Początek okresu wykluczenia wykonawcy z zamówień publicznych z powodu uczestnictwa w zmowie przetargowej

Prawo Zamówień Publicznych | 2/2021
Moduł: prawo handlowe, nieruchomości
Michał Drozdowicz

Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 24.10.2018 r., zapadłego w sprawie C-124/17, Vossloh Laeis

Powyższy wyrok Trybunału1 zasługuje na uwagę i komentarz z kilku powodów. Stanowi jedną z pierwszych wypowiedzi Trybunału co do zagadnień prawnych ze styku procedury o udzielenie zamówienia publicznego i postępowania z zakresu ochrony konkurencji. Szczególnie interesujący jest wątek dotyczący początku biegu maksymalnego okresu wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o zamówienie w sytuacji, w której organ ochrony konkurencji stwierdził uczestnictwo wykonawcy w porozumieniu mającym na celu ograniczenie konkurencji. Przyjęta interpretacja jest niewątpliwie doniosła dla doktryny i praktyki zamówień publicznych. W szczególności Prezes UOKiK w latach 2011–2019 wydał aż 55 decyzji w przedmiocie zmów przetargowych2. Od pewnego czasu w strukturze organizacyjnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta funkcjonuje z powodzeniem odrębny Departament Przeciwdziałania Zmowom Przetargowym3. W opublikowanym niedawno Komunikacie Komisji Europejskiej pt. „Zawiadomienie w sprawie narzędzi służących zwalczaniu zmów przetargowych oraz wytycznych co do podstaw wykluczenia związanych ze zmową4” wskazano, że w sytuacjach takich jak pandemia COVID-19 potrzeby organów publicznych uzasadniają szybkie udzielanie licznych zamówień z zakresu opieki zdrowotnej zwiększających ryzyko zmowy5. W komunikacie tym postuluje się też zacieśnianie współpracy i wymiany informacji między organami ochrony konkurencji a podmiotami zamówień publicznych6. W rezultacie mogą się pojawiać coraz trudniejsze problemy prawne wynikające z wzajemnego oddziaływania reżimu zamówień publicznych oraz ochrony konkurencji.

Summary

Commencement of the period of a contractor’s exclusion from public procurement due to participating in bid-rigging Commentary to the judgment of the Court of Justice of the EU of 24 October 2018 in case file No. C-124/17, Vossloh Laeis

This court judgment deserves attention and comment for several reasons. It is one of the first statements by the Court regarding legal issues in public procurement and competition law proceedings. The issue seems particularly interesting, as it concerns the beginning of the maximum period of exclusion of a contractor from competing for contracts in a situation where the competition authority has found that the contractor participated in a bid-rigging arrangement. The adopted interpretation is undoubtedly significant for the doctrine and the practice of public procurement. In particular, between 2011 and 2019, the president of the Polish Competition Authority – UOKiK –issued as many as 55 decisions on tender collusion. For some time, a separate Department for Counteracting Tender Collusion was successfully operating within UOKiK’s organisational structure. In a recently published European Commission Communication entitled “Notice on tools for fighting collusion in tenders and guidelines for exclusion grounds related to collusion”, it is indicated that in situations such as the COVID-19 pandemic, the needs of public authorities justify the prompt award of numerous healthcare contracts, thereby increasing the risk of collusion. This communication also called for increased cooperation and information exchange between competition authorities and public procurement entities. As a result, increasingly complex legal issues may arise from the interaction between the public procurement and competition regimes. Keywords: glossary, CJEU, bid-rigging, exclusion of a contractor