Polecamy

Reprezentowanie inwestora przez inspektora nadzoru...

Monitor Prawniczy | 11/2021

Rozważania zawarte w artykule koncentrują się wokół wątpliwości, czy inspektor nadzoru inwestorskiego może być traktowany jako przedstawiciel inwestora. W doktrynie i judykaturze na ogół udziela się w tej mierze pozytywne odpowiedzi, odwołując się do art. 25...

Polecamy

Dzika zwierzyna na drodze – problemy praktyczne

Nieruchomości | 6/2021

Wypadki drogowe z udziałem zwierząt sprawiają niemało problemów praktycznych, w szczególności w zakresie odpowiedzialności za dziką zwierzynę. Świadomość społeczna w tym względzie jest dość niska, jednak stosowanie przepisów nie idzie też najlepiej organom...

Polecamy

Ewolucja punktu kompleksowej obsługi (One Stop Shop) w...

Monitor Podatkowy | 2/2021

Mały punkt kompleksowej obsługi (MOSS) to opcjonalny system deklarowania i płacenia podatku VAT od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych w transgranicznych transakcjach B2C, który obowiązuje w Unii Europejskiej od 2015 r. Podatnicy, którzy...

Polecamy

Dyskryminacja w zatrudnieniu i pracy ze względu na...

Monitor Prawa Pracy | 2/2021

Trybunał Sprawiedliwości w 2021 r. orzekł w sprawie C-16/19, że niepełnosprawność jako ogólnie sformułowane w art. 1 dyrektywy 2000/78 z 27.11.2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego zatrudnienia i pracy2, kryterium różnicowania zatrudnionych i...

Polecamy

Nowelizacja KSH dotycząca odbywania posiedzeń organów...

Monitor Prawa Handlowego | 2/2020

Epidemia spowodowana wirusem Sars-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz związane z nią ograniczenia w przemieszczaniu się uwydatniły potrzebę wprowadzenia w Kodeksie spółek handlowych zmian dotyczących możliwości odbywania posiedzeń organów menedżerskich...

Polecamy

Kluczowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych w...

Informacja w administracji publicznej | 2/2020

Podmioty uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają zarówno obowiązek, jak i prawo stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Spełnienie obowiązków z tego zakresu zapewnia bezpieczeństwo nie tylko zamawiającemu,...

Polecamy

Mediacje w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy...

Arbitraż i Mediacja | 01/2017

Wprowadzenie  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego działa na polskim rynku finansowym od marca 2008 r. Liczba składanych wniosków i rozpatrywanych przez niego spraw od początku istnienia Sądu systematycznie rośnie1. Obecnie jest to jeden z...

Polecamy

Wymóg zatrudnienia pracowniczego przy realizacji zamówienia...

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2017

 Ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych i niektórych ustaw1 dodano w ustawie – Prawo zamówień publicznych2 art. 29 ust. 3a, zgodnie z którym zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane...

Polecamy

Assessment of damages for an infringement of intellectual...

Studia Prawa Prywatnego | 02/2017

Damages for an infringement of intellectual property rights remain a vital issue in the field of intellectual property practice and theory. In litigation concerning an infringement of intellectual property rights, the holders of rights commonly request...

Monitor Prawniczy |
Czy można zatrudnić idealnego pracownika? Jak reagować na trudne sytuacje w relacjach z klientami? Dlaczego warto wyjść ze strefy komfortu? Dobra organizacja pracy oraz zarządzanie – jaki ma wpływ na wyższe przychody? Dlaczego szef ma najwięcej pracy? Jak czerpać satysfakcję z pracy w obliczu...
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 14/2021
Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa wydanej na podstawie art. 69 § 1b ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2072; dalej: PrUSP) przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego (art. 44 ust. 1 ustawy z 12.5.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, t....
Monitor Prawniczy | 14/2021
TS orzekł, że art. 7 pkt 2 rozporządzenia Bruksela I bis należy interpretować w ten sposób, że sąd, w którego obszarze właściwości znajduje się centrum interesów życiowych osoby podnoszącej naruszenie jej dóbr osobistych przez treści opublikowane na stronie internetowej, ma jurysdykcję do...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny