Polecamy

Luka w ochronie sytuacji prawnej spadkobierców wchodzących...

Monitor Prawniczy | 5/2023

Abstract: Luka w ochronie sytuacji prawnej spadkobierców wchodzących do spółki jawnej (uwagi na tle art. 583 KSH) Problematyka tekstu obejmuje systemowe spojrzenie na problematykę śmierci wspólnika spółki osobowej, ze szczególnym uwzględnieniem spółki...

Polecamy

Inwestycje celu publicznego w planowaniu przestrzennym

Nieruchomości | 5/2023

Niezależnie od rozważanych zmian w systemie planowania przestrzennego niezmiennym wyzwaniem jest wciąż zdefiniowanie i ujęcie interesu publicznego w tym kontekście. Wydaje się zatem, że zwłaszcza orzecznictwo przywiązuje wciąż zbyt małą wagę do tego...

Polecamy

Doręczenie pełnomocnikowi na adres elektroniczny

Monitor Podatkowy | 1/2023

SUMMARY E-mail service to an agent The purpose of this article is to present the rules of service of process to an agent to an e-mail address in a situation when they did not provide the address. Within the article, the author attempts to answer the...

Polecamy

Projektowane zwolnienie od pracy z powodu działania siły...

Monitor Prawa Pracy | 3/2022

Projected time off from work on the grounds of force majeure in the perspective of implementation of Directive 2019/1158 to the Polish legal system The subject of this study is the analysis of the institution of time off from work on the grounds of force...

Polecamy

Granice przelewu wierzytelności w stosunku do faktycznie...

Monitor Prawa Handlowego | 1/2022

SUMMARY Granice przelewu wierzytelności w stosunku do faktycznie niewypłacalnej spółki kapitałowej w kontekście dyskusji o zasadzie jedności prawa cywilnego Niniejsze opracowanie ma dwa równoległe wymiary. Pierwszy z nich ma charakter ogólnoteoretyczny,...

Polecamy

Kluczowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych w...

Informacja w administracji publicznej | 2/2020

Podmioty uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają zarówno obowiązek, jak i prawo stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Spełnienie obowiązków z tego zakresu zapewnia bezpieczeństwo nie tylko zamawiającemu,...

Polecamy

Mediator w sporach zbiorowych prawa pracy – analiza problemu...

Arbitraż i Mediacja | 3/2022

Abstract The aim of the article is to show how collective labor disputes are resolved through mediation. It should be emphasized that the provisions regulating this matter are outdated and require changes on many levels. First of all, the form of entry...

Polecamy

Wpływ wojny w Ukrainie na umowę w sprawie zamówienia...

Prawo Zamówień Publicznych | 2/2022

Summary The impact of the war in Ukraine on public procurement contracts In February 2022, new threats to the performance of contracts emerged, due to Russia’s attack on Ukraine and the resulting war, with its significant repercussions on the European and...

Polecamy

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego

Monitor Prawa Pracy | 1/2023

Return of a wrongly received medical benefit The Social Insurance Institution (ZUS) may demand a return of a wrongly received medical benefit from a person who received it. In particular, ZUS may demand such a return when the insured person performed work...

Polecamy

Źródła wirtualnych światów. Metawersum jako rezultat...

Prawo Nowych Technologii | 4/2022

Abstract Sources of virtual worlds. The metaverse as a result of inspiration, elaboration or acquisition? The article reflects on the aspects of creating virtual worlds from the viewpoint of the current copyright regulation in Poland. There is no single...

Odpowiedzialność za mobbing w organizacji. Świadomość pracowników i umiejętność radzenia sobie z zachowaniami o charakterze mobbingowym. Mobbing i jego skutki w relacjach w przedsiębiorstwie
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 3/2023
Złożony przez stronę postępowania podatkowego wniosek o wgląd w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, odpisów czy kopii, nie musi zawierać uzasadnienia. Kwestia odmowy dostępu do akt sprawy w zakresie wyłączonych materiałów podlega każdorazowej ocenie ad casum, w zależności od stanu faktycznego...
Monitor Prawniczy | 3/2023
Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 1 i art. 4 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż – z zastrzeżeniem możliwości zastosowania art. 4 ust. 2 tej dyrektywy – sprzeciwiają się one temu, aby strony umowy kredytu umieściły w niej warunek, który przewiduje w sposób wyraźny i jednoznaczny, że...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny