Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych do publikacji

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (opisanymi np. w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, MNiSW, Warszawa 2011).

Autorzy, przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie, wyrażają zgodę na proces recenzowania.

Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go w dalszych etapach procesu wydawniczego.

Nadesłany artykuł jest poddawany ocenie formalnej przez Zespół Redakcyjny, a następnie jest recenzowany przez recenzentów zewnętrznych.

Recenzent zewnętrzny:
jest specjalistą w danej dziedzinie,
nie jest członkiem Rady Naukowej czasopisma,
nie jest zatrudniony w jednostkach wydających czasopismo,
nie jest afiliowany przy tej samej placówce, z której pochodzi autor.

Artykuł jest recenzowany poufnie i anonimowo (tzw. „podwójnie ślepa recenzja”).

Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Autor jest informowany o wyniku recenzji oraz otrzymuje recenzję do wglądu.

W przypadku ewentualnych uwag możliwa jest korespondencja z Redakcją czasopisma.

Recenzenta wskazuje Redaktor naczelny.

Rada Recenzentów współpracujących z Redakcją publikowana jest raz w roku na stronie internetowej czasopisma i każdym numerze czasopisma.

Ostateczną decyzję o terminie publikacji artykułu podejmuje Redaktor naczelny.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637