REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZASOPISMA C.H.BECK

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną usług polegających na umożliwianiu Użytkownikom odpłatnego dostępu do elektronicznych wydań czasopism Wydawnictwa C.H.Beck Sp. z o.o. znajdujących się w serwisie internetowym Czasopisma C.H.BECK (zwanym dalej Serwisem) oraz zamawiania ich prenumeraty w formie elektronicznej lub drukowanej. Serwis dostępny jest na stronie internetowej www.czasopisma.beck.pl
 2. Serwis prowadzony jest przez Wydawnictwo C.H.Beck Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000155734, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 88 000,00 zł i numerze NIP 522-010-50-28 („Wydawnictwo”).
 3. Kontakt w sprawach reklamacji, odstąpienia od umowy sprzedaży prenumeraty:

  Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o.,
  ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
  e-mail: czasopisma@beck.pl, tel. +48 22 33 77 624

 4. Użytkownikami Serwisu (dalej „Użytkownicy”) mogą być:

  • osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Użytkownik przed uzyskaniem dostępu do serwisu, składa poprzez zaznaczenie widocznego pola oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo danych osobowych.
 2. Uzyskanie dostępu do płatnych zasobów serwisu wymaga założenia Konta Użytkownika, wyboru modułów tematycznych, zamówienia prenumeraty czasopism ew. wyboru poszczególnych numerów czasopism lub konkretnych artykułów.
 3. W celu utworzenia Konta konieczna jest jego rejestracja. Rejestracja konta jest bezpłatna i dobrowolna. Utworzenie konta daje Użytkownikowi możliwość wygodnej realizacji kolejnych zamówień bez każdorazowego podawania danych.
 4. Dostęp do Konta zabezpieczony jest hasłem. Użytkownik powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu w poufności hasła dostępu do swojego Konta w Serwisie. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika danych logowania osobom trzecim.
 5. Użytkownik może również w każdym czasie usunąć Konto z Serwisu. W celu usunięcia konta z Serwisu, należy zgłosić żądanie usunięcia Konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej przypisanego do Konta na adres czasopisma@beck.pl.
 6. W celu złożenia zamówienia na prenumeratę czasopisma, dostęp do modułu tematycznego, Użytkownik dokonuje ich wyboru, (sposobu i adresu dostawy w przypadku czasopism w formie drukowanej), adresu na jaki ma być wystawiona faktura (jeśli wybrano) oraz sposobu płatności zgodnie ze wskazówkami podanymi na kolejnych etapach składania zamówienia.
 7. W przypadku płatności SMS, online lub portmonetki płatność wynagrodzenia następuje z góry i jest warunkiem niezbędnym do uzyskania dostępu do wybranych treści.
 8. W Serwisie udostępniono także pojedyncze artykuły z czasopism, do których dostęp aktywowany jest poprzez realizację płatności SMS. W takim przypadku nie jest wymagane posiadanie Konta Użytkownika. W przypadku jednorazowego zakupu artykułu płatnego SMS, Użytkownik otrzymuje do niego dostęp przez 12 godzin od momentu aktywacji dostępu.
 9. Po złożeniu zamówienia na usługę lub zakup prenumeraty, na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą zawarcie umowy ze wskazaniem jej przedmiotu, ceny jednostkowej, ilości egzemplarzy, ceny całkowitej obejmującej wszystkie płatności, oraz informacji wymaganych przez Ustawę z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta - w przypadku sprzedaży konsumenckiej. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia zamówienia w wyżej wskazanym terminie, Użytkownik powinien sprawdzić w swojej poczcie internetowej zakładkę „spam” lub skontaktować z Serwisem pod adresem mailowym czasopisma@beck.pl.
 10. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Serwisu, składa ofertę zakupu określonej usługi na warunkach podanych w opisie usługi.
 11. Ceny usług świadczonych przez Serwis są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.

§ 3. WARUNKI TECHNICZNE DOSTĘPU DO SERWISU

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących wymagań:

  1. Dostęp do sieci Internet,
  2. System operacyjny przynajmniej: Windows XP lub nowszy, Mac OS,
  3. Przeglądarka internetowa przynajmniej: Internet Explorer 7.0+, Firefox 3.5+, Safari 5.0+, Chrome,
  4. Dodatki: Flash plugin, Microsoft Excell, OpenOffice Stylesheet, Microsoft Word, OpenOffice Reader, Adobe Reader

 2. Wydawnictwo nie zapewnia warunków technicznych wskazanych powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).

§ 4. ZAKRES LICENCJI

 1. Licencja na korzystanie z zasobów Serwisu udzielona na podstawie umowy jest niewyłączna, nieprzenaszalna i obowiązuje na terytorium całego świata.
 2. Licencja udzielona jest od chwili przekazania Użytkownikowi przez Wydawnictwo hasła i loginu przez czas obowiązywania umowy.

§ 5. FORMY PŁATNOŚCI

 1.  W Serwisie dostępne płatności można dokonać online (Dotpay) – forma płatności elektronicznej (przelew online lub karta kredytowa) obsługiwana przez Dotpay S.A. – krajową instytucję płatniczą, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
  Przelewy online: mTransfer, MultiTransfer, iPKO, Płacę z Inteligo, przelew24, Płacę z Alior Bankiem, Płacę z Alior Sync, Płacę z Citi Handlowy, Płać z ING, Pekao24Przelew, Millenium – Płatności Internetowe, Przelew Online Credit Agricole, Płać z Nordea, Przelew z Deuche Banku, MeritumBank przelew, Peylink Idea, Płacę z PBS, Płać z BOŚ, EuroBank Płatności Online, Przelew z BPH, Przelew z Raiffeisen Polbank, Przelew z GetinBank, Przelew z BGŻ, Przelew z Bankiem Pocztowym, Przelew z KB24, Poczta Polska oraz inne uprawnione placówki.
 2. W przypadku jednorazowego zakupu artykułu Użytkownik ma możliwość zapłaty SMS.

§ 6. PROMOCJE

 1. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach usług świadczonych przez Serwis. Ewentualne zmiany cen obowiązują od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Serwisu i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu.
 2. Przeprowadzane przez Wydawnictwo akcje promocyjne w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 3. W przypadku zorganizowania przez Wydawnictwo promocji, która polegałaby na otrzymaniu przez Użytkownika bezpłatnej prenumeraty on-line (np. rocznej lub półrocznej), Użytkownik nie może z tego tytułu uczestniczyć bezpłatnie w seminariach i szkoleniach organizowanych przez Wydawnictwo.

§ 7. REKLAMACJE

 1. Czasopisma w formie drukowanej, objęte prenumeratą są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Wydawnictwo odpowiada za wady na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.
 4. Reklamacje, z zachowaniem przepisów o rękojmi, można złożyć drogą mailową na adres: czasopisma@beck.pl w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  1. oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją),
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
  3. żądanie Użytkownika.

 6. Wydawnictwo rozpoznaje reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania na adres podany w zgłoszeniu.
 7. Jeżeli w ciągu 14 dni Wydawnictwo nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
 8. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Użytkownika wiąże się z dostawą nowego numer czasopisma, koszty dostawy ponosi Wydawnictwo.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY (dotyczy umów konsumenckich)

 1. W odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, Użytkownikom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę o prenumeratę czasopism ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, odstąpić od tej umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia (w przypadku prenumeraty czasopism w wersji elektronicznej), a w przypadku prenumeraty czasopism w formie drukowanej od doręczenia pierwszego numeru pisma. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwać Użytkownikowi w przypadku umowy o dostarczenie innych treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli Użytkownik wyraźnie zgodzi się na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będąc poinformowany przez Wydawnictwo o utracie prawa odstąpienia od umowy
 4. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia poprzez zaznaczenie widocznego pola z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia oraz informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Wydawnictwu możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie na adres:

  Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
  lub wysłane w formie elektronicznej na adres czasopisma@beck.pl

 6. Wydawnictwo niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności z wyjątkiem proporcjonalnie odliczonej kwoty przypadającej na już otrzymane numery czasopism.
 7. Wydawnictwo dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o prenumeratę:

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. (Miejscowość).................., (Data)............-......-......
  ul. Bonifraterska 17,
  00-203 Warszawa
  czasopisma@beck.pl

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRENUMERATY CZASOPISM
  Ja ............................................................
  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ............................................................................................................................................,
  numer faktury.....................................................................................................................

  Data zawarcia umowy to....................................................................................................,
  data odbioru .......................................................................................................................

  Imię i nazwisko....................................................................................................................
  Adres...................................................................................................................................
  Nr telefonu...........................................................................................................................
  Email....................................................................................................................................
  Data.....................................................................................................................................

  Podpis....................................................


§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego.
 2. Teksty zgromadzone w niniejszym serwisie stanowią utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Wydawnictwu.
 3. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ww. Ustawy.
 4. Wydawnictwo dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Wydawnictwo nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.
 5. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Wydawnictwu statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkowników.
 6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki tak, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 8. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wydawnictwa.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r. i dotyczy umów zawartych od tej daty.
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Kalendarz wydarzeń