Gwarancja jakości przy umowie o_dzieło

Prawo Zamówień Publicznych | 02/2010
Jolanta Loranc-Borkowska

Wprowadzenie  Gwarancja jakości jest odpowiedzialnością mającą na celu ochronę interesów uprawnionego poprzez udzielenie przez gwaranta zapewnienia o „odpowiedniej” jakości rzeczy (braku wad)1. Gwarant, udzielając gwarancji, zapewnia korzystającego z rzeczy (przedmiotu umowy), że okres jej przydatności do używania ulega przedłużeniu, właśnie z powodu dobrej jakości tej rzeczy2. W praktyce gwarancja działa też promocyjnie, zwłaszcza że najczęściej udzielają jej producenci i importerzy wprowadzający trwałe produkty do obrotu z nadzieją na zwiększenie atrakcyjności transakcji. Dodatkowo z dobrodziejstwa gwarancji jakości korzystają także pośrednie ogniwa obrotu – odprzedawcy, którzy przekazują dokumenty gwarancyjne ostatecznym nabywcom dóbr, chcąc chronić swoje interesy przed surowszą w skutkach rękojmią za wady sprzedawanych przedmiotów. Dotyczy to również urządzeń i innych wyrobów stosowanych w budownictwie, „montowanych” we wznoszonych lub remontowanych obiektach budowlanych. Fachowy serwis gwarancyjny ma niekiedy przewagę nad uprawnieniami z rękojmi za wady, gdyż korzystanie z nich często łączy się z przymusowym remontem obiektu towarzyszącym wymianie jego wadliwych elementów.3  Gwarancja jakości stwarza dodatkową ochronę, funkcjonującą obok ustawowej (obligatoryjnej) odpowiedzialności z rękojmi za wady, przy czym inaczej niż rękojmia, gwarancja umożliwia ochronę przed skutkami jedynie wad fizycznych3. W odróżnieniu jednak od rękojmi wada fizyczna uzasadniająca skorzystanie z gwarancji może dotyczyć jedynie cech użytkowych (funkcjonalności) rzeczy (art. 577 § 1 KC), a nie jej wartości rynkowej czy estetyki. Oznacza to, że wadą dającą podstawy do skorzystania z gwarancji jakości jest: istnienie cechy, która zmniejsza użyteczność rzeczy ze względu na jej przeznaczenie lub brak właściwości, o istnieniu których zapewniono uprawnionego (art. 578 KC).  Przepisy Kodeksu cywilnego regulujące gwarancję jakości (art. 577–582 KC) stosuje się przede...