Polecamy

PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

Monitor Prawniczy | 21/2019 (Nr specjalny)

Spis treści: Dane osobowe i cyberbezpieczeństwo: Social media oraz technologie umożliwiające śledzenie użytkowników Internetu a współadministrowanie danymi osobowymi, Jan Byrski, Henryk Hoser Współadministrowanie – nowy paradygmat w prawie danych...

Polecamy

Aktualny stan prawny dotyczący usuwania drzew i krzewów z...

Nieruchomości | 11/2019

Regulacją normującą zasady i formy ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej oraz krajobrazu jest ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. z 2018 r. poz. 1614, ze zm.; dalej OchrPrzyrU). W rozdziale 4 OchrPrzyrU zawarto uregulowania dotyczące...

Polecamy

Naruszenie tajemnicy skarbowej a legalność postępowania...

Monitor Podatkowy | 11/2019

Pozyskiwanie przez organy skarbowe dowodów w trakcie kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego z naruszeniem przepisów o tajemnicy skarbowej powinno wykluczać możliwość oparcia rozstrzygnięcia na tak zdobytym dowodzie. Powyższa teza od dawna jest...

Polecamy

Kilka uwag na temat modelu przyczynienia się pracownika do...

Monitor Prawa Pracy | 11/2019

W opracowaniu autor porusza kwestie związane z przyczynieniem się pracownika do wypadku przy pracy. Jak dotąd polski ustawodawca nie ustanowił w Kodeksie pracy żadnej normy ogólnej dotyczącej przyczynienia się pracownika. Stąd wszelkie rozważania należy...

Polecamy

Rezygnacja z pełnienia funkcji przez „ostatniego” członka...

Monitor Prawa Handlowego | 2/2019

Z dniem 1.3.2019 r. weszła w życie jedna ze zmian KSH uchwalona przez Sejm w ramach tzw. „Pakietu MŚP”1, określająca zasady składania rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy taką rezygnację...

Polecamy

Czy Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest osobą pełniącą...

Informacja w administracji publicznej | 3/2019

Odpowiedź na tak postawione pytanie wymaga poczynienia dwóch bardzo ważnych zastrzeżeń, a mianowicie: opinia wyrażona poniżej powinna być odnoszona wyłącznie do osób wykonujących funkcje IODO w podmiotach publicznych, czyli z punktu widzenia ustawy z 6.9.2001...

Polecamy

Mediacje w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy...

Arbitraż i Mediacja | 01/2017

Wprowadzenie  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego działa na polskim rynku finansowym od marca 2008 r. Liczba składanych wniosków i rozpatrywanych przez niego spraw od początku istnienia Sądu systematycznie rośnie1. Obecnie jest to jeden z...

Polecamy

Kwalifikacja wykonawców wspólnie ubiegających się o...

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2017

Wprowadzenie W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych chętnie biorą udział przedsiębiorcy zrzeszający się w różnego rodzaju konsorcjach. Grupa wykonawców może dysponować większym potencjałem i zapewnić zamawiającemu należytą realizację przedmiotu...

Polecamy

Assessment of damages for an infringement of intellectual...

Studia Prawa Prywatnego | 02/2017

Damages for an infringement of intellectual property rights remain a vital issue in the field of intellectual property practice and theory. In litigation concerning an infringement of intellectual property rights, the holders of rights commonly request...

Celem szkolenia jest określenie kluczowych problemów prawnych związanych ze służebnościami przesyłu oraz ograniczaniem własności nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także przybliżenie najważniejszych tez orzeczniczych i tez doktryny związanych z niniejszym zagadnieniem....
Podczas 3 paneli dyskusyjnych na Konferencji omówione zostaną najważniejsze problemy nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.
Piąta edycja dorocznej konferencji Wydawnictwa C.H.Beck – podzielona na cztery panele tematyczne- poświęcona jest najbardziej aktualnym tematom ochrony danych osobowych po reformie ochrony danych osobowy, tj. rozwiązaniom przewidzianym w ustawie z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z...
Monitor Prawniczy | 22/2019
Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie utrzymywaniu w umowie nieuczciwych warunków, jeżeli ich usunięcie prowadziłoby do unieważnienia tej umowy, a sąd stoi na stanowisku, że takie unieważnienie wywołałoby niekorzystne skutki...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny