Polecamy

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo...

Monitor Prawniczy | 10/2019

Niniejsze opracowanie dotyczy tematyki związanej z wejściem w życie przepisów ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów1. Przedstawiono w nim najistotniejsze,...

Polecamy

Zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz...

Nieruchomości | 6/2019

W dniu 26.4.2019 r. Sejm uchwalił oczekiwaną ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i niektórych innych ustaw (dalej: ZmUstrRolU), wprowadzającą także zmiany do ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze, ustawy z 19.10.1991 r. o...

Polecamy

Obowiązek informowania o schematach podatkowych – analiza...

Monitor Podatkowy | 3/2019

W następstwie uchwalenia przepisów ustawy z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowela z 23.10.2018 r.)1...

Polecamy

Problematyka zbiegu roszczeń w związku z rozwiązaniem umowy...

Monitor Prawa Pracy | 4/2019

W niniejszym opracowaniu autorka przedstawia zagadnienie zbiegu roszczeń, w szczególności odszkodowawczych, przysługujących pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, do którego dochodzi wówczas, gdy po dokonaniu przez którąkolwiek ze stron...

Polecamy

Zakres podmiotowy uprawnionych do tajemnicy przedsiębiorstwa...

Monitor Prawa Handlowego | 3/2018

Ustawa z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw1 miała na celu implementację tzw. dyrektywy poufnościowej (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/943 z 15.6.2016 r. w sprawie ochrony...

Polecamy

Wybrane obowiązki dostawców usług cyfrowych na gruncie...

Informacja w administracji publicznej | 1/2019

Ustawa z 5.7.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560; dalej: CyberBezpU) wprowadza nową jakość w odniesieniu do obowiązków nakładanych na podmioty świadczące wybrane usługi cyfrowe. Wynika to z zagrożeń, które dostrzega...

Polecamy

Mediacje w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy...

Arbitraż i Mediacja | 01/2017

Wprowadzenie  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego działa na polskim rynku finansowym od marca 2008 r. Liczba składanych wniosków i rozpatrywanych przez niego spraw od początku istnienia Sądu systematycznie rośnie1. Obecnie jest to jeden z...

Polecamy

Kwalifikacja wykonawców wspólnie ubiegających się o...

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2017

Wprowadzenie W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych chętnie biorą udział przedsiębiorcy zrzeszający się w różnego rodzaju konsorcjach. Grupa wykonawców może dysponować większym potencjałem i zapewnić zamawiającemu należytą realizację przedmiotu...

Polecamy

Odpowiedzialność za produkt wobec rozwoju nowych technologii

Studia Prawa Prywatnego | 02/2017

§ 1. Wprowadzenie Minęło już ponad 30 lat od wydania dyrektywy Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe (85/374/EWG)1, która ukształtowała prawo...

Celem szkolenia jest pokazanie na rzeczywistych przykładach postępowań restrukturyzacyjnych problemów, które ujawniły się w dotychczasowej praktyce stosowania nowych przepisów.
Zapraszamy na szkolenie nt. zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Projektowana nowelizacja ze względu na swoją obszerność i zakres ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego i będzie stanowić największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, która weszła w życie z dniem...
Kompleksowe omówienie najnowszych zmian podatkowych związanych z wdrażaniem szeroko pojmowanej informatyzacji, cyfryzacji i nowoczesnej technologii, a przede wszystkim związanych z tymi zmianami problemów osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w firmie. 
Dowiedz się jak profesjonalnie świadczyć usługi zarządzania najem lokali mieszkalnych i usługowych na rynku!
Monitor Podatkowy | 3/2019
Przedmiotem orzeczenia była kwestia możliwości zastosowania zwolnienia z VAT przewidzianego w przepisach Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej dla wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia towarów dokonanego po uprzednim przywozie tych towarów...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny