Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 30.6.2020 r. (III CZP 67/19)

Prawo Zamówień Publicznych | 1/2021
Moduł: prawo handlowe
Michał Drozdowicz

Glosowana uchwała dotyczy interesującego zagadnienia prawnego, związanego z zastrzeganiem kar umownych z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wprawdzie orzeczenie zapadło na gruncie poprzedniego stanu prawnego1, nie traci ono jednak na znaczeniu po wejściu w życie ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych2. Dotychczasowa regulacja znajduje bowiem zastosowanie zarówno do umów zawartych przed 1.1.2021 r., jak i tych zawartych po 30.12.2020 r., ale w wyniku postępowań wszczętych przed 1.1.2021 r.3. Ponadto regulacja stanowiąca podstawę przyjęcia przez SN zobowiązania wykonawcy względem zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom4, a także obowiązek zastrzeżenia kary umownej zostały zasadniczo powtórzone w unormowaniach „nowego” PZP5.Summary

Commentary to the resolution of the Supreme Court – Civil Chamber of 30.6.2020. III CZP 67/19

This resolution deals with an interesting legal issue related to stipulating contractual penalties for the untimely payment of remuneration due to subcontractors or further subcontractors. Although the ruling was made under the previous legal status, it remains significant after the entry into force of the Public Procurement Law of 11 September 2019. This is because the previous regulation applies both to agreements concluded before 1 January 2021 and those concluded after 30 December 2020, but as a result of proceedings initiated before 1 January 2021. In addition, the regulation constituting the basis for the Supreme Court accepting the contractor’s obligation towards the contracting authority to pay remuneration to subcontractors and further subcontractors, as well as the obligation to set out a contractual penalty, are essentially repeated in the provisions of the “new” PPL. Keywords: commentary, Public Procurement Law, subcontractors, payment of remuneration