Wada postępowania o udzielenie zamówienia – przegląd orzecznictwa

Prawo Zamówień Publicznych | 02/2008
Katarzyna Gałczyńska-Lisik

 Tytułem wstępu należy wskazać, iż podstawy unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały wymienione w art. 93 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, dalej PZP). Wystąpienie którejkolwiek z przesłanek wymienionych w art. 93 ust. 1 PZP obliguje zamawiającego do unieważnienia postępowania. Jednocześnie unieważnienie postępowania może nastąpić wyłącznie z przyczyn wskazanych w przywołanym wyżej przepisie. Również w przypadku stwierdzenia z urzędu okoliczności z art. 93 ust. 1 PZP Zespół Arbitrów może unieważnić postępowanie, rozpatrując odwołanie od oddalenia lub odrzucenia protestu, a także Sąd Okręgowy rozpatrujący skargę na wyrok Zespołu Arbitrów1. Takiej kompetencji nie przyznano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Oczywiście Prezes jest upoważniony do zalecenia zamawiającemu...