Polecamy

Sukcesja przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne...

Monitor Prawniczy | 23/2019

Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej jest wyzwaniem nie tylko dla rodziny, ale także ustawodawcy. Należy zapewnić płynne przejście praw i obowiązków spadkodawcy prowadzącego działalność gospodarczą. W poszczególnych krajach wprowadzane są różne...

Polecamy

Projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

Nieruchomości | 12/2019

W bieżącym wydaniu „Nieruchomości C.H. Beck” omówiony zostanie rządowy projekt ustawy określającej zasady funkcjonowania firm inwestujących w najem nieruchomości oraz spółek zależnych. Cel ustawy Projektowana ustawa ma na celu zwiększenie możliwości i...

Polecamy

Czy blokada rachunku bankowego w ramach regulacji o STIR, a...

Monitor Podatkowy | 12/2019

Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny obecnie obowiązujących przepisów oraz praktycznych konsekwencji ich stosowania pod kątem zgodności z konstytucyjną zasadą proporcjonalności oraz zaufania obywatela do działania organów państwowych, w tym podatkowych. ...

Polecamy

Zaświadczenie A1 a zagraniczna podróż służbowa

Monitor Prawa Pracy | 12/2019

Niniejszy artykuł analizuje dopuszczalność wydania zaświadczenia A1 w związku z wykonywaniem pracy za granicą na podstawie przepisów o podróży służbowej. Konieczne w rezultacie staje się podjęcie analizy stosownych przepisów prawa unijnego i prawa polskiego w...

Polecamy

Rezygnacja z pełnienia funkcji przez „ostatniego” członka...

Monitor Prawa Handlowego | 2/2019

Z dniem 1.3.2019 r. weszła w życie jedna ze zmian KSH uchwalona przez Sejm w ramach tzw. „Pakietu MŚP”1, określająca zasady składania rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy taką rezygnację...

Polecamy

Czy Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest osobą pełniącą...

Informacja w administracji publicznej | 3/2019

Odpowiedź na tak postawione pytanie wymaga poczynienia dwóch bardzo ważnych zastrzeżeń, a mianowicie: opinia wyrażona poniżej powinna być odnoszona wyłącznie do osób wykonujących funkcje IODO w podmiotach publicznych, czyli z punktu widzenia ustawy z 6.9.2001...

Polecamy

Mediacje w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy...

Arbitraż i Mediacja | 01/2017

Wprowadzenie  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego działa na polskim rynku finansowym od marca 2008 r. Liczba składanych wniosków i rozpatrywanych przez niego spraw od początku istnienia Sądu systematycznie rośnie1. Obecnie jest to jeden z...

Polecamy

Kwalifikacja wykonawców wspólnie ubiegających się o...

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2017

Wprowadzenie W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych chętnie biorą udział przedsiębiorcy zrzeszający się w różnego rodzaju konsorcjach. Grupa wykonawców może dysponować większym potencjałem i zapewnić zamawiającemu należytą realizację przedmiotu...

Polecamy

Assessment of damages for an infringement of intellectual...

Studia Prawa Prywatnego | 02/2017

Damages for an infringement of intellectual property rights remain a vital issue in the field of intellectual property practice and theory. In litigation concerning an infringement of intellectual property rights, the holders of rights commonly request...

Celem szkolenia jest określenie kluczowych problemów prawnych związanych ze służebnościami przesyłu oraz ograniczaniem własności nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także przybliżenie najważniejszych tez orzeczniczych i tez doktryny związanych z niniejszym zagadnieniem....
Podczas 3 paneli dyskusyjnych na Konferencji omówione zostaną najważniejsze problemy nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.
Piąta edycja dorocznej konferencji Wydawnictwa C.H.Beck – podzielona na cztery panele tematyczne- poświęcona jest najbardziej aktualnym tematom ochrony danych osobowych po reformie ochrony danych osobowy, tj. rozwiązaniom przewidzianym w ustawie z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z...
Monitor Podatkowy | 12/2019
W omawianym wyroku TSUE analizował zagadnienie dotyczące ustalenia miejsca opodatkowania usługi polegającej na zorganizowaniu zagranicznego szkolenia z zakresu księgowości, świadczonej na rzecz podatników mających siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny