Polecamy

Nowy model udziału w zgromadzeniach właścicielskich spółek...

Monitor Prawniczy | 10/2020

Zaistniałe w ostatnim czasie ograniczenia w swobodzie przepływu osób, wywołane globalną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, stały się czytelnym dowodem uzasadniającym konieczność oraz zasadność uwzględnienia w relacjach korporacyjnych, w większym niż dotychczas...

Polecamy

Sytuacja prawna stron stosunku najmu w czasie trwającej...

Nieruchomości | 5/2020

Począwszy od 14.3.2020 r., a precyzyjniej od momentu wdrożenia stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020...

Polecamy

Wpływ tarczy antykryzysowej na przebieg procedur w sprawach...

Monitor Podatkowy | 5/2020

Celem tego artykułu jest analiza wybranych przepisów ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1, zmienionej ustawą z...

Polecamy

Czas pracy w sektorach krytycznych w dobie COVID-19

Monitor Prawa Pracy | 5/2020

W okresach szczególnych zagrożeń dla funkcjonowania podstawowych systemów państwa każdy kraj wprowadza szczególne regulacje prawne mające zagwarantować należyte ich działanie. Unormowania takie obejmują wiele gałęzi prawa i prawo pracy nie jest tu wyjątkiem....

Polecamy

Instytucja skargi pauliańskiej w obrocie powszechnym i w...

Monitor Prawa Handlowego | 4/2019

Instytucja skargi pauliańskiej, w swym zasadniczym kształcie zrodzona ponad 2200 lat temu, zakorzeniła się głęboko w kulturze prawnej jednoczącej się współcześnie Europy kontynentalnej. Dotyczy to w pełni również Polski, w której instytucja ta przeżywa...

Polecamy

Czy Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest osobą pełniącą...

Informacja w administracji publicznej | 3/2019

Odpowiedź na tak postawione pytanie wymaga poczynienia dwóch bardzo ważnych zastrzeżeń, a mianowicie: opinia wyrażona poniżej powinna być odnoszona wyłącznie do osób wykonujących funkcje IODO w podmiotach publicznych, czyli z punktu widzenia ustawy z 6.9.2001...

Polecamy

Mediacje w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy...

Arbitraż i Mediacja | 01/2017

Wprowadzenie  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego działa na polskim rynku finansowym od marca 2008 r. Liczba składanych wniosków i rozpatrywanych przez niego spraw od początku istnienia Sądu systematycznie rośnie1. Obecnie jest to jeden z...

Polecamy

Kwalifikacja wykonawców wspólnie ubiegających się o...

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2017

Wprowadzenie W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych chętnie biorą udział przedsiębiorcy zrzeszający się w różnego rodzaju konsorcjach. Grupa wykonawców może dysponować większym potencjałem i zapewnić zamawiającemu należytą realizację przedmiotu...

Polecamy

Assessment of damages for an infringement of intellectual...

Studia Prawa Prywatnego | 02/2017

Damages for an infringement of intellectual property rights remain a vital issue in the field of intellectual property practice and theory. In litigation concerning an infringement of intellectual property rights, the holders of rights commonly request...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Wydawnictwo C.H.Beck zaprasza na konferencję poświęconą trendom rozwojowym w obszarze wykorzystania nowych technologii w codziennej pracy kancelarii prawnych.
Monitor Prawniczy | 16/2020
Skład Orzekający Izby Karnej Sądu Najwyższego, powołując się na wiążący charakter uchwały połączonych Izb: Cywilnej, Karnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, odmówił podjęcia uchwały w sprawie pytania o ocenę uprawnienia osoby powołanej na urząd sędziego na wniosek Krajowej Rady...
Monitor Prawniczy | 16/2020
Trybunał orzekł, że art. 17 ust. 2 w zw. z art. 22 ust. 2 Konwencji montrealskiej należy interpretować w ten sposób, że kwotę odszkodowania należną pasażerowi, którego zarejestrowany bagaż nieobjęty specjalną deklaracją interesu w dostawie do miejsca przeznaczenia uległ zniszczeniu, utracie,...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny