Polecamy

Klauzule abuzywne w umowach kredytów frankowych – analiza...

Monitor Prawniczy | 20/2020

Spory dotyczące umów kredytów frankowych są obecnie, ze względu na skalę, jednymi z najbardziej doniosłych w praktyce. Pisze i mówi się o nich wiele, ale niestety wypowiedzi te często są niespójne. W niniejszym artykule autor postawił sobie zatem za cel próbę...

Polecamy

Zmiany w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju a...

Nieruchomości | 11/2020

W literaturze poświęconej zagadnieniom planowania przestrzennego wielokrotnie, jako jeden z kluczowych kierunków zmiany licznych diagnozowanych problemów, wymienia się tzw. zintegrowane planowanie rozwoju. Liczni uznani autorzy (m.in. prof. Tadeusz Markowski i...

Polecamy

Ulga na złe długi a sprzedaż na rzecz konsumentów

Monitor Podatkowy | 11/2020

Wyrok TSUE w sprawie EOL1 rozpoczął dyskusję na temat zgodności całości polskich regulacji dotyczącej ulgi na złe długi z przepisami (zasadami) unijnymi. Wyrok dotyczył bowiem – formalnie rzecz biorąc – tylko części polskich regulacji w tym zakresie, niemniej...

Polecamy

Związek zawodowy jako podmiot prowadzący działalność...

Monitor Prawa Pracy | 11/2020

Praktyczne problemy związane z ustaleniem statusu prawnego związku zawodowego, w szczególności w świetle tzw. tarcz antykryzysowych, zrodziły potrzebę pogłębionej refleksji teoretycznej dotyczącej statusu prawnego związku zawodowego prowadzącego działalność...

Polecamy

Nowelizacja KSH dotycząca odbywania posiedzeń organów...

Monitor Prawa Handlowego | 2/2020

Epidemia spowodowana wirusem Sars-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz związane z nią ograniczenia w przemieszczaniu się uwydatniły potrzebę wprowadzenia w Kodeksie spółek handlowych zmian dotyczących możliwości odbywania posiedzeń organów menedżerskich...

Polecamy

Kluczowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych w...

Informacja w administracji publicznej | 2/2020

Podmioty uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają zarówno obowiązek, jak i prawo stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Spełnienie obowiązków z tego zakresu zapewnia bezpieczeństwo nie tylko zamawiającemu,...

Polecamy

Mediacje w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy...

Arbitraż i Mediacja | 01/2017

Wprowadzenie  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego działa na polskim rynku finansowym od marca 2008 r. Liczba składanych wniosków i rozpatrywanych przez niego spraw od początku istnienia Sądu systematycznie rośnie1. Obecnie jest to jeden z...

Polecamy

Wymóg zatrudnienia pracowniczego przy realizacji zamówienia...

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2017

 Ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych i niektórych ustaw1 dodano w ustawie – Prawo zamówień publicznych2 art. 29 ust. 3a, zgodnie z którym zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane...

Polecamy

Assessment of damages for an infringement of intellectual...

Studia Prawa Prywatnego | 02/2017

Damages for an infringement of intellectual property rights remain a vital issue in the field of intellectual property practice and theory. In litigation concerning an infringement of intellectual property rights, the holders of rights commonly request...

Monitor Prawniczy |
Czy można zatrudnić idealnego pracownika? Jak reagować na trudne sytuacje w relacjach z klientami? Dlaczego warto wyjść ze strefy komfortu? Dobra organizacja pracy oraz zarządzanie – jaki ma wpływ na wyższe przychody? Dlaczego szef ma najwięcej pracy? Jak czerpać satysfakcję z pracy w obliczu...
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 7/2021
TS orzekł, że art. 3, 4, 6 i 15 dyrektywy 2008/115 należy interpretować w ten sposób, iż nie stoją one na przeszkodzie temu, aby państwo członkowskie umieściło w ośrodku detencyjnym obywatela państwa trzeciego nielegalnie przebywającego na jego terytorium w celu przymusowego przekazania tego...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny