Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (cz. 1)

Prawo Zamówień Publicznych | 03/2012
Monika Ziółkowska

  W związku z rozpoczęciem konferencji zgromadzonych gości powitała dr Elżbieta Adamowicz z Katedry Badań Porównawczych Systemów Transportowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Spośród obecnych wyróżniła Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Jacka Sadowego, Prorektora Uniwersytetu Gdańskiego ds. rozwoju i finansów prof. dr. hab. Mirosława Szredera, Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr. hab. Krzysztofa Dobrowolskiego. Powitała także przedstawicieli środowiska naukowego i członków rady programowej konferencji: prof. UŁ dr. hab. Andrzeja Borowicza, prof. UEK dr. hab. Ryszarda Szostaka, prof. UE dr. hab. Tadeusza Kocowskiego, prof. UMCS dr. hab. Janusza Niczyporuka, dr. Henryka Nowickiego, jak również Prezesa oraz przedstawicieli KIO, izb obrachunkowych, Najwyższej Izby Kontroli, reprezentantów zamawiających i wykonawców oraz wszystkich, którzy zgłosili chęć udziału w konferencji.   Następnie głos zabrał Prorektor ds. rozwoju i finansów prof. Mirosław Szreder, który podkreślił, że temat konferencji jest bardzo bliski Uniwersytetowi Gdańskiemu, ponieważ Uniwersytet na co dzień zarówno stosuje prawo zamówień publicznych, jak i korzysta z samych środków europejskich, jego zaś władze chciałyby robić to jeszcze sprawniej i efektywniej. W Sopocie znajdują się siedziby dwóch wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego. Wprawdzie budynek, w którym odbywa się konferencja, należy do Wydziału Zarządzania UG, ale korzysta z niego również Wydział Ekonomiczny UG. Uniwersytet liczy sobie 42 lata, jest zatem instytucją relatywnie „młodą”. Kształci około trzydziestu tysięcy 91studentów. Na pierwszym roku studiów jest obecnie około dwunastu tysięcy studentów. Pan Prorektor zaprosił zgromadzonych do obejrzenia nowowybudowanego kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku - Oliwie, podniósł także, iż obecnie powstają nowe budynki Uniwersytetu Gdańskiego, m.in. siedziba Wydziału Chemii. Kończąc, życzył powodzenia organizatorom oraz wyraził nadzieję, że współpraca pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a UZP będzie się rozwijała.  W dalszej kolejności zebranych uczestników konferencji powitał Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Krzysztof Dobrowolski, zwracając uwagę zebranych na wagę problematyki zamówień publicznych. Podniósł ponadto, że polskie uczelnie walczą o złagodzenie przepisów prawa zamówień publicznych i zlikwidowanie absurdów biurokratycznych pojawiających się w praktyce. Jego zdaniem przepisy powinny być bardziej elastyczne i dostosowane do specyfiki funkcjonowania konkretnych jednostek zamawiających.  Potem za zaproszenie organizatorom podziękował Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dr Ryszard Krawczyk. Wyraził nadzieję, że podczas tegorocznej konferencji problematyka zamówień publicznych zostanie przedstawiona nie tylko na płaszczyźnie prawniczej, ekonomicznej, ale być może również na płaszczyźnie socjologicznej, szczególnie w tym zakresie funkcjonowanie zamówień publicznych może bowiem stanowić interesujący przedmiot dyskusji. Zdaniem Prezesa regionalne izby obrachunkowe są najważniejszymi pośród organów kontrolujących zamówienia publiczne jednostek samorządu terytorialnego. Wyraził nadzieję, że konferencja będzie stanowiła inspirację dla ustawodawcy, skoro już na samym jej początku pojawiły się zarzuty dotyczące treści ustawy PZP.   Następnie głos zabrał inicjator konferencji Prezes UZP Jacek Sadowy. Wyraził radość, że to już V konferencja, która wpisuje się w system zamówień publicznych, natomiast za rok podobna konferencja zorganizowana zostanie we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, na którą już zaprosił wszystkich zgromadzonych.   Według Prezesa motyw przewodni konferencji „zamówienia publiczne w aspekcie efektywnego wydatkowania środków unijnych” zyskuje na znaczeniu, skoro obecna perspektywa finansowa dobiega już końca. Do końca 2013 r. możemy wydawać środki unijne dostępne w bieżącym okresie programowania, a z końcem 2015 r. upływa możność należytego ich rozliczenia. Czas na refleksje przyjdzie jeszcze zapewne po 2015 r., niemniej jednak dyskusja na temat procedur w zakresie wydatkowania środków unijnych jest bardzo ważna także obecnie. Warto poruszać tę kwestię, teraz zapadają bowiem decyzje dotyczące budżetu na lata 2014–2020. Dziś tworzą się zręby instytucjonalne organów odpowiedzialnych za wydatkowanie powyższych środków w kolejnym okresie programowania. Niezbędna jest zwłaszcza dyskusja na temat tego, jak stosowane są procedury udzielania zamówień publicznych, byśmy kształtując przyszłe zasady wydatkowania tych środków mogli wykorzystać doświadczenie, wiedzę i dobre praktyki oraz abyśmy wyciągnęli 92wnioski ze złych praktyk – aby w przyszłości środki unijne pozyskiwać i wykorzystywać jeszcze bardziej efektywnie. W tym zakresie zamówienia publiczne pełnią istotną rolę, wiele miliardów euro pochodzących ze środków unijnych jest bowiem wydawanych właśnie na podstawie prawa zamówień publicznych. Od tego, jak stosujemy te procedury, zależy to, czy realnie wykorzystamy szansę rozwoju, jaką dają nam środki unijne. Największe ryzyko niewykorzystania możliwości efektywnego wydatkowania środków unijnych, w ocenie Prezesa UZP, tkwi w procedurach udzielenia zamówień publicznych. To refleksja na gruncie kontroli prowadzonych w instytucjach, które te środki wydały. Dlatego trzeba mówić o błędach, aby one się nie powtarzały. Warto mówić też o dobrych praktykach, aby instytucje na bieżąco je przestrzegały.   Następnie Jacek Sadowy objaśnił rolę Prezesa UZP i jego zadania w opisanym zakresie. Prezes UZP nie jest organem instytucjonalnym zaangażowanym w proces wydatkowania środków unijnych w świetle zasad prowadzenia polityki rozwoju, nie jest instytucją pośredniczącą, zarządzającą, a tym bardziej nie jest też instytucją kontrolującą wydatkowanie środków europejskich. Niemniej jednak ze względu na pozycję centralnego...