Umowa o usługi przyjmowania elektronicznych wniosków i ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną)

Prawo Zamówień Publicznych | 02/2019
DOI: 10.32027/PZP.19.2.3
Włodzimierz Dzierżanowski

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Począwszy od 18.10.2018 r., postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej kwot ustalonych w dyrektywach UE1 są zgodnie z art. 10a ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych2 prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcami. Komunikacja może się odbywać przy użyciu poczty elektronicznej e-mail, ale przy składaniu i przyjmowaniu ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz JEDZ obowiązuje wymóg kwalifikowanej formy elektronicznej, według ustawy oraz techniczno-prawnych dyspozycji rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych3. Muszą go przestrzegać przede wszystkim zamawiający, którzy tworząc systemy do przekazywania ofert i wniosków lub decydując o wyborze takich systemów, powinni zapewnić spełnienie szczególnych wymagań zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych. Wobec wykonawców składających oświadczenia i dokumenty przy użyciu środków komunikacji 20elektronicznej za prawidłowy dobór tych środków przekazu odpowiedzialność ponosi zamawiający. Wynika to wprost z art. 10b ZamPublU, zgodnie z którym to zamawiający zapewnia, by urządzenia i narzędzia wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami nie powodowały dyskryminacji w dostępie do postępowania o udzielenie zamówienia oraz współpracowały z ogólnie dostępnymi narzędziami (urządzeniami i oprogramowaniem) wykorzystywanymi do przesyłu i przetwarzania danych. Z kolei z przepisów kodeksowych, stosowanych wskutek odesłania z art. 14 ZamPublU, wynika, że za prawidłowe wprowadzenie danych do środków komunikacji elektronicznej odpowiada wykonawca. W szczególności w świetle art. 61 § 2 KC oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.  Praktyka rynku zamówień publicznych wskazuje, że w procesie komunikacji między zamawiającym a wykonawcą pojawia się dodatkowa osoba. Jest to podmiot oferujący możliwość korzystania z narzędzi i urządzeń (tzw. platform lub portali) do składania i przyjmowania ofert, wniosków oraz składania innych...