WYTYCZNE DLA AUTORÓW

ZASADY EDYCJI ORAZ INFORMACJE OGÓLNE

Prawo Zamówień Publicznych jest kwartalnikiem, w którym publikowane są artykuły oraz materiały dotyczące zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi, prace interdyscyplinarne, nowatorskie odnoszące się do zmian legislacyjnych, a także prace stanowiące odpowiedź na nurtujące i ważne problemy z praktyki. Na łamach kwartalnika publikujemy ponadto sprawozdania, recenzje opracowań monograficznych polskich i obcych oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Najwyższego oraz sądów okręgowych, dotyczące wskazanej powyżej problematyki.

Artykuły należy przesyłać do Redakcji drogą elektroniczną na adres: kwartalnikpzp@beck.pl

Zasady recenzowania prac

Nadesłane artykuły są wstępnie oceniane przez Redakcję Prawa Zamówień Publicznych, przede wszystkim pod względem ich walorów naukowych i edukacyjnych oraz sposobu przedstawienia tematu. Artykuły niespełniające podstawowych warunków publikacji, jak również manuskrypty niekompletne lub przygotowane w sposób niezgodny z podanymi zasadami są odrzucane bez oceny merytorycznej. Prace, które zostaną wstępnie pozytywnie ocenione zostają zarejestrowane i są przesyłane do recenzentów. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów, kierując się tematyką przedstawioną w artykule nadesłanym do druku. Ostateczna decyzja dotycząca zaakceptowania pracy do druku jest podejmowana przez Redaktora naczelnego na podstawie opinii eksperckich nadesłanych przez recenzentów.

Konflikt interesów

Jednocześnie ze złożeniem manuskryptu autorzy prac badawczych powinni ujawnić wszelkie zobowiązania finansowe między autorami i firmą, której produkt ma istotne znaczenie w nadesłanej pracy. Informacje te nie będą ujawniane recenzentom i nie wpłyną na decyzję o opublikowaniu pracy. Po akceptacji manuskryptu do druku Redakcja ustali z autorami formę, w jakiej informacje o źródłach finansowania powinny zostać udostępnione Czytelnikom.

W związku z tym, że artykuły poglądowe i komentarze redakcyjne polegają na wyborze i interpretacji danych z dostępnego piśmiennictwa redakcja Prawa Zamówień Publicznych oczekuje, iż autorzy tego typu opracowań będą wolni od finansowych związków z firmami, których produkty są przedmiotem artykułu (lub z firmami konkurencyjnymi).

Ewentualne spory z Wydawcą dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki prawne łączące Wydawcę i autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym.

Przekazanie praw autorskich

Przesyłając pracę wraz z ilustracjami i tabelami, autorzy oświadczają, że nadesłana praca nie była wcześniej publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń nieprzekraczających 400 słów). Ponadto oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenoszą wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów – we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji – na Wydawcę, pod warunkiem że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadzają się, że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.

Pozwolenie na druk

Do materiałów wcześniej opublikowanych należy dołączyć pisemną zgodę na ponowne wydanie od poprzedniego Wydawcy. Jeżeli informacje zawarte w opisie przypadku, na ilustracji lub w tekście pozwalają na identyfikację osób, należy dostarczyć ich pisemną zgodę na publikację.

Ograniczenie odpowiedzialności

Redakcja oraz Wydawca dokładają wszelkich starań, by informacje opublikowane w Prawie Zamówień Publicznych były wiarygodne i dokładne. Jednak opinie wyrażane w artykułach czy reklamach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność autorów lub reklamodawców. W związku z tym ani Redakcja, ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji.

Guest autorship, ghostwriting

Przypominamy, że tzw. guest autorship (umieszczenie jako autora pracy osoby, która nie brała udziału w jej przygotowywaniu bądź której udział był minimalny), a także tzw. ghostwriting (niezamieszczenie jako współautora lub w podziękowaniu osoby, której udział w powstaniu pracy był znaczący) są przejawami nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane.

Przygotowanie manuskryptu

Artykuły do publikacji w czasopiśmie Prawo Zamówień Publicznych są przyjmowane wyłącznie w wersji elektronicznej.

Wymogi dotyczące struktury artykułu

Strona tytułowa powinna zawierać: pełny tytuł pracy (polski i angielski), imiona i nazwiska autorów oraz tytuły naukowe. Ponadto należy umieścić informację o grantach i innych źródłach finansowania oraz aktualne miejsce pracy autorów.

