Kwalifikacja prawna umowy o utrzymanie czystości zawartej między dwiema jednostkami samorządu terytorialnego - C-386/11

Prawo Zamówień Publicznych | 02/2013

Z uzasadnienia: 1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.3.2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134, s. 114). 2. Wniosek ten został złożony w ramach sporu między spółką Piepenbrock Dienstleistungen GmbHandCo. KG (dalej jako: „spółka Piepenbrock”) a Kreis Düren (powiat Düren, Niemcy, dalej jako: „Kreis Düren”) w przedmiocie projektu umowy, mocą której powiat przeniósłby na Stadt Düren (miasto Düren, dalej jako: „Stadt 82Düren”) obowiązek utrzymania w czystości budynków położonych na terenie miasta, lecz należących do Kreis Düren i wykorzystywanych przez powiat, w zamian za rekompensatę finansową.Ramy prawnePrawo Unii 3. Zgodnie z motywem 2 dyrektywy 2004/18:  „Udzielanie zamówień, na które w państwach członkowskich zawarte zostały umowy w imieniu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów prawa publicznego, podlega poszanowaniu zasad traktatu, a w szczególności zasady swobody przepływu towarów, swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług, a także zasad, które się z nich wywodzą, takich jak: zasada równego traktowania, zasada niedyskryminacji, zasada wzajemnej uznawalności, zasada proporcjonalności oraz zasada przejrzystości. Niemniej jednak w przypadku zamówień publicznych powyżej pewnej wartości wskazane jest opracowanie wspólnotowych przepisów koordynujących krajowe procedury udzielania takich zamówień, które będą oparte na tych zasadach w sposób umożliwiający ich skuteczne wdrożenie oraz zapewniający otwarcie zamówień publicznych na konkurencję. […]” 4. Artykuł 1 tej dyrektywy stanowi: „2.a) »Zamówienia publiczne« oznaczają umowy o charakterze odpłatnym zawierane na piśmie pomiędzy jedną lub więcej instytucjami zamawiającymi a jednym lub więcej wykonawcami, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, dostawa produktów lub świadczenie usług w rozumieniu niniejszej dyrektywy.  […]  d) »Zamówienia publiczne na usługi« oznaczają zamówienia publiczne,...