Osoba upoważniona w oddziale do_reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2012
Michał Makowski

Reprezentacja przedsiębiorcy zagranicznego na podstawie art. 87 SwobDziałGospU w świetle poglądów doktryny  Stosownie do art. 87 SwobDziałGospU przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. Przedmiotowy przepis stanowi wierną recepcję art. 37 ustawy z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej2. Rozwiązanie to jest niezrozumiałe, skoro zarówno na gruncie nieobowiązującej już regulacji, jak i w odniesieniu do obowiązujących przepisów status prawny osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego wzbudza zasadnicze problemy interpretacyjne, co rzutuje na zakres umocowania tej osoby do reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.   Analiza poglądów przedstawicieli doktryny dotyczących statusu prawnego osoby wskazanej w art. 87 SwobDziałGospU (dawniej art. 37 PrDziałGosp) prowadzi do wyodrębnienia niżej wymienionych stanowisk.  Zgodnie z pierwszą koncepcją osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego jest pełnomocnikiem. Jak podnosi E. Wieczorek, „ustanowienie w oddziale osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego należy do obowiązków przedsiębiorcy zagranicznego tworzącego oddział w Polsce [chodzi w istocie o przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji na mocy oświadczenia woli przedsiębiorcy zagranicznego (pełnomocnika), a nie przedstawiciela ustawowego, zarząd]. Wynika to stąd, że oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie posiada zdolności do czynności prawnych, a przedsiębiorca zagraniczny nie może skutecznie dokonywać czynności prawnych związanych z prowadzeniem oddziału, pozostając jednocześnie w kraju swojego pochodzenia”3. Określenie statusu prawnego osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale jako pełnomocnika nie przesądza jednak per se o zakresie jego umocowania. Konieczne zatem staje się ustalenie jego zakresu, co wiąże się ze wskazaniem źródła umocowania. I tak M. Sieradzka stwierdza, że „osoba upoważniona w oddziale reprezentuje przedsiębiorcę zagranicznego na terytorium RP. Ustanowienie takiej osoby opiera się na oświadczeniu woli przedsiębiorcy zagranicznego. Należy wskazać, że upoważnienie obejmuje dokonywanie wszystkich czynności w imieniu przedsiębiorcy zagranicznego związanych z działalnością oddziału na terytorium RP”4. Należy tu podnieść, iż Autorka nie wskazuje wyraźnie, czy przedmiotowy zakres ma wynikać z treści pełnomocnictwa, czy też jest pochodną art. 87 SwobDziałGospU. Zbliżone stanowisko prezentuje C. Kosikowski, który stwierdza, że z art. 87 SwobDziałGospU wynika obowiązek przedsiębiorcy zagranicznego do ustanowienia przedstawiciela dla reprezentowania 21przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale5. Przedstawicielstwo dotyczące reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale utworzonym w Polsce opiera się na oświadczeniu woli osoby reprezentowanej, czyli przedsiębiorcy zagranicznego (art. 96 KC). Osoba reprezentująca przedsiębiorcę zagranicznego jest więc jego pełnomocnikiem. Natura zadań, jakie ma pełnić pełnomocnik przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale, wskazuje na to, że w art. 87 SwobDziałGospU wymaga się ustanowienia pełnomocnictwa ogólnego, które obejmuje umocowanie do dokonywania czynności prawnych zwykłego zarządu (art. 98 zd. 1 KC)6. Do czynności zwykłego...