Polecamy

Projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i...

Monitor Prawniczy | 6/2022

Aktualnie trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw1. Szereg zaproponowanych rozwiązań budzi jednak wątpliwości. Abstract: Projekt nowelizacji KRO i innych...

Polecamy

Europejska Legitymacja Zawodowa pośrednika w obrocie...

Nieruchomości | 4/2022

Polska regulacja prawna działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest bardzo lakoniczna i w zasadzie podjęcie tej działalności jest wolne i dostępne dla wszystkich, bez względu na posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Polecamy

Polski Ład – ulgi podatkowe

Monitor Podatkowy | 1/2022

Ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, określona jako „Polski Ład”, wprowadzająca zmiany w wielu innych ustawach, oparta została na trzech...

Polecamy

Kwestia regulacji „prawa do odłączenia” w polskim porządku...

Monitor Prawa Pracy | 1/2022

Celem niniejszego opracowania jest odniesienie planowanej regulacji „prawa do odłączenia” na gruncie prawa UE do aktualnie obowiązujących przepisów polskiego KP. Potrzeba uregulowania „prawa do odłączenia”, rozumianego jako prawo pracownika do nieniepokojenia...

Polecamy

Kluczowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych w...

Informacja w administracji publicznej | 2/2020

Podmioty uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają zarówno obowiązek, jak i prawo stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Spełnienie obowiązków z tego zakresu zapewnia bezpieczeństwo nie tylko zamawiającemu,...

Polecamy

Zawarcie ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych...

Arbitraż i Mediacja | 01/2021

Uwagi wprowadzające Zagadnienie stosowania instytucji ugody przez jednostki sektora finansów publicznych jest o tyle istotne, że zmianie uległ stan prawny – ustawodawca dookreślił przesłanki dopuszczalności zawierania ugód, co z założenia miało usunąć...

Polecamy

Podstawy wykluczenia nierzetelnego wykonawcy w nowym Prawie...

Prawo Zamówień Publicznych | 2/2021

Uwagi ogólne W praktyce zamówień publicznych doniosłe znaczenie mają kwestie związane z wiarygodnością kontrahenta. Na rynku prywatnym, gdzie zasada swobody umów doznaje ograniczenia wynikającego jedynie z art. 3531 KC, możliwości nieskrępowanego wyboru...

Polecamy

Kilka uwag w przedmiocie odpowiedzialności odszkodowawczej...

Studia Prawa Prywatnego | 03-04/2021

§ 1. Wprowadzenie Nieco enigmatycznie brzmiący tytuł opracowania wymaga pewnego nakreślenia, ponieważ problematyka odpowiedzialności Skarbu Państwa za niedostateczną walkę ze smogiem jest niezwykle złożona. Przede wszystkim w rachubę wchodzi odpowiedzialność...

Celem konferencji jest umożliwienie prawnikom wzięcia udziału w dyskusji z praktykami, przedstawicielami firm informatycznych i środowiska akademickiego o trendach rozwojowych w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy kancelarii prawnych i działów prawnych firm.
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 9/2022
Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego wniesiona po jego ostatecznym zakończeniu podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stwierdził w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny.
Monitor Prawniczy | 9/2022
W ocenie TS tego rodzaju nieprawidłowości nie mają takiego charakteru i wagi, aby stworzyć rzeczywiste ryzyko, że pozostałe władze, w szczególności władza wykonawcza, mogłyby skorzystać z nienależnych im uprawnień dyskrecjonalnych, zagrażając prawidłowości skutku, do którego prowadzi procedura...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny