Rozstrzygnięcie kolizji ustawy krajowej z prawem europejskim – postanowienie – III CZP 3/10

Prawo Zamówień Publicznych | 04/2011

Postanowienie SN z 28.4.2010 r., III CZP 3/10  Sąd Najwyższy […] wskutek rozpoznania zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w K.  „Czy rozporządzenie Nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.11.2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych («doręczanie dokumentów») oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1348 wyklucza zastosowanie art. 1135 (obecnie art. 11355) KPC w sprawach, w których jedna ze stron ma siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, ale w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej?”  odmówił podjęcia uchwały.Uzasadnienie:  Sąd Okręgowy w K., wzywając do udziału w sprawie w charakterze pozwanego Lidię K. – „H.I.A.F.I.V.” w W. (Austria) – obecnie „H.V.” – doręczył mu, z tłumaczeniem na język niemiecki, zawiadomienie o rozprawie wyznaczonej na 8.2.2007 r., odpis pozwu z pouczeniem przewidzianym w art. 206 § 2 KPC, a także wymagane przez art. 1135 § 2 (obecnie art. 11355 § 2) KPC pouczenie o konieczności ustanowienia...