Polecamy

Interes prawny w sprawie a poddanie się egzekucji w akcie...

Monitor Prawniczy | 23/2021

Idea poddania się egzekucji w akcie notarialnym funkcjonowała w polskiej procedurze cywilnej już na mocy art. 527 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego z 1932 r.1, niemniej wówczas obejmowała jedynie obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy...

Polecamy

Negatywne załatwienie wniosków o stwierdzenie nieważności...

Nieruchomości | 12/2021

 O stwierdzenie nieważności tego samego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jego części) może wystąpić kilka podmiotów mających w tym interes prawny. Każdy z takich wniosków może być rozpatrzony jako odrębna sprawa, możliwe jest także...

Polecamy

Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską a Wielką...

Monitor Podatkowy | 3/2021

Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską a Wielką Brytanią z 30.12.2020 r. (dalej: Umowa TCA)1 obejmuje 3 podstawowe bloki tematyczne, jeżeli chodzi o rozliczenia podatkowo-celne. Pierwszy obszar to postanowienia dotyczące ceł oraz podatku VAT, z...

Polecamy

Uprawnienia pracownicze kobiety po poronieniu

Monitor Prawa Pracy | 4/2021

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie i omówienie problematyki uprawnień pracowniczych kobiety, która poroniła. Jak wynika z raportów UNICEF, co 16 sekund na świecie, w tym również w Polsce, dochodzi do martwego urodzenia2. Najwyższa Izba Kontroli na...

Polecamy

Kluczowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych w...

Informacja w administracji publicznej | 2/2020

Podmioty uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają zarówno obowiązek, jak i prawo stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Spełnienie obowiązków z tego zakresu zapewnia bezpieczeństwo nie tylko zamawiającemu,...

Polecamy

Zawarcie ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych...

Arbitraż i Mediacja | 01/2021

Uwagi wprowadzające Zagadnienie stosowania instytucji ugody przez jednostki sektora finansów publicznych jest o tyle istotne, że zmianie uległ stan prawny – ustawodawca dookreślił przesłanki dopuszczalności zawierania ugód, co z założenia miało usunąć...

Polecamy

Podstawy wykluczenia nierzetelnego wykonawcy w nowym Prawie...

Prawo Zamówień Publicznych | 2/2021

Uwagi ogólne W praktyce zamówień publicznych doniosłe znaczenie mają kwestie związane z wiarygodnością kontrahenta. Na rynku prywatnym, gdzie zasada swobody umów doznaje ograniczenia wynikającego jedynie z art. 3531 KC, możliwości nieskrępowanego wyboru...

Polecamy

Kilka uwag w przedmiocie odpowiedzialności odszkodowawczej...

Studia Prawa Prywatnego | 03-04/2021

§ 1. Wprowadzenie Nieco enigmatycznie brzmiący tytuł opracowania wymaga pewnego nakreślenia, ponieważ problematyka odpowiedzialności Skarbu Państwa za niedostateczną walkę ze smogiem jest niezwykle złożona. Przede wszystkim w rachubę wchodzi odpowiedzialność...

Od 17 grudnia 2021 r. wszystkie podmioty z sektora prywatnego zatrudniające powyżej 250 pracowników, podmioty sektora publicznego a także sektora finansowego muszą stosować się do przepisów tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 24/2021
Pełnomocnikiem przedsiębiorcy w postępowaniu sądowoadministracyjnym może być jego pracownik, czyli osoba zatrudniona na podstawie jednej z umów wskazanych w art. 2 KP, a nie np. na podstawie umowy cywilnoprawnej – wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny.
Monitor Prawniczy | 24/2021
Trybunał orzekł, że zastępca notarialny nie może dla celów niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zostać zakwalifikowany jako „sąd” w rozumieniu art. 267 TFUE. Zatem wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez zastępcę notarialnego w Krapkowicach...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny