Miejsce Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w systemie zamówień publicznych i strukturze administracji publicznej

Prawo Zamówień Publicznych | 2/2021
Moduł: nieruchomości
Izabela Oleksy-Piesik

Uwagi ogólne

Zakresem przedmiotowym nowej ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych1, wzorem poprzednio obowiązujących rozwiązań, objęto regulację organów właściwych w sprawach zamówień publicznych, w tym Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych2. Z uzasadnienia do projektu wynika, że celem nowych przepisów jest „wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych”3. Ma on w szerszym niż do tej pory zakresie wspierać zamawiających przez systematyczne wypracowywanie wzorów umów i innych dokumentów, a także gromadzenie dobrych praktyk4. Jednocześnie projektodawca zaznaczył, że pozycja ustrojowa i procedura wyboru tego organu nie uległy zmianie5. Zmiany koncentrują się wokół roli oraz zadań, jakie są stawiane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych6. Rozszerzona została także funkcja doradcza Urzędu, o czym ma świadczyć uruchomienie infolinii7. Wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych w obszarze zamówień publicznych daje powód do przyjrzenia się – po raz kolejny8 – umiejscowieniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w strukturze administracji publicznej. Warto się zastanowić, czy - a jeśli tak, to w jakim zakresie - wejście w życie ustawy z 2019 r. wpłynie na dotychczasowy kształt (funkcje, zadania i kompetencje) tego organu. Czy poczynione zmiany – tak jak zakładał projektodawca – rzeczywiście wzmacniają pozycję Prezesa UZP i czy przyjęty kierunek zmian będzie korzystny z punktu widzenia całego systemu zamówień publicznych? Szczegółowe rozważania warto jednak poprzedzić kilkoma ogólnymi uwagami, obrazującymi specyfikę tego obszaru prawnego. Otóż, po pierwsze, mimo - niewątpliwie - cywilistycznego charakteru9 właściwymi w większości spraw z zakresu zamówień publicznych organy administracji publicznej. Po drugie, w obszarze tym funkcjonuje równolegle kilka, osadzonych w różnych miejscach struktury administracji publicznej, podmiotów. I tak obok siebie działają: (1) będący centralnym organem administracji rządowej Prezes UZP10, który wykonuje zadania z pomocą Rady Zamówień Publicznych; (2) będąca organem quasi-sądowym11 Krajowa Izba Odwoławcza12, której członkowie – w zakresie orzekania – są niezawiśli i związani wyłącznie przepisami prawa; (3) będący organem administracji szczebla rządowego minister właściwy do spraw gospodarki, działający w obszarze zamówień publicznych m.in. przy pomocy nowego organu, tj. Komitetu do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych13. Złożoność i różnorodność struktur wyróżnia spośród innych obszarów administracji publicznej system zamówień publicznych.

Summary

The role of the president of the Public Procurement Office in the public procurement system and in the public administration structure

The introduction of new legal solutions in the area of public procurement gives a good opportunity to look once again at the position of the president of the Public Procurement Office in the structure of public administration. The analysis presented here focuses on the elements that define the president of the Public Procurement Office not only as a central organ of government administration, but above all as a body that checks the regularity of contract procurement. The author assesses whether granting the president of the Public Procurement Office new rights and duties concerning public procurement means that the role of this body in the public procurement system has changed significantly. The findings in this respect take into account the new supervisory measures granted to the Minister of the Economy, as well as in the context of creating a Committee for Control in Public Procurement. Keywords: president of the Public Procurement Office, central body of government administration, control over the compliance of public procurement, supervisory measures, Minister of the Economy