Do każdej pracy należy przygotować streszczenie, oraz od 3 do 7 słów kluczowych opisujących przedmiot pracy.

Objętość prac nie powinna przekraczać 15 stron (1 strona – 1800 znaków ze spacjami).

Piśmiennictwo

Pozycje piśmiennictwa powinny być ponumerowane zgodnie z kolejnością cytowania w tekście (nie w porządku alfabetycznym).

Czasopisma. Należy podać: kolejny numer pozycji, inicjały imion i nazwiska autorów, tytuł pracy, tytuł czasopisma, numer czasopisma, rok, numer strony początkowej.

Przykład: R. Szostak, Kontrola zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich, Sam. Teryt. Nr 11/2011, s. 61.

Książki. Należy wymienić: kolejny numer pozycji, inicjały imion i nazwiska autorów, tytuł, miejsce i rok wydania. Powołując się na treść rozdziału książki, należy podać: inicjały imion i nazwiska autorów rozdziału, tytuł rozdziału, inicjały imion i nazwiska autorów lub redaktorów książki, tytuł książki, miejsce i rok wydania, przedział stron.

Przykłady: A. Panasiuk, Umowy o zamówieniach publicznych, Poznań 2001, s. 13-15.

Ryciny muszą być zgłoszone w postaci pojedynczych plików (1 rycina – 1 plik) i zapisane w jednym z wymienionych formatów: .cdr, .tif, .jpg, .ai, .bmp lub .eps. Fotografie powinny mieć rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia .tif lub .jpg. Jeżeli rycina (fotografia) była już publikowana, to należy podać jej źródło, a także uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na jej ponowną publikację. W tekście pracy należy wskazać miejsca umieszczenia rycin.

Tabele powinny być dostarczone w oddzielnych plikach. W tekście pracy należy wskazać miejsca umieszczenia tabel. Wyniki pomiarów należy podawać w jednostkach należących do systemu SI.

Zastrzeżenie

Redakcja zastrzega sobie prawo poprawienia usterek stylistycznych oraz dokonywania koniecznych skrótów bez porozumienia z autorem. W otrzymanej korekcie autor powinien poprawić tylko rzeczywiste błędy drukarskie.

PROCEDURA RECENZOWANIA

Kolegium Recenzentów – w jej skład wchodzą specjaliści sporządzający recenzje wydawnicze tekstów i opracowań naukowych zamieszczanych na łamach Prawa Zamówień Publicznych, zgodnie z ich specjalizacją w zakresie dyscyplin naukowych, których są reprezentantami. Rada weryfikuje także teksty pod względem formalnym i określa stopień ich zgodności z przyjętym przez autora celem naukowym i wynikającym z niego przesłaniem dla odbiorcy.

Lista recenzentów podawana do publicznej wiadomości stanowi jednocześnie gremium uczonych będących bezpośrednimi gwarantami znaczenia naukowego i twórczego publikowanych treści.

Kolegium Recenzentów:

  • Prof. dr hab. Bogusława Gnela
  • Prof. dr hab. Jan Lic
  • dr hab. Tadeusz Kocowski
  • Prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak
  • Mec. Agnieszka Kurowska
  • Mec. Piotr Wiśniewski
  • Dr Ewa Zielińska

 

Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych do publikacji

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (opisanymi np. w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, MNiSW, Warszawa 2011).

Autorzy, przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie, wyrażają zgodę na proces recenzowania.

Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go w dalszych etapach procesu wydawniczego.

Nadesłany artykuł jest poddawany ocenie formalnej przez Zespół Redakcyjny, a następnie jest recenzowany przez recenzentów zewnętrznych.

Recenzent zewnętrzny:
jest specjalistą w danej dziedzinie,
nie jest członkiem Rady Naukowej czasopisma,
nie jest zatrudniony w jednostkach wydających czasopismo,
nie jest afiliowany przy tej samej placówce, z której pochodzi autor.

Artykuł jest recenzowany poufnie i anonimowo (tzw. „podwójnie ślepa recenzja”).

Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Autor jest informowany o wyniku recenzji oraz otrzymuje recenzję do wglądu.

W przypadku ewentualnych uwag możliwa jest korespondencja z Redakcją czasopisma.

Recenzenta wskazuje Redaktor naczelny.

Rada Recenzentów współpracujących z Redakcją publikowana jest raz w roku na stronie internetowej czasopisma i każdym numerze czasopisma.

Ostateczną decyzję o terminie publikacji artykułu podejmuje Redaktor naczelny.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637