Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym warunkiem ubiegania się o zamówienie publiczne

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2013
Małgorzata Stręciwilk

Wprowadzenie  Ustawodawca w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych1 przewidział, że dla wykazania się przez wykonawców właściwymi kwalifikacjami do realizacji zamówienia publicznego istotnym czynnikiem będzie dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym. Znaczenie określenia „potencjał techniczny” wykorzystywanego na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego można próbować zdefiniować jako pewną sprawność i wydajność wykonawcy, pewne możliwości, jakimi dysponuje on w zakresie technicznym, a więc w odniesieniu do dysponowania określonym sprzętem, maszynami, urządzeniami, instalacjami itp.   Właściwa regulacja odnosząca się do warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została określona w art. 22 ust. 1 pkt 3 PZP. Warunek ten – obok posiadania niezbędnych uprawnień do spełnienia reglamentowanych świadczeń objętych przedmiotem zamówienia, posiadania wiedzy i doświadczenia oraz właściwego potencjału kadrowego, jak również zdolności finansowych i ekonomicznych – powinien być zweryfikowany przez zamawiającego w odniesieniu 41do wszystkich wykonawców ubiegających się o dane zamówienie. Właściwie przeprowadzona weryfikacja wykonawców pod kątem spełniania wskazanego warunku powinna dawać zamawiającemu pewność, że konkretny przedmiot zamówienia będzie realizowany przez wykonawcę w sposób prawidłowy.   Praktyka orzecznicza zarówno KIO, jak i sądów okręgowych rozpoznających skargi na orzeczenia Izby, pokazuje wiele użytecznych przykładów stosowania regulacji PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, odnoszących się tak do opisu przez zamawiającego oceny spełniania warunku dotyczącego potencjału technicznego, jak i samej oceny dysponowania tym potencjałem przez wykonawców w warunkach konkretnego postępowania o zamówienie publiczne. Regulacje prawne odnoszące się do potencjału technicznego  Ustawodawca w przepisach PZP przewidział, tak w przypadku potencjału technicznego, jak i w przypadku pozostałych wymogów podmiotowych, których spełniania wymaga się od wykonawców ubiegających się o zamówienie, rozróżnienie na warunki ustawowe i konkretne, odnoszące się do danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu). Warunki ustawowe, tzw. blankietowe zostały określone wprost w art. 22 ust. 1 PZP. Ich weryfikacja ma charakter generalny - tj. wykonawcy powinni potwierdzić zamawiającemu w trybie oświadczenia składanego na podstawie art. 44 PZP, że spełniają generalne warunki udziału w danym postępowaniu. Zamawiający także, uznając, że w danych okolicznościach jest to niezbędne i biorąc pod uwagę warunki konkretnego przedmiotu zamówienia, może opisać w sposób szczegółowy dany warunek, w tym również warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym, mając na względzie dyspozycję art. 22 ust. 4 PZP. Tak więc zamawiający dokonując opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu może także uznać – należy to do jego oceny – że uszczegółowienie blankietowo określonego, ustawowego warunku dysponowania potencjałem technicznym, będzie dla niego przydatne z punktu widzenia właściwej weryfikacji wykonawców ubiegających się o zamówienie, a w efekcie również w przyszłości będzie przydatne dla należytego wykonania...