Postępowanie kwalifikacyjne na członków Krajowej Izby Odwoławczej w nowym ujęciu

Prawo Zamówień Publicznych | 03/2020
Małgorzata Rakowska

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian dotyczących wymogów stawianych kandydatom na członków Krajowej Izby Odwoławczej oraz przepisów, które dotyczą trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej i zostały wprowadzone do procedury postępowania odwoławczego przez ustawę z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych1, jak również wskazanie ewentualnych przyszłych zmian, które należałoby uwzględnić w przepisach regulujących sposób oceny kandydata na członka Krajowej Izby Odwoławczej. Dla powołania na stanowisko członka KIO konieczne jest spełnienie warunków określonych w art. 173 ust. 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych2. Ustawa stawia dość surowe wymogi osobom kandydującym na członka Krajowej Izby Odwoławczej, istotnie zaostrzone w stosunku do wymogów stawianych kandydatom na arbitrów wpisywanych na listę prowadzoną przez Prezesa UZP. Wśród różnic wskazać należy przede wszystkim na konieczność legitymowania się wyższym wykształceniem prawniczym, a nie jakimkolwiek wyższym wykształceniem, jak w przypadku arbitrów z listy Prezesa UZP, orzekających w sprawach zamówień publicznych przed powołaniem Krajowej Izby Odwoławczej3. Członkiem Krajowej Izby Odwoławczej może być osoba, która:1) jest obywatelem polskim,2) posiada wyższe wykształcenie prawnicze, 3) posiada pełną zdolność do czynności, 4) korzysta z pełni praw publicznych,5) ma nieposzlakowaną opinię,346) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,7) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) w administracji publicznej lub na stanowiskach związanych z udzielaniem porad prawnych, sporządzeniem opinii prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami,8) ukończyła 29 lat. W pewnej mierze omawiane wymogi nawiązują do wymogów stawianych sędziom sądów rejonowych w przepisach o ustroju sądów powszechnych4 (art. 61 § 1 ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych5). Opisane kryteria nie są jednak tak restrykcyjne jak wymogi stawiane kandydatom na sędziów sądów powszechnych, jednakże są do nich zbliżone. Mają gwarantować nie tylko wysoki poziom fachowości, ale i wysokie standardy etyczne6. Nowa PZP obok dotychczasowych wymogów, które zwykle są stosowane wobec tego rodzaju funkcji i znajdują się w obecnie obowiązującej ustawie ZamPublU, takich jak posiadanie obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych,...