Wymóg zatrudnienia pracowniczego przy realizacji zamówienia publicznego

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2017
Włodzimierz Dzierżanowski
Wymóg zatrudnienia pracowniczego przy realizacji zamówienia publicznego

 Ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych i niektórych ustaw1 dodano w ustawie – Prawo zamówień publicznych2 art. 29 ust. 3a, zgodnie z którym zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy3.  Norma art. 29 ust. 3a ma charakter obligatoryjny, a obowiązek jej stosowania powstaje, gdy z przepisów prawa pracy (art. 22 KP) wynika, że czynności w toku wykonywania zamówienia mają charakter pracowniczy. Brak jednocześnie pełnej jasności, czy wymóg zatrudniania osób na podstawie umów o pracę dotyczy wszelkich osób wykonujących jakiekolwiek czynności o pracowniczym charakterze, czy też zamawiający spośród czynności o tym charakterze obowiązkowo wskazuje przynajmniej niektóre, co do których żąda stosowania KP przy zatrudnianiu osób te czynności wykonujących.  Wydaje się, że władztwo zamawiającego w definiowaniu, które spośród czynności pracowniczych mają być bezwzględnie wykonywane przez osoby posiadające umowę o pracę, wynika z art. 36 ust. 2 pkt 8a ZamPublU. Stanowi on, że w przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ZamPublU, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązany jest określić m.in. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Po pierwsze więc, przepis art. 29 ust. 3a ma zastosowanie „gdy zamawiający przewiduje” wymóg zatrudnienia w oparciu o przepisy KP. Muszą więc istnieć sytuacje, w których zamawiający nie musi wymogu zatrudniania w oparciu na przepisy 31KP przewidywać. O ile więc niekwestionowane jest, iż istnieje wynikający z art. 29 ust. 3a obowiązek żądania, by zatrudnienie pracownicze miało...