Przystąpienie wykonawcy do postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą

Prawo Zamówień Publicznych | 4/2021
Moduł: prawo handlowe, nieruchomości
Cyprian Herl
Przystąpienie wykonawcy do postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą

Zagadnienie przystąpienia do postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą jest uregulowane w ustawie z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Regulacja ta badana jest w oparciu o dotychczasowe orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Artykuł stanowi odpowiedź na kluczowe pytania dotyczące wymogów formalnych przystąpienia, skuteczności wykazania interesu w przystąpieniu oraz jego charakteru prawnego. Na końcu podjęto próbę rozstrzygnięcia trwającej obecnie dyskusji nad dopuszczalnością badania interesu w przystąpieniu z inicjatywy Krajowej Izby Odwoławczej. Summary

The contractor’s accession to the appeal procedure before the National Appeals Chamber

This work looks at the issue of accession to the appeals procedure before the National Appeals Chamber. The basis for consideration is the Public Procurement Law of 11 September 2019, and reviews the legal regulation concerning accession to the appeals procedure in terms of the existing jurisprudence and doctrine. This article answers key questions regarding the formal requirements for accession, the effectiveness of demonstrating a legal interest in accession and its legal nature. Finally, the author tries to resolve the ongoing discussion on the admissibility of examining the legal interest in accession at the initiative of the National Appeals Chamber. Keywords: interest in obtaining a decision in favour of the party, joining the appeal procedure, National Appeal Chamber, burden of proof