NAJPOPULARNIEJSZE

Zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym

Tadeusz Kocowski

I. Uwagi ogólne Społeczna gospodarka rynkowa to sfera stosunków ekonomicznych, a także prawnych, nawiązywanych pomiędzy aktywnymi uczestnikami obrotu gospodarczego, w której podstawową rolę odgrywają...

Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 30.6.2020 r. (III CZP 67/19)

Michał Drozdowicz

Glosowana uchwała dotyczy interesującego zagadnienia prawnego, związanego z zastrzeganiem kar umownych z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 615