Wdrażanie nowego Prawa zamówień publicznych

Prawo Zamówień Publicznych | 1/2021
Moduł: prawo handlowe, nieruchomości
Hubert Nowak
Wdrażanie nowego Prawa zamówień publicznych

Nowe Prawo zamówień publicznych wprowadza największe zmiany regulacyjne na rynku zamówień publicznych od 17 lat. Całkowicie nowa ustawa zmienia „zamówieniową” rzeczywistość dla wszystkich uczestników rynku. Proces wdrażania nowego Prawa jest jednak złożony, dotyka bowiem licznych (uprzednio nieznanych) obszarów i wymaga zaangażowania dużej grupy osób. Niezbędne wydaje się zatem zarówno przybliżenie procesu powstawania nowej ustawy, jak i ukazanie „filozofii” prac nad jej przygotowaniem i uchwaleniem, znajdującej swoje odzwierciedlenie także na etapie jej wdrażania. Ponadto doniosłe są różne zdarzenia, które między uchwaleniem ustawy a jej faktycznym wejściem w życie wpłynęły bezpośrednio lub pośrednio na założenia dotyczące sposobu wdrożenia nowego PZP.Summary

Implementation of the new Public Procurement Law

The new Public Procurement Law introduces the most significant regulatory changes to the public procurement market in 17 years. The completely new law changes the “procurement” reality for all the market participants. However, the process of implementing the new law is complex, as it affects numerous (previously unknown) areas and requires the involvement of a large group of people. Therefore, it seems necessary both to describe the process of drafting the new act and to show the “philosophy” behind its preparation and enactment, which is also reflected at the implementation stage. Also important are certain events occurring between the enactment of the act and its actual entry into force that have directly or indirectly influenced the assumptions on how the new PPL should be implemented. Keywords: public procurement, amendment to the Public Procurement Law, implementation of the new Public Procurement Law