Polecamy

Znaczenie wzmianki w teleinformatycznej księdze wieczystej

Monitor Prawniczy | 17/2021

Polski ustawodawca nie przyjął zasady wpisu konstytutywnego do księgi wieczystej, jako koniecznego warunku przeniesienia własności nieruchomości i innych praw rzeczowych. Obrót nieruchomościami odbywa się w sposób pozaksięgowy, co prowadzi do czasu wpisu do...

Polecamy

Podejmowanie uchwał przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej –...

Nieruchomości | 9/2021

W ustawie z 24.6.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 poz. 1048, dalej jako WłLokU) podstawowa regulacja prawna dotycząca zarządu wspólnoty mieszkaniowej znajduje się w dwóch jednostkach redakcyjnych. Przepis art. 21 WłLokU określa zakres kompetencji...

Polecamy

Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską a Wielką...

Monitor Podatkowy | 3/2021

Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską a Wielką Brytanią z 30.12.2020 r. (dalej: Umowa TCA)1 obejmuje 3 podstawowe bloki tematyczne, jeżeli chodzi o rozliczenia podatkowo-celne. Pierwszy obszar to postanowienia dotyczące ceł oraz podatku VAT, z...

Polecamy

Konstrukcja uznania za pracownika czy konstrukcja szerokiego...

Monitor Prawa Pracy | 2/2021

Uwagi wstępne Na tle treści art. 8 ust. 2a ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych2 toczy się spór o to, czy przepis ten wprowadza konstrukcję uznania za pracownika w prawie ubezpieczeń społecznych czy konstrukcję szerokiego pojęcia...

Polecamy

Uwagi prawnoporównawcze z perspektywy prawa niemieckiego do...

Monitor Prawa Handlowego | 1/2021

Celem opracowania jest przedstawienie w ujęciu prawnoporównawczym z prawem niemieckim propozycji zmian do Kodeksu spółek handlowych, zmierzających do uregulowania na nowo prawa koncernowego. Ze względu na ograniczenia wydawnicze oraz dla zachowania...

Polecamy

Zawarcie ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych...

Arbitraż i Mediacja | 01/2021

Uwagi wprowadzające Zagadnienie stosowania instytucji ugody przez jednostki sektora finansów publicznych jest o tyle istotne, że zmianie uległ stan prawny – ustawodawca dookreślił przesłanki dopuszczalności zawierania ugód, co z założenia miało usunąć...

Polecamy

Wdrażanie nowego Prawa zamówień publicznych

Prawo Zamówień Publicznych | 1/2021

Nowe Prawo zamówień publicznych wprowadza największe zmiany regulacyjne na rynku zamówień publicznych od 17 lat. Całkowicie nowa ustawa zmienia „zamówieniową” rzeczywistość dla wszystkich uczestników rynku. Proces wdrażania nowego Prawa jest jednak złożony,...

Polecamy

Odpowiedzialność za produkt wobec rozwoju nowych technologii

Studia Prawa Prywatnego | 02/2017

§ 1. Wprowadzenie Minęło już ponad 30 lat od wydania dyrektywy Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe (85/374/EWG)1, która ukształtowała prawo...

Czterodniowe szkolenie on-line umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej do pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych w organizacji i przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają wykonywanie funkcji IOD lub chcą uporządkować swoją wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych.
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 21/2021
Osobista wolność przemieszczania się po terytorium RP może podlegać ograniczeniom, ale wyłącznie określonym w ustawie. Decyzje nakładające kary pieniężne za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się w określonej odległości od siebie oraz obowiązku zakrywania ust i nosa, których podstawą prawną są...
Monitor Prawniczy | 21/2021
Trybunał orzekł, że art. 103 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Nr 1308/2013 należy interpretować w ten sposób, że „przywołanie”, o którym mowa w tym przepisie, nie jest uzależnione od stwierdzenia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji, ponieważ ten przepis ustanawia szczególną i swoistą ochronę, która...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny