NAJPOPULARNIEJSZE

Glosa do wyroku SN z 7.7.2007 r., II CSK 344/07

Ryszard Szostak

 I. Dnia 4.9.2001 r. pozwana Gmina udzieliła Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej, o zryczałtowanej wartości 3,32 mln zł, z terminem...

Postępowanie wyjaśniające w sprawie rażąco niskiej ceny

Michał Makowski

Forma korespondencji w sprawie rażąco niskiej ceny. Termin przedstawienia wyjaśnień Zgodnie z art. 90 ust. 1 PZP zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwraca się w formie...

Zasady prawa zamówień publicznych - wybrane zagadnienia

Piotr Wiśniewski

Uwagi ogólne Stan ten wytworzył naturalną potrzebę poszukiwania stabilności Prawa zamówień publicznych oraz przewidywalnego i rozsądnego orzecznictwa3. W tym celu utworzono Krajową Izbę Odwoławczą....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637