Polecamy

Nowela „lipcowa” Kodeksu karnego, czyli nowe restrykcyjne...

Monitor Prawniczy | 2/2023

Abstract Nowela „lipcowa” Kodeksu karnego, czyli nowe restrykcyjne prawo karne Artykuł dotyczy omówienia obszernej noweli prawa karnego z lipca 2022 r., która wchodzi w życie w marcu 2023 r. Autor, referując główne zmiany, wyraża w nim swoje wątpliwości co...

Polecamy

Odpowiedzialność nabywcy nieruchomości za długi jej zbywcy

Nieruchomości | 12/2022

Nabycie nieruchomości, co do zasady, nie skutkuje odpowiedzialnością nabywcy za długi zbywcy tejże nieruchomości. Istnieją w tym zakresie jednak pewne wyjątki. Jednym z nich i bodaj najbardziej oczywistym jest sytuacja, w której nieruchomość jest obciążona...

Polecamy

Doręczenie pełnomocnikowi na adres elektroniczny

Monitor Podatkowy | 1/2023

SUMMARY E-mail service to an agent The purpose of this article is to present the rules of service of process to an agent to an e-mail address in a situation when they did not provide the address. Within the article, the author attempts to answer the...

Polecamy

Projektowane zwolnienie od pracy z powodu działania siły...

Monitor Prawa Pracy | 3/2022

Projected time off from work on the grounds of force majeure in the perspective of implementation of Directive 2019/1158 to the Polish legal system The subject of this study is the analysis of the institution of time off from work on the grounds of force...

Polecamy

Granice przelewu wierzytelności w stosunku do faktycznie...

Monitor Prawa Handlowego | 1/2022

SUMMARY Granice przelewu wierzytelności w stosunku do faktycznie niewypłacalnej spółki kapitałowej w kontekście dyskusji o zasadzie jedności prawa cywilnego Niniejsze opracowanie ma dwa równoległe wymiary. Pierwszy z nich ma charakter ogólnoteoretyczny,...

Polecamy

Kluczowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych w...

Informacja w administracji publicznej | 2/2020

Podmioty uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają zarówno obowiązek, jak i prawo stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Spełnienie obowiązków z tego zakresu zapewnia bezpieczeństwo nie tylko zamawiającemu,...

Polecamy

Mediator w sporach zbiorowych prawa pracy – analiza problemu...

Arbitraż i Mediacja | 3/2022

Abstract The aim of the article is to show how collective labor disputes are resolved through mediation. It should be emphasized that the provisions regulating this matter are outdated and require changes on many levels. First of all, the form of entry...

Polecamy

Wpływ wojny w Ukrainie na umowę w sprawie zamówienia...

Prawo Zamówień Publicznych | 2/2022

Summary The impact of the war in Ukraine on public procurement contracts In February 2022, new threats to the performance of contracts emerged, due to Russia’s attack on Ukraine and the resulting war, with its significant repercussions on the European and...

Polecamy

Pactum de non petendo a kompetencja zaskarżalności...

Studia Prawa Prywatnego | 01/2022

Streszczenie Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy zagadnienia instytucji pactum de non petendo w kontekście kompetencji wierzyciela do zaskarżalności roszczenia. Zakreślone powyżej spektrum rozważań wykładać należy zarówno przez pryzmat prawa cywilnego...

Polecamy

Blockchain a procesy decyzyjne i wyborcze

Prawo Nowych Technologii | 2/2022

Abstract Blockchain and Political Processes The key aim of this article is to analyse the possible usage of the blockchain technology in the fields of decision-making and voting processes. The blockchain technology has been expanding rapidly in the last...

Roszczenia w trakcie budowy i po jej zakończeniu. Rozliczenia pomiędzy stronami zabezpieczenia należytego wykonania
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 1/2023
W sytuacji gdy sąd rozpoznający sprawę nie ma możliwości skierowania do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisu ustawy stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia w sprawie, może pominąć ten przepis, jeśli uzna go za niezgodny z Konstytucją RP – wynika z...
Monitor Prawniczy | 1/2023
TOYA sp. z o.o. jest polskim przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym i operatorem sieci. Spór pomiędzy tą spółką a Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczył decyzji wydanej przez niego, narzucającej TOYA warunki regulacyjne ex ante regulujące zasady dostępu do jej infrastruktury technicznej. 
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny