Polecamy

Miarkowanie odszkodowania ryczałtowego należnego z tytułu...

Monitor Prawniczy | 11/2022

W aktualnym stanie prawnym, po wyrokach Trybunału Konstytucyjnego z 23.6.2015 r.1 i 5.11.2019 r.2 uprawniony może dochodzić od osoby, która naruszyła przysługujące mu autorskie prawa majątkowe, zapłaty dwukrotności stosownego wynagrodzenia. Automatyzm w...

Polecamy

Samodzielność konstrukcyjna bliźniaka w kontekście jego...

Nieruchomości | 6/2022

Niniejszy artykuł, jak zresztą w istocie wszystkie poprzednie opracowania w dodatku orzeczniczym do miesięcznika „Nieruchomości C.H. Beck” naszego autorstwa, powstał w związku z potrzebą głębszego przemyślenia niepokojącej praktyki zarówno organów...

Polecamy

Polski Ład – ulgi podatkowe

Monitor Podatkowy | 1/2022

Ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, określona jako „Polski Ład”, wprowadzająca zmiany w wielu innych ustawach, oparta została na trzech...

Polecamy

Kwestia regulacji „prawa do odłączenia” w polskim porządku...

Monitor Prawa Pracy | 1/2022

Celem niniejszego opracowania jest odniesienie planowanej regulacji „prawa do odłączenia” na gruncie prawa UE do aktualnie obowiązujących przepisów polskiego KP. Potrzeba uregulowania „prawa do odłączenia”, rozumianego jako prawo pracownika do nieniepokojenia...

Polecamy

Kluczowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych w...

Informacja w administracji publicznej | 2/2020

Podmioty uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają zarówno obowiązek, jak i prawo stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Spełnienie obowiązków z tego zakresu zapewnia bezpieczeństwo nie tylko zamawiającemu,...

Polecamy

Zawarcie ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych...

Arbitraż i Mediacja | 01/2021

Uwagi wprowadzające Zagadnienie stosowania instytucji ugody przez jednostki sektora finansów publicznych jest o tyle istotne, że zmianie uległ stan prawny – ustawodawca dookreślił przesłanki dopuszczalności zawierania ugód, co z założenia miało usunąć...

Polecamy

Podstawy wykluczenia nierzetelnego wykonawcy w nowym Prawie...

Prawo Zamówień Publicznych | 2/2021

Uwagi ogólne W praktyce zamówień publicznych doniosłe znaczenie mają kwestie związane z wiarygodnością kontrahenta. Na rynku prywatnym, gdzie zasada swobody umów doznaje ograniczenia wynikającego jedynie z art. 3531 KC, możliwości nieskrępowanego wyboru...

Polecamy

Kilka uwag w przedmiocie odpowiedzialności odszkodowawczej...

Studia Prawa Prywatnego | 03-04/2021

§ 1. Wprowadzenie Nieco enigmatycznie brzmiący tytuł opracowania wymaga pewnego nakreślenia, ponieważ problematyka odpowiedzialności Skarbu Państwa za niedostateczną walkę ze smogiem jest niezwykle złożona. Przede wszystkim w rachubę wchodzi odpowiedzialność...

Jak skutecznie zainicjować oraz załatwiać sprawy związane z realizacją inwestycji w formie cyfrowej, począwszy od etapu projektowania aż do użytkowania zrealizowanego obiektu z wykorzystaniem elektronicznych rejestrów oraz internetowych portali.
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 10/2022
Po odmowie przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od orzeczenia o odmowie przyznania prawa pomocy sąd powinien ponownie pouczyć stronę działającą bez profesjonalnego pełnomocnika o obowiązku uiszczenia wpisu od skargi oraz skutkach zaniedbania w tym zakresie – wynika z postanowienia Naczelnego...
Monitor Prawniczy | 10/2022
TS orzekł, że art. 1 lit. a) ppkt (ii) decyzji ramowej 2005/214 należy interpretować w ten sposób, że prawomocne orzeczenie nakładające karę o charakterze pieniężnym na osobę fizyczną, wydane przez organ wydającego państwa członkowskiego inny niż sąd w związku z popełnieniem przestępstwa lub...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny