Polecamy

Problematyka międzyczasowa skutków Brexitu w dziedzinie...

Monitor Prawniczy | 21/2022

Abstract: Problematyka międzyczasowa skutków Brexitu w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie sposobu, w jaki normy prawa prywatnego międzynarodowego, w tym normy kolizyjne i normy międzynarodowego...

Polecamy

Odpowiedzialność nabywcy nieruchomości za długi jej zbywcy

Nieruchomości | 12/2022

Nabycie nieruchomości, co do zasady, nie skutkuje odpowiedzialnością nabywcy za długi zbywcy tejże nieruchomości. Istnieją w tym zakresie jednak pewne wyjątki. Jednym z nich i bodaj najbardziej oczywistym jest sytuacja, w której nieruchomość jest obciążona...

Polecamy

Podatkowe skutki wyroku lub ugody w sprawie frankowej

Monitor Podatkowy | 3/2022

SUMMARY Tax effects of a judgement or settlement regarding the Swiss franc issue Credit recipients, who drew indexed or denominated loans in CHF, increasingly question the validity of their loan agreements. For the past three years, more than 90% of court...

Polecamy

Projektowane zwolnienie od pracy z powodu działania siły...

Monitor Prawa Pracy | 3/2022

Projected time off from work on the grounds of force majeure in the perspective of implementation of Directive 2019/1158 to the Polish legal system The subject of this study is the analysis of the institution of time off from work on the grounds of force...

Polecamy

Granice przelewu wierzytelności w stosunku do faktycznie...

Monitor Prawa Handlowego | 1/2022

SUMMARY Granice przelewu wierzytelności w stosunku do faktycznie niewypłacalnej spółki kapitałowej w kontekście dyskusji o zasadzie jedności prawa cywilnego Niniejsze opracowanie ma dwa równoległe wymiary. Pierwszy z nich ma charakter ogólnoteoretyczny,...

Polecamy

Kluczowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych w...

Informacja w administracji publicznej | 2/2020

Podmioty uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają zarówno obowiązek, jak i prawo stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Spełnienie obowiązków z tego zakresu zapewnia bezpieczeństwo nie tylko zamawiającemu,...

Polecamy

Mediator w sporach zbiorowych prawa pracy – analiza problemu...

Arbitraż i Mediacja | 3/2022

Abstract The aim of the article is to show how collective labor disputes are resolved through mediation. It should be emphasized that the provisions regulating this matter are outdated and require changes on many levels. First of all, the form of entry...

Polecamy

Wpływ wojny w Ukrainie na umowę w sprawie zamówienia...

Prawo Zamówień Publicznych | 2/2022

Summary The impact of the war in Ukraine on public procurement contracts In February 2022, new threats to the performance of contracts emerged, due to Russia’s attack on Ukraine and the resulting war, with its significant repercussions on the European and...

Polecamy

Pactum de non petendo a kompetencja zaskarżalności...

Studia Prawa Prywatnego | 01/2022

Streszczenie Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy zagadnienia instytucji pactum de non petendo w kontekście kompetencji wierzyciela do zaskarżalności roszczenia. Zakreślone powyżej spektrum rozważań wykładać należy zarówno przez pryzmat prawa cywilnego...

Polecamy

Blockchain a procesy decyzyjne i wyborcze

Prawo Nowych Technologii | 2/2022

Abstract Blockchain and Political Processes The key aim of this article is to analyse the possible usage of the blockchain technology in the fields of decision-making and voting processes. The blockchain technology has been expanding rapidly in the last...

Na szkoleniu zostanie omówiona obszerna nowelizacja unormowań części ogólnej Kodeksu karnego, w szczególności dotycząca systemu kar i środków karnych...
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 20/2022
Akt delegowania sędziego przez Ministra Sprawiedliwości do innego sądu na czas określony nie dłuższy niż 2 lata musi wskazywać początkową i końcową datę delegacji. Delegowanie sędziego w oparciu o art. 77 § 1 ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych do orzekania w innym sądzie na...
Monitor Prawniczy | 20/2022
Trybunał orzekł, że dyrektywę 2005/29 należy interpretować w ten sposób, że umieszczenie w umowie zawartej między adwokatem a klientem warunku, zgodnie z którym ten ostatni zostanie obciążony karą finansową, jeżeli sam cofnie pozew w sprawie, której prowadzenie powierzył temu adwokatowi, przy czym...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny