NAJPOPULARNIEJSZE

Umowa o prace geodezyjno-kartograficzne w budownictwie

Ryszard Szostak

Wprowadzenie  W praktyce często oba rodzaje prac podlegają zespoleniu, zwłaszcza jeśli finalnym rezultatem prac geodezyjnych ma być sporządzenie mapy bądź innego opracowania kartograficznego. Z...

Implementacja dyrektywy 2014/24/UE na Węgrzech

Andrzela Gawrońska-Baran

Wprowadzenie W Republice Węgierskiej rządowe oraz samorządowe zamówienia publiczne reguluje ustawa CXLIII z 2015 r. o zamówieniach publicznych1 oraz kilkanaście powiązanych z nią dekretów rządowych...

Pełnomocnictwo do działania przed Krajową Izbą Odwoławczą

Ryszard Szostak

Wprowadzenie Wprawdzie art. 184 ust. 6 PZP stanowi, że do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o sądzie polubownym, ale problem w tym, że przepisy...

Funkcje i metody szacowania wartości zamówienia

Franciszek Łapecki

Wartość zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  Problem wartości zamówienia publicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma zasadnicze znaczenie dla...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 01/2019
Liczba tekstów: 456