Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa wyjątkiem od zasady jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Prawo Zamówień Publicznych | 02/2019
DOI: 10.32027/PZP.19.2.9
Anna Popowicz-Pazdej

Treść artykułu Jawność informacji publicznej, podyktowana demokratyzacją życia publicznego1, stanowi przejaw jednej z podstawowych zasad konstytucyjnych2. Informacja o zamówieniach publicznych jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej3, choć sama realizacja zasady jawności odbywa się według przepisów ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych4. Tak samo kwalifikuje się ją na gruncie niemieckiej ustawy z 5.8.2005 r. Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes5. Wprawdzie zasada jawności postępowania nie wynika bezpośrednio z unijnego porządku prawnego, jednak ustawodawca europejski unormował związaną z nią zasadę przejrzystości6, która niekiedy jest utożsamiana szerzej także z zasadą jawności7. Tymczasem zasada przejrzystości w prawidłowym ujęciu zakłada postępowanie oparte na jasnych, jednoznacznych i zrozumiałych warunkach, rozgrywające się w ramach przewidywalnego toku czynności, poparte uczciwością i sumiennością zamawiającego-organizatora, uzasadniającego wszystkie swoje rozstrzygnięcia, zwłaszcza wybór oferty najkorzystniejszej8. Powstałą lukę należało zatem usunąć na gruncie prawa krajowego. Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi bowiem fundamentalną gwarancję zachowania reguł przejrzystości, dzięki którym wykonawcy mają możność 88zweryfikowania czynności zamawiającego podejmowanych przez niego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego9. Z drugiej strony jawność zmierza też do zapewnienia ochrony interesu publicznego w myśl założenia, że pomiędzy interesem publicznym a prawidłowo pojętym interesem prywatnym nie powinno dochodzić do kolizji10. Bez wątpienia jawność i przejrzystość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego służy ponadto eliminacji rozmaitych zjawisk patologicznych11. Ustawodawca polski odwołał się do zasady jawności w rozdziale 2 Prawa zamówień publicznych12, normując naczelne zasady zamówień publicznych. Ustawodawca niemiecki zaś wyraził tę zasadę,...