Polecamy

Przedawnienie roszczenia z art. 231 § 2 KC

Monitor Prawniczy | 4/2020

W niejednej sprawie sądowej kwestią istotną, decydującą o jej wyniku, jest problem prawny dotyczący przedawnienia, przewidzianego w art. 231 § 2 KC, roszczenia właściciela o wykup gruntu. Zagadnienie to, będące elementem szerszej problematyki ochrony...

Polecamy

Prawne i praktyczne problemy w stosowaniu przepisów...

Nieruchomości | 3/2020

Ustawa z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r., poz. 1946 ze zm., dalej: SpecMieszkU), obowiązuje od kilkunastu miesięcy, od chwili zaś rozpoczęcia jej stosowania...

Polecamy

Sporządzanie opinii podatkowych w kontekście przepisów o...

Monitor Podatkowy | 3/2020

W przypadku gdy spełnione są kryteria uznania uzgodnienia za schemat podatkowy, doradca podatkowy przekazując opinię prawną, może wystąpić w charakterze promotora lub wspomagającego, co determinuje zakres obowiązków związanych z raportowaniem schematów...

Polecamy

Jeszcze o definicji legalnej płatnika składek

Monitor Prawa Pracy | 3/2020

Rozwikłanie, narosłego już od wielu lat, sporu o to, czy płatnikiem składek od umów cywilnoprawnych zawartych przez pracowników z osobą trzecią, na podstawie której wykonują oni pracę na rzecz pracodawcy, jest osoba trzecia (kontrahent umowy cywilnoprawnej)...

Polecamy

Rezygnacja z pełnienia funkcji przez „ostatniego” członka...

Monitor Prawa Handlowego | 2/2019

Z dniem 1.3.2019 r. weszła w życie jedna ze zmian KSH uchwalona przez Sejm w ramach tzw. „Pakietu MŚP”1, określająca zasady składania rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy taką rezygnację...

Polecamy

Czy Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest osobą pełniącą...

Informacja w administracji publicznej | 3/2019

Odpowiedź na tak postawione pytanie wymaga poczynienia dwóch bardzo ważnych zastrzeżeń, a mianowicie: opinia wyrażona poniżej powinna być odnoszona wyłącznie do osób wykonujących funkcje IODO w podmiotach publicznych, czyli z punktu widzenia ustawy z 6.9.2001...

Polecamy

Mediacje w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy...

Arbitraż i Mediacja | 01/2017

Wprowadzenie  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego działa na polskim rynku finansowym od marca 2008 r. Liczba składanych wniosków i rozpatrywanych przez niego spraw od początku istnienia Sądu systematycznie rośnie1. Obecnie jest to jeden z...

Polecamy

Kwalifikacja wykonawców wspólnie ubiegających się o...

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2017

Wprowadzenie W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych chętnie biorą udział przedsiębiorcy zrzeszający się w różnego rodzaju konsorcjach. Grupa wykonawców może dysponować większym potencjałem i zapewnić zamawiającemu należytą realizację przedmiotu...

Polecamy

Assessment of damages for an infringement of intellectual...

Studia Prawa Prywatnego | 02/2017

Damages for an infringement of intellectual property rights remain a vital issue in the field of intellectual property practice and theory. In litigation concerning an infringement of intellectual property rights, the holders of rights commonly request...

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat znowelizowanych przepisów, a także wypracowanie w ramach dyskusji i rozwiązywania kazusów właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według nowych zasad postępowaniu upadłościowym, w szczególności postępowaniu upadłościowym...
Wydawnictwo C.H.Beck zaprasza na konferencję poświęconą trendom rozwojowym w obszarze wykorzystania nowych technologii w codziennej pracy kancelarii prawnych.
Wydawnictwo C.H.Beck zaprasza na Konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z nowelizacją przepisów o zamówieniach publicznych.
Monitor Prawniczy | 6/2020
Trybunał orzekł, że decyzję ramową należy interpretować w ten sposób, że nie nakłada ona na sąd państwa członkowskiego obowiązku odstąpienia od stosowania przepisu prawa krajowego niezgodnego z art. 9 ust. 3 decyzji ramowej, ponieważ przepis ten nie wywiera skutku bezpośredniego. Sąd odsyłający jest...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny