Polecamy

O karze umownej za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę...

Monitor Prawniczy | 12/2022

Wprowadzenie kary umownej do treści umowy ma jasno określony cel – ma ona stanowić świadczenie odszkodowawcze na wypadek naruszenia zobowiązania przez dłużnika. Ramy prawne wspomnianej konstrukcji wyznaczają przede wszystkim art. 483–484 KC, natomiast...

Polecamy

Samodzielność konstrukcyjna bliźniaka w kontekście jego...

Nieruchomości | 6/2022

Niniejszy artykuł, jak zresztą w istocie wszystkie poprzednie opracowania w dodatku orzeczniczym do miesięcznika „Nieruchomości C.H. Beck” naszego autorstwa, powstał w związku z potrzebą głębszego przemyślenia niepokojącej praktyki zarówno organów...

Polecamy

Polski Ład – ulgi podatkowe

Monitor Podatkowy | 1/2022

Ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, określona jako „Polski Ład”, wprowadzająca zmiany w wielu innych ustawach, oparta została na trzech...

Polecamy

Kwestia regulacji „prawa do odłączenia” w polskim porządku...

Monitor Prawa Pracy | 1/2022

Celem niniejszego opracowania jest odniesienie planowanej regulacji „prawa do odłączenia” na gruncie prawa UE do aktualnie obowiązujących przepisów polskiego KP. Potrzeba uregulowania „prawa do odłączenia”, rozumianego jako prawo pracownika do nieniepokojenia...

Polecamy

Kluczowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych w...

Informacja w administracji publicznej | 2/2020

Podmioty uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają zarówno obowiązek, jak i prawo stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Spełnienie obowiązków z tego zakresu zapewnia bezpieczeństwo nie tylko zamawiającemu,...

Polecamy

Zawarcie ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych...

Arbitraż i Mediacja | 01/2021

Uwagi wprowadzające Zagadnienie stosowania instytucji ugody przez jednostki sektora finansów publicznych jest o tyle istotne, że zmianie uległ stan prawny – ustawodawca dookreślił przesłanki dopuszczalności zawierania ugód, co z założenia miało usunąć...

Polecamy

Podstawy wykluczenia nierzetelnego wykonawcy w nowym Prawie...

Prawo Zamówień Publicznych | 2/2021

Uwagi ogólne W praktyce zamówień publicznych doniosłe znaczenie mają kwestie związane z wiarygodnością kontrahenta. Na rynku prywatnym, gdzie zasada swobody umów doznaje ograniczenia wynikającego jedynie z art. 3531 KC, możliwości nieskrępowanego wyboru...

Polecamy

Kilka uwag w przedmiocie odpowiedzialności odszkodowawczej...

Studia Prawa Prywatnego | 03-04/2021

§ 1. Wprowadzenie Nieco enigmatycznie brzmiący tytuł opracowania wymaga pewnego nakreślenia, ponieważ problematyka odpowiedzialności Skarbu Państwa za niedostateczną walkę ze smogiem jest niezwykle złożona. Przede wszystkim w rachubę wchodzi odpowiedzialność...

W trakcie IV Forum zostanie przedstawiony nie tylko dorobek myśli prawniczej, lecz także nowe spostrzeżenia i doświadczenia zebrane pod wpływem obserwacji praktyki sądowej. Wnikliwe omówienie aktualnych zagadnień procesowych wywołujących najpoważniejsze trudności oraz dyskusja z uznanymi...
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 14/2022
Sąd administracyjny wydając orzeczenie, w którym stwierdza, że strona występująca w sprawie bez profesjonalnego pełnomocnika uchybiła terminowi do dokonania czynności procesowej, ma obowiązek pouczyć ją o możliwości wniesienia wniosku o przywrócenie terminu – wskazał Naczelny Sąd Administracyjny.
Monitor Prawniczy | 14/2022
TS orzekł, że art. 5 ust. 2 rozporządzenia Nr 1393/2007 należy interpretować w ten sposób, iż jeżeli sąd nakazuje przekazanie dokumentów sądowych osobom trzecim, które wniosły o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta, tego sądu nie można uznać za „wnioskodawcę” w rozumieniu owego...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny