Polecamy

Odpowiedzialność za niezapewnienie bezpieczeństwa...

Monitor Prawniczy | 13/2019

Pozwani P. i I.M. ponoszą odpowiedzialność za rozstrój zdrowia doznany przez powoda na mocy art. 415 KC. P.M. jako pracodawca uchybił bowiem obowiązkowi wynikającemu z przepisu art. 207 § 1 KP polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz...

Polecamy

Administracyjne kary pieniężne nakładane na podmioty...

Nieruchomości | 7/2019

Ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych ustaw (Dz.U. z 12.5.2017 r. poz. 935), wprowadzono do Kodeksu postępowania administracyjnego m.in. rozdział IVa, zawierający przepisy, dotyczące administracyjnych kar...

Polecamy

Objaśnienia podatkowe jako nowy etap tworzenia prawa...

Monitor Podatkowy | 7/2019

Instytucje, których celem jest udzielanie obywatelom informacji na temat przepisów prawa, w szczególności w zakresie praktyki ich stosowania, w ostatnim czasie sprawiają wiele problemów praktycznych. Szczególnie istotne są tu regulacje dotyczące dziedziny...

Polecamy

Czy pracownik pozostaje w relacji władzy z pracodawcą?

Monitor Prawa Pracy | 6/2019

Wskazanie w literaturze prawa pracy, że pracownik jest podporządkowany pracodawcy, nie budzi wątpliwości, choć niełatwo o znalezienie definicji podporządkowania. Ale czy można powiedzieć, że pracownik jest w relacji władzy z pracodawcą? Co więcej: w jego...

Polecamy

Proponowane zmiany w polskim elektronicznym postępowaniu...

Monitor Prawa Handlowego | 4/2018

Artykuł zwraca uwagę na zmiany w polskim elektronicznym postępowaniu upominawczym1, zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw2 w kontekście celów wprowadzenia tego postępowania i uzasadnienia...

Polecamy

Monitoring poczty elektronicznej w sektorze publicznym na...

Informacja w administracji publicznej | 1/2019

Monitoring poczty elektronicznej pracowników, obok monitoringu wizyjnego, jest jedną z najbardziej popularnych metod kontroli zachowań personelu oraz efektywności ich czasu pracy, jednak regulacje prawne dotyczące tej materii były do niedawna lakoniczne i...

Polecamy

Mediacje w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy...

Arbitraż i Mediacja | 01/2017

Wprowadzenie  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego działa na polskim rynku finansowym od marca 2008 r. Liczba składanych wniosków i rozpatrywanych przez niego spraw od początku istnienia Sądu systematycznie rośnie1. Obecnie jest to jeden z...

Polecamy

Kwalifikacja wykonawców wspólnie ubiegających się o...

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2017

Wprowadzenie W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych chętnie biorą udział przedsiębiorcy zrzeszający się w różnego rodzaju konsorcjach. Grupa wykonawców może dysponować większym potencjałem i zapewnić zamawiającemu należytą realizację przedmiotu...

Polecamy

Odpowiedzialność za produkt wobec rozwoju nowych technologii

Studia Prawa Prywatnego | 02/2017

§ 1. Wprowadzenie Minęło już ponad 30 lat od wydania dyrektywy Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe (85/374/EWG)1, która ukształtowała prawo...

Celem szkolenia jest omówienie wybranych zagadnień, objętych nowelizacją ustawy procesowej. W ramach szkolenia zostaną omówione zarówno zmiany kluczowych regulacji procesowych, jak i nowe rozwiązania.
Monitor Podatkowy | 7/2019
Aby nakładać na podatnika (płatnika) jakiś konkretny obowiązek, musi on wynikać z przepisów prawa. W konsekwencji nie można stwierdzić, że warunkiem zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest...
Monitor Podatkowy | 7/2019
W kolejnym orzeczeniu dotyczącym badania zgodności polskich przepisów podatkowych z ustawodawstwem unijnym, Trybunał rozpatrywał ograniczenie prawa do odliczenia VAT zawarte w przepisach VATU z tytułu nabycia usług noclegowych i restauracyjnych w kontekście regulacji Dyrektywy Rady 2006/112/WE z...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny