlowego | 3/2018

Ustawa z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw1 miała na celu implementację tzw. dyrektywy poufnościowej (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/943 z 15.6.2016 r. w sprawie ochrony...

Polecamy

Wybrane obowiązki dostawców usług cyfrowych na gruncie...

Informacja w administracji publicznej | 1/2019

Ustawa z 5.7.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560; dalej: CyberBezpU) wprowadza nową jakość w odniesieniu do obowiązków nakładanych na podmioty świadczące wybrane usługi cyfrowe. Wynika to z zagrożeń, które dostrzega...

Polecamy

Mediacje w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy...

Arbitraż i Mediacja | 01/2017

Wprowadzenie  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego działa na polskim rynku finansowym od marca 2008 r. Liczba składanych wniosków i rozpatrywanych przez niego spraw od początku istnienia Sądu systematycznie rośnie1. Obecnie jest to jeden z...

Polecamy

Kwalifikacja wykonawców wspólnie ubiegających się o...

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2017

Wprowadzenie W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych chętnie biorą udział przedsiębiorcy zrzeszający się w różnego rodzaju konsorcjach. Grupa wykonawców może dysponować większym potencjałem i zapewnić zamawiającemu należytą realizację przedmiotu...

Polecamy

Odpowiedzialność za produkt wobec rozwoju nowych technologii

Studia Prawa Prywatnego | 02/2017

§ 1. Wprowadzenie Minęło już ponad 30 lat od wydania dyrektywy Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe (85/374/EWG)1, która ukształtowała prawo...

Dowiedz się jak profesjonalnie świadczyć usługi zarządzania najem lokali mieszkalnych i usługowych na rynku!
Poznaj aktualne przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz nowej specustawy mieszkaniowej i programu Mieszkanie PLUS.
Współzależność ustawy Prawo budowlane z Kodeksem postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej nowelizacji. Czy faktycznie inwestor i urzędnik stoją po dwóch stronach barykady? 
Monitor Podatkowy | 3/2019
Przedmiotem orzeczenia była kwestia możliwości zastosowania zwolnienia z VAT przewidzianego w przepisach Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej dla wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia towarów dokonanego po uprzednim przywozie tych towarów...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny