Polecamy

Krąg podmiotów legitymowanych materialnie do indemnizacji...

Monitor Prawniczy | 19/2022

Abstract: Krąg podmiotów legitymowanych materialnie do indemnizacji krzywdy za naruszenie więzi rodzinnych Artykuł prezentuje kompletne ujęcie sposobu oznaczania podmiotów legitymowanych materialnie do wystąpienia z roszczeniem o zadośćuczynienie za...

Polecamy

Zmiany w Prawie energetycznym istotne dla zarządców...

Nieruchomości | 10/2022

Na mocy ustawy z 20.4.2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 868) dokonano szeregu zmian w ustawie z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385; dalej PrEnerg)....

Polecamy

Nabycie sprawdzające – wątpliwości wokół odpowiedzialności...

Monitor Podatkowy | 1/2022

Z dniem 1.1.2022 r. funkcjonariusze KAS dostali możliwość kontrolowania przedsiębiorców (podatników) w ramach nowej procedury – nabycia sprawdzającego. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy1, którą wprowadzano nabycie sprawdzające, procedura ta ma...

Polecamy

Pracownicze prawo do bycia offline

Monitor Prawa Pracy | 3/2022

Worker’s right to disconnect The study is dedicated to the analysis of the legal nature of the right to disconnect. The article presents the draft directive on that matter and the European social partners’ framework agreement on digitalization. The author...

Polecamy

Granice przelewu wierzytelności w stosunku do faktycznie...

Monitor Prawa Handlowego | 1/2022

SUMMARY Granice przelewu wierzytelności w stosunku do faktycznie niewypłacalnej spółki kapitałowej w kontekście dyskusji o zasadzie jedności prawa cywilnego Niniejsze opracowanie ma dwa równoległe wymiary. Pierwszy z nich ma charakter ogólnoteoretyczny,...

Polecamy

Kluczowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych w...

Informacja w administracji publicznej | 2/2020

Podmioty uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają zarówno obowiązek, jak i prawo stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Spełnienie obowiązków z tego zakresu zapewnia bezpieczeństwo nie tylko zamawiającemu,...

Polecamy

Mediator w sporach zbiorowych prawa pracy – analiza problemu...

Arbitraż i Mediacja | 3/2022

Abstract The aim of the article is to show how collective labor disputes are resolved through mediation. It should be emphasized that the provisions regulating this matter are outdated and require changes on many levels. First of all, the form of entry...

Polecamy

Wpływ wojny w Ukrainie na umowę w sprawie zamówienia...

Prawo Zamówień Publicznych | 2/2022

Summary The impact of the war in Ukraine on public procurement contracts In February 2022, new threats to the performance of contracts emerged, due to Russia’s attack on Ukraine and the resulting war, with its significant repercussions on the European and...

Polecamy

Pactum de non petendo a kompetencja zaskarżalności...

Studia Prawa Prywatnego | 01/2022

Streszczenie Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy zagadnienia instytucji pactum de non petendo w kontekście kompetencji wierzyciela do zaskarżalności roszczenia. Zakreślone powyżej spektrum rozważań wykładać należy zarówno przez pryzmat prawa cywilnego...

Polecamy

Blockchain a procesy decyzyjne i wyborcze

Prawo Nowych Technologii | 2/2022

Abstract Blockchain and Political Processes The key aim of this article is to analyse the possible usage of the blockchain technology in the fields of decision-making and voting processes. The blockchain technology has been expanding rapidly in the last...

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów najnowszych zmian w przepisach o ochronie konsumentów, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2023 r.
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 20/2022
Akt delegowania sędziego przez Ministra Sprawiedliwości do innego sądu na czas określony nie dłuższy niż 2 lata musi wskazywać początkową i końcową datę delegacji. Delegowanie sędziego w oparciu o art. 77 § 1 ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych do orzekania w innym sądzie na...
Monitor Prawniczy | 20/2022
Trybunał orzekł, że dyrektywę 2005/29 należy interpretować w ten sposób, że umieszczenie w umowie zawartej między adwokatem a klientem warunku, zgodnie z którym ten ostatni zostanie obciążony karą finansową, jeżeli sam cofnie pozew w sprawie, której prowadzenie powierzył temu adwokatowi, przy czym...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny