Polecamy

Kto daje i odbiera – czy indywidualnemu przedsiębiorcy dalej...

Monitor Prawniczy | 10/2023

Abstract Kto daje i odbiera – czy indywidualnemu przedsiębiorcy dalej przysługują prawa konsumenta? Celem artykułu jest omówienie dotychczasowej praktyki modyfikowania (wyłączania lub ograniczania) rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w umowach z osobą fizyczną...

Polecamy

Status ogrodzeń nieruchomości w prawie cywilnym i budowlanym

Nieruchomości | 10/2023

Powszechną praktyką jest ogradzanie nieruchomości przez ich właścicieli. W tym kontekście wszystkie nieruchomości gruntowe można podzielić na ogrodzone i nieogrodzone. Ogrodzenia w prawie cywilnym oraz w prawie budowlanym nie zostały szczegółowo uregulowane,...

Polecamy

Restrukturyzacje działalności w grupach podmiotów...

Monitor Podatkowy | 3/2023

SUMMARY Business restructurings between related entities The correct preparation of a restructuring (including the analysis within transfer prices and documentation regarding economic rationality of the whole process and its individual elements) may allow...

Polecamy

Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za coroczny niewykorzystany...

Monitor Prawa Pracy | 3/2023

The right to a financial compensation for unused annual leave – EU and national perspectives The inspiration for the present article is the legal opinion prepared by the Advocate-General of the Court of Justice of the European Union T. Ćapeta regarding the...

Polecamy

Problem nieważności umowy spółki z o.o. z uwagi na jej...

Monitor Prawa Handlowego | 4/2022

SUMMARY Problem nieważności umowy spółki z o.o. z uwagi na jej sprzeczność z prawem Niniejsze opracowanie dotyczy problemu nieważności treści umowy spółki z o.o. Wadliwość umowy spółki z o.o. może, w określonych sytuacjach, skutkować nieważnością spółki ze...

Polecamy

Kluczowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych w...

Informacja w administracji publicznej | 2/2020

Podmioty uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają zarówno obowiązek, jak i prawo stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Spełnienie obowiązków z tego zakresu zapewnia bezpieczeństwo nie tylko zamawiającemu,...

Polecamy

Mediacja w trakcie postępowania w przedmiocie wyłączenia z...

Arbitraż i Mediacja | 3/2022

Abstract The article discusses the admissibility of concluding a settlement before a mediator in a case for exclusion from the bankruptcy estate. For this purpose, the issue of the legal basis for mediation in bankruptcy proceedings was discussed. Moreover,...

Polecamy

Zastrzeżenia dotyczące podwykonawstwa w budowlanych...

Prawo Zamówień Publicznych | 1/2023

Summary Reservations on subcontracting in public works contracts. This article looks at the reservations (provisions) in procurement contracts relating to subcontracts (in public works contracts). These contractual reservations are, on the one hand, a...

Polecamy

Wymóg formy pisemnej umów z zakresu prawa autorskiego –...

Studia Prawa Prywatnego | 3-4/2023

Spis treści § 1. Wprowadzenie § 2. Wymóg formy pisemnej umów prawnoautorskich, jako ograniczenie cywilistycznej zasady swobody formy czynności prawnej § 3. Wymóg formy pisemnej na tle poprzednio obowiązujących polskich ustaw regulujących materię prawa...

Polecamy

Inteligentne filtrowanie skrzynek poczty elektronicznej w...

Prawo Nowych Technologii | 2/2023

Abstract Smart filtering of email boxes in order to ensure users’ security in light of the GDPR and the AI Act The article addresses the issue of admissibility, in light of data protection laws, of the use of artificial intelligence systems by email box...

Cykl 5 szkoleń. Źródła prawa nowych technologii. Przełomowe innowacje i prawo. Handel i marketing elektroniczny. Cyfrowe treści oraz cyfrowa rozrywka w Internecie. Cyberbezpieczeństwo oraz umowy IT.
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 9/2023
Jeśli do wykonania prac objętych pozwoleniem na budowę niezbędne jest skorzystanie z cudzej nieruchomości, a jej właściciel odmawia wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości, inwestor może wystąpić do organu o wydanie decyzji administracyjnej zastępującej taką zgodę. Rekompensata szkód...
Monitor Prawniczy | 9/2023
Trybunał orzekł, że prawo Unii, a w szczególności art. 267 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi ono na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy orzekający w następstwie uchylenia wydanego przez niego orzeczenia przez sąd wyższej instancji był związany, zgodnie z krajowym prawem procesowym,...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny