Wdrażanie elektronicznych środków dowodowych w postępowaniu przed KIO

Prawo Zamówień Publicznych | 02/2019
DOI: 10.32027/PZP.19.2.8
Izabela Niedziałek-Bujak

Wprowadzenie Dzień 18.10.2018 r. otworzył zarówno w zamówieniach publicznych, jak i procedurze odwoławczej nowy rozdział, którego celem jest poprawa efektywności udzielania tych zamówień z zastosowaniem komunikacji elektronicznej. Nieco wcześniej, począwszy od 18.4.2017 r., przed zadaniem tym stanęli zamawiający centralni, natomiast od 1.1.2021 r. elektronizacją objęte mają zostać także zamówienia o mniejszej wartości. Niewielki odstęp czasu od wprowadzenia nowych przepisów wdrażających e-zamówienia nie pozwala jeszcze na zidentyfikowanie wszystkich wyzwań i trudności, z jakimi może się łączyć stosowanie środków elektronicznych, zwłaszcza w procedurze przetargowej. Na skutek reformy prawodawstwa unijnego państwa członkowskie, w tym Polska, zobowiązane zostały do stworzenia ram prawnych dla stosowania środków elektronicznych w postępowaniu dotychczas opartym w zasadniczej części na procedurach papierowych. W wyniku wdrożenia przepisów dyrektywy1 w postępowaniach powyżej progów unijnych wprowadzono system komunikacji i przetwarzania oparty na technologiach informacyjno-komunikacyjnych w całym cyklu udzielania zamówień. Nowe standardy w tym zakresie wyznaczyły przepisy Ustawy nowelizującej2, która w dodanym artykule 10a wprowadziła zasadę komunikacji zamawiającego z wykonawcami opartą na środkach komunikacji elektronicznej. Nowe regulacje oznaczają zatem, że również na etapie postępowania odwoławczego nastąpić musiały zmiany, w szczególności w podejściu do prowadzenia postępowania dowodowego, w którym dominującym środkiem dowodowym były i pozostają dokumenty. W świetle 77art. 9 ZamPublU3: „postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej”, co oznacza, że czynności zamawiających oraz wykonawców, komunikowane z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, zachowują formę dokumentu opatrzonego podpisem. Zmiana, jaka w związku z tym musiała nastąpić w procedurze odwoławczej, dotyczy utrwalania na nośnikach elektronicznych dokumentów wytwarzanych lub wprowadzanych do systemu informatycznego. Powyższe ma ten skutek, że na etapie procedury odwoławczej, w ramach prowadzonego postępowania dowodowego, pojawiła się konieczność dostosowania środków technicznych do tego, aby możliwe było przeprowadzenie dowodów z dokumentów elektronicznych, choć nie jest to jedyny środek dowodowy mający znaczenie. Zasady postępowania dowodowego przed KIO Postępowanie dowodowe stanowi najważniejszy etap rozprawy, do którego strony przywiązują szczególną wagę, gdyż jego wynik determinuje merytoryczne rozstrzygnięcie w przedmiocie podniesionych zarzutów. Postępowanie to prowadzi się przed składem orzekającym Krajowej Izby Odwoławczej zasadniczo w siedzibie Izby. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w których zajdzie potrzeba przeprowadzenia...