Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Glosa do uchwały SN z 24.2.2009 r., III CZP 147/08

Ryszard Szostak

 I. Przesłanką przystąpienia wykonawcy do postępowania toczącego się przed KIO wskutek wniesienia odwołania jest udział w uprzednim postępowaniu protestacyjnym. Uczestnikami tego reklamacyjnego...

Pełnomocnictwo do działania przed Krajową Izbą Odwoławczą

Ryszard Szostak

Wprowadzenie Wprawdzie art. 184 ust. 6 PZP stanowi, że do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o sądzie polubownym, ale problem w tym, że przepisy...

Konsorcja w ramach zamówień publicznych

Zbigniew Raczkiewicz

Wprowadzenie W chwili obecnej wspólne ubieganie się przez kilka podmiotów o zamówienia publiczne jest explicite dozwolone, zarówno przez prawo wspólnotowe1, jak i przez nasze prawo krajowe2...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 627