Z problematyki pozacenowych kryteriów oceny ofert. Glosa do wyroków Sądu Okręgowego w Warszawie z 23.6.2021 r. (XXIII Zs. 35/21) oraz z 18.12.2020 r. (XXIII Ga 1350/20)

Prawo Zamówień Publicznych | 4/2021
Moduł: nieruchomości, prawo handlowe
Andrzela Gawrońska-Baran

Informacja wstępna

Przedmiotem glosowanych wyroków Sądu Okręgowego w Warszawie, tj. wyroku z 23.6.2021 r., XXIII Zs. 35/211, a także wyroku z 18.12.2020 r., XXIII Ga 1350/202, była ocena dopuszczalności w świetle przepisów ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych3 pozacenowych kryteriów oceny ofert. Sąd zaprezentował interpretację zawężającą de facto katalog możliwych do zastosowania kryteriów oceny ofert, nie podzielając przy tym w pierwszym wyroku SO stanowiska Krajowej Izby Odwoławczej zawartego w wyroku z 15.2.2021 r., KIO 5/21, KIO 126/21, KIO 128/21, KIO 129/21, a w drugim wyroku – stanowiska Izby zawartego w wyroku z 9.7.2020 r., KIO 937/204. Wprawdzie komentowane wyroki zapadły na gruncie poprzednio obowiązującego stanu normatywnego, jednak poglądy w nich wyrażone nadal zachowują swoją aktualność, zwłaszcza na tle art. 240 ust. 2 ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych5. Dla porównania art. 91 ust. 2d PZP z 2004 r. stanowił, że „zamawiający określa kryteria w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych w ofertach”. Natomiast art. 240 ust. 2 PZP wydaje się być bardziej doprecyzowany, stanowiąc, że „kryteria oceny ofert i ich opis (…) umożliwiają weryfikację i porównanie poziomu oferowanego wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji zawartych w ofertach”. W związku z przywołanymi wyrokami sądu okręgowego, zwłaszcza wyrokiem z 23.6.2021 r., wyłania się potrzeba wykładni przepisów prawnych dotyczących kryteriów oceny ofert, tj. art. 240 ust. 2 w relacji do art. 242 ust. 2 PZP.