Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27.5.2010 r., III CZP 25/10

Prawo Zamówień Publicznych | 04/2010
Franciszek Łapecki

I.  Analizowane postanowienie zostało podjęte w przedmiocie zagadnienia prawnego skierowanego przez Sąd Okręgowy w W., a dotyczącego kwestii, czy wykonawca, którego oferta została odrzucona w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, posiada interes prawny w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych2 do wnoszenia środków ochrony prawnej w zakresie kwestionowania czynności zatrzymania wadium przez zamawiającego w trybie art. 46 ust. 4a PZP. Trzeba jednak od razu zauważyć, że pytanie prawne skierowane do Sądu Najwyższego dotyczyło unormowania obecnie już nie obowiązującego, ale poruszona w nim kwestia nadal zachowuje swoją aktualność. Ustawodawca z końcem 2009 r. dokonał zmiany budzącego wątpliwość przepisu art. 179 PZP, doprowadzając do większej jego przejrzystości co do podstaw wnoszenia środków ochrony prawnej przez wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne. Mimo tego problem przepadku wadium, zwłaszcza w trybie art. 46 ust. 4a PZP nadal budzi wiele wątpliwości. Stosunkowo bowiem często w praktyce zdarza się, że zamawiający, wskutek uchybienia przez wykonawców obowiązkom dokumentacyjnym, zatrzymuje wadium wniesione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.   Na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu....