Polecamy

O tzw. przestępstwach bilansowych (wybrane zagadnienia)

Monitor Prawniczy | 13/2019

Bogactwo oraz niejednorodność układów sytuacyjnych, w których może dojść do realizacji znamion występków stypizowanych w art. 77 pkt 2 oraz art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości1, penalizujących odpowiednio zachowania sprowadzające się do niesporządzenia...

Polecamy

Administracyjne kary pieniężne nakładane na podmioty...

Nieruchomości | 7/2019

Ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych ustaw (Dz.U. z 12.5.2017 r. poz. 935), wprowadzono do Kodeksu postępowania administracyjnego m.in. rozdział IVa, zawierający przepisy, dotyczące administracyjnych kar...

Polecamy

Objaśnienia podatkowe jako nowy etap tworzenia prawa...

Monitor Podatkowy | 7/2019

Instytucje, których celem jest udzielanie obywatelom informacji na temat przepisów prawa, w szczególności w zakresie praktyki ich stosowania, w ostatnim czasie sprawiają wiele problemów praktycznych. Szczególnie istotne są tu regulacje dotyczące dziedziny...

Polecamy

Czy pracownik pozostaje w relacji władzy z pracodawcą?

Monitor Prawa Pracy | 6/2019

Wskazanie w literaturze prawa pracy, że pracownik jest podporządkowany pracodawcy, nie budzi wątpliwości, choć niełatwo o znalezienie definicji podporządkowania. Ale czy można powiedzieć, że pracownik jest w relacji władzy z pracodawcą? Co więcej: w jego...

Polecamy

Proponowane zmiany w polskim elektronicznym postępowaniu...

Monitor Prawa Handlowego | 4/2018

Artykuł zwraca uwagę na zmiany w polskim elektronicznym postępowaniu upominawczym1, zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw2 w kontekście celów wprowadzenia tego postępowania i uzasadnienia...

Polecamy

Monitoring poczty elektronicznej w sektorze publicznym na...

Informacja w administracji publicznej | 1/2019

Monitoring poczty elektronicznej pracowników, obok monitoringu wizyjnego, jest jedną z najbardziej popularnych metod kontroli zachowań personelu oraz efektywności ich czasu pracy, jednak regulacje prawne dotyczące tej materii były do niedawna lakoniczne i...

Polecamy

Mediacje w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy...

Arbitraż i Mediacja | 01/2017

Wprowadzenie  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego działa na polskim rynku finansowym od marca 2008 r. Liczba składanych wniosków i rozpatrywanych przez niego spraw od początku istnienia Sądu systematycznie rośnie1. Obecnie jest to jeden z...

Polecamy

Kwalifikacja wykonawców wspólnie ubiegających się o...

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2017

Wprowadzenie W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych chętnie biorą udział przedsiębiorcy zrzeszający się w różnego rodzaju konsorcjach. Grupa wykonawców może dysponować większym potencjałem i zapewnić zamawiającemu należytą realizację przedmiotu...

Polecamy

Odpowiedzialność za produkt wobec rozwoju nowych technologii

Studia Prawa Prywatnego | 02/2017

§ 1. Wprowadzenie Minęło już ponad 30 lat od wydania dyrektywy Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe (85/374/EWG)1, która ukształtowała prawo...

Prawo nowych technologii podlega nieustającym, dynamicznym zmianom. Dotyczy to zarówno inicjatyw legislacyjnych, na poziomie Unii Europejskiej i Polski, jak i interpretacji dokonywanych przez regulatorów, organy administracji czy też sądy. 
Celem szkolenia jest określenie kluczowych problemów prawnych związanych ze służebnościami przesyłu oraz ograniczaniem własności nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także przybliżenie najważniejszych tez orzeczniczych i tez doktryny związanych z niniejszym zagadnieniem....
Podczas 3 paneli dyskusyjnych na Konferencji omówione zostaną najważniejsze problemy nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.
Piąta edycja dorocznej konferencji Wydawnictwa C.H.Beck – podzielona na cztery panele tematyczne- poświęcona jest najbardziej aktualnym tematom ochrony danych osobowych po reformie ochrony danych osobowy, tj. rozwiązaniom przewidzianym w ustawie z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z...
Monitor Prawniczy | 20/2019
Recepcjonista czy ochroniarz nie jest osobą czynną do dokonywania czynności prawnych w rozumieniu z art. 97 KC. Dlatego kontrolę w siedzibie przedsiębiorcy można uznać za rozpoczętą dopiero po okazaniu stosownych dokumentów osobom upoważnionym do reprezentowania kontrolowanego. Nie oznacza to...
Monitor Prawniczy | 20/2019
Trybunał orzekł, że w ramach wyważenia, jakiego sąd krajowy powinien w świetle wszystkich okoliczności konkretnej sprawy dokonać pomiędzy, z jednej strony, prawami wyłącznymi autora, o których mowa w art. 2 lit. a) i w art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29, a z drugiej strony, prawami użytkowników...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny