Polecamy

Wybrane zagadnienia postępowania dyscyplinarnego wobec...

Monitor Prawniczy | 24/2018

Artykuł koncentruje się na najistotniejszych zagadnieniach związanych ze zmianami w postępowaniu dyscyplinarnym biegłych rewidentów wprowadzonymi ustawą z 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym1. Autorzy poruszają w...

Polecamy

Zaświadczenie o samodzielności lokali w świetle nowelizacji...

Nieruchomości | 12/2018

Ustawodawca przewidział możliwość przyznania lokalom, zarówno mieszkalnym, jak i o innym przeznaczeniu, statusu odrębnej nieruchomości. Taka regulacja pociągnęła za sobą konieczność jednoczesnego ustanowienia zasad i kryteriów, na podstawie których właściwe...

Polecamy

Analiza wątpliwości interpretacyjnych wokół terminu „część...

Monitor Podatkowy | 11/2018

Zasada in dubio pro tributario obowiązuje w polskim systemie podatkowym już prawie 2 lata. Zasada ta miała w sposób fundamentalny zwiększyć zakres ochrony podatników przed negatywnymi następstwami niejednoznacznej legislacji podatkowej, jednakże dotychczasowa...

Polecamy

Domniemanie istnienia stosunku pracy a uprzywilejowanie...

Monitor Prawa Pracy | 12/2018

Pod koniec 2017 roku dużo mówiło się o zmianach w prawie pracy, które miał przynieść rok 2018. Jednym z ciekawszych efektów prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy była m.in. koncepcja wprowadzenia jedynie dwóch form zatrudnienia: etatowego i nieetatowego. Z...

Polecamy

O zakotwiczeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w...

Monitor Prawa Handlowego | 2/2018

Z perspektywy współczesnego prawa prywatnego mechanizm działania osób prawnych, w tym spółek kapitałowych, jest tak oczywisty, że nie podlega żadnej dyskusji, stanowiąc niemalże aksjomat leżący u podstaw konstrukcji tych spółek. Ustawodawca różnie co prawda...

Polecamy

Informacja prosta a informacja przetworzona

Informacja w administracji publicznej | 2/2017

Konstytucyjnie zagwarantowane prawo do informacji publicznej obejmuje zarówno uprawnienie do uzyskania informacji prostej, jak i informacji przetworzonej. Prawo do uzyskania informacji przetworzonej jest jednak ograniczone i obejmuje informację publiczną tylko...

Polecamy

Mediacje w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy...

Arbitraż i Mediacja | 01/2017

Wprowadzenie  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego działa na polskim rynku finansowym od marca 2008 r. Liczba składanych wniosków i rozpatrywanych przez niego spraw od początku istnienia Sądu systematycznie rośnie1. Obecnie jest to jeden z...

Polecamy

Kwalifikacja wykonawców wspólnie ubiegających się o...

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2017

Wprowadzenie W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych chętnie biorą udział przedsiębiorcy zrzeszający się w różnego rodzaju konsorcjach. Grupa wykonawców może dysponować większym potencjałem i zapewnić zamawiającemu należytą realizację przedmiotu...

Polecamy

Odpowiedzialność za produkt wobec rozwoju nowych technologii

Studia Prawa Prywatnego | 02/2017

§ 1. Wprowadzenie Minęło już ponad 30 lat od wydania dyrektywy Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe (85/374/EWG)1, która ukształtowała prawo...

Dowiedz się jak profesjonalnie świadczyć usługi zarządzania najem lokali mieszkalnych i usługowych na rynku!
Poznaj aktualne przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz nowej specustawy mieszkaniowej i programu Mieszkanie PLUS.
Współzależność ustawy Prawo budowlane z Kodeksem postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej nowelizacji. Czy faktycznie inwestor i urzędnik stoją po dwóch stronach barykady? 
Monitor Podatkowy | 3/2019
Przedmiotem orzeczenia była kwestia możliwości zastosowania zwolnienia z VAT przewidzianego w przepisach Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej dla wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia towarów dokonanego po uprzednim przywozie tych towarów...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny