Nabycie autorskich praw majątkowych do projektu architektoniczno-budowlanego

Prawo Zamówień Publicznych | 03/2010
Michał Łuc

Wprowadzenie  Rozmaite wątpliwości i niepewności dotyczą zarówno udzielania, jak i wykonywania zamówień na prace projektowe niezbędne w budownictwie. W zakresie ich udzielania istotną rolę odgrywa procedura poprzedzająca zawarcie stosownej umowy mająca na celu wyłonienie najlepszego wykonawcy, natomiast w zakresie wykonywania – okoliczności odbioru i przejścia autorskich praw majątkowych na zamawiającego. Należy przy tym poszukiwać optymalnych rozwiązań proceduralnych, gwarantujących osiągnięcie celu zgodnego z interesem publicznym, tożsamym z interesem zamawiającego. Przy zamawianiu dóbr o charakterze niematerialnym istotne znaczenie ma prawidłowy opis zamawianego dzieła i kryteria wyłaniania wykonawcy. Cena niekoniecznie powinna być tu elementem przesądzającym o wyborze. Kluczowe są bowiem zdolności do zaproponowania i opracowania rozwiązań intelektualnych pozwalających na efektywną realizację planowanego zamierzenia inwestycyjnego.65  Umowa zobowiązująca do sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego według indywidualnych wymagań zamawiającego-inwestora, w zgodzie z dyspozycjami art. 34 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane3, to umowa o dzieło (art. 627 KC)4, do której w – zależności od okoliczności – stosuje się jako lex specialis przepisy prawa autorskiego, zwłaszcza co do ochrony i przeniesienia autorskich praw majątkowych na zamawiającego. Trzeba tu odnotować wyrok SN z 18.6.2003 r. (II CKN 269/01)5, według którego, jeżeli przedmiotem umowy o dzieło ma być utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 PrAut, przedmiot oznaczenia dzieła powinien być tak określony, aby obowiązkiem wykonawcy było dostarczenie zamawiającemu dzieła będącego rezultatem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonego w skonkretyzowanej przez strony postaci. W razie zawarcia takiej umowy w celu oceny praw i obowiązków stron mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w zakresie, w którym dzieło jest utworem, przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W rezultacie tego rodzaju zamówienie publiczne pojmować trzeba w kategoriach zamówienia na usługi. Tylko bowiem wyjątkowo aktualna bywa umowa odpłatnego zbycia praw autorskich (art. 555 KC), zwłaszcza...