Glosa do wyroku KIO z 19.4.2011 r., KIO/UZP 735/11, 736/11

Prawo Zamówień Publicznych | 04/2011
Michał Makowski

  I. Komentowane orzeczenie zostało wydane na podstawie następującego stanu faktycznego:  Wykonawca polegając na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego przedłożył wystawione na rzecz podmiotu trzeciego referencje, które zostały poświadczone przez członka zarządu wykonawcy. Zamawiający wezwał do uzupełnienia kopii przedmiotowych referencji poświadczonych za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. Wykonawca nie uzupełnił w ten sposób zakwestionowanego dokumentu w terminie wyznaczonym i został wykluczony przez zamawiającego. Wykonawca na przedmiotową czynność wniósł odwołanie i załączył pełnomocnictwo, z którego wynika upoważnienie udzielone przez podmiot trzeci do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących tego podmiotu. W toku postępowania odwoławczego odwołujący wskazał, iż skoro w wykonaniu przedmiotu zamówienia uczestniczyć mają wyłącznie pracownicy podmiotu trzeciego, to podmiot ten nie musi poświadczać za zgodność z oryginałów pochodzących od niego dokumentów.   Krajowa Izba Odwoławcza, dalej jako: KIO lub Izba, uznała powyższą argumentację za nietrafną podnosząc, że „przyjęcie tezy odwołującego sprowadzać by się musiało do konstatacji, że w sytuacji, gdy w wykonaniu przedmiotu zamówienia uczestniczyć mają pracownicy podmiotu udostępniającego zasoby, żądanie dokumentów dotyczących tego podmiotu jest niedopuszczalne”. Pogląd taki nie jest trafny – prowadzi bowiem do nieuprawnionego ograniczenia możliwości wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób sprzeczny z ratio legis art. 26 ust. 2b PZP, którego celem jest rozszerzanie kręgu podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. 111Reasumując tę część rozważań stwierdzić należy, że wymaganie zamawiającego, aby dokumenty pochodzące od podmiotu udostępniającego swoje zasoby były poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty, odpowiada prawu”. W konsekwencji Izba uznała, że poświadczenie przez wykonawcę kopii referencji...