Komentarz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-480/06

Prawo Zamówień Publicznych | 03/2010
Zbigniew Raczkiewicz

Centrala odzysku termicznego  Cztery powiaty ziemskie podpisały w grudniu 1995 r. umowę w trybie z wolnej ręki z zakładem oczyszczania miasta Hamburga. Przedmiotem tej umowy było unieszkodliwianie odpadów w nowym zakładzie odzysku termicznego w Rugenberger Damm o zdolności przerobowej 320 tys. ton rocznie. Umowa została zawarta na okres 20 lat z zastrzeżeniem, iż najpóźniej 5 lat przed upływem tego terminu strony rozpoczną negocjacje mające zadecydować o jej przedłużeniu. W marcu 2004 r. Komisja Europejska poinformowała rząd Republiki Federalnej Niemiec, że w jej ocenie doszło do naruszenia przepisów wspólnotowych dotyczących zamówień publicznych, zwłaszcza dyspozycji dyrektywy 92/50/EWG1, ponieważ w celu wyboru podmiotu do unieszkodliwiania odpadów powinna zostać przeprowadzona procedura przetargowa, poprzedzona...