Glosa do wyroku SN z 24.7.2009 r., II CSK 61/09

Prawo Zamówień Publicznych | 03/2010
Ryszard Szostak

I.  Zasadnicze okoliczności sporu dotyczyły podstaw odmowy zapłaty umówionego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych z powodu wadliwej realizacji powierzonej mu przebudowy składowiska śmieci. Zamawiająca spółka komunalna dokonała częściowego odbioru robót, natomiast wstrzymała się z odbiorem końcowym, ponieważ wyszły na jaw istotne wady obiektu, uniemożliwiające prawidłową jego eksploatację. Z powodu odmowy zapłaty wynagrodzenia przez Spółkę wykonawca wystąpił z pozwem o zasądzenie stosownej kwoty. Trafne stanowisko Sądu Najwyższego wymaga jednak rozwinięcia w zakresie argumentacji uzasadniającej odpowiedzialność wykonawcy za wadliwą przebudowę obiektu składowiska śmieci. Obecnie, w warunkach wzmożonego rozwoju budownictwa infrastrukturalnego, odpowiedzialność ta ma szczególne znaczenie praktyczne1. Glosowany wyrok odsłania typowe mankamenty wielu budowlanych zamówień publicznych: rażące błędy w projektowaniu, niedowład nadzoru inwestorskiego i zuchwałe dopuszczenie się wykonawcy karygodnych wad w zgłoszonym do odbioru obiekcie. W komentowanej sprawie doszło do wadliwego zaprojektowania, a następnie wykonania urządzenia składowiska w zakresie technologii odprowadzania ścieków (do ziemi wewnątrz składowiska), a także do bezpodstawnego ograniczenia pojemności zbiornika retencyjnego (o ok. 80 m3) i długości rowu opaskowego (o 156 m). Na wzrost doniosłości prawnej glosowanego rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego wpływa ponadto ekologiczne znaczenie gminnej inwestycji mającej na celu ochronę wód płynącej w bliskiej odległości rzeki przed oddziaływaniem modernizowanego składowiska śmieci. Podstawowe kwestie wymagające wyjaśnienia to: znaczenie prawne odbioru obiektu przez zamawiającego, praktyczna rola nadzoru inwestorskiego oraz odpowiedzialność za wady obiektu wywołane wadami projektu budowlanego.II.  Z definicyjnego art. 647 KC wynika, że zamawiający...