Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Dialog techniczny w zamówieniach publicznych

Jacek Lachner

Istota, cel i funkcje dialogu technicznego  Dialog techniczny łączy się z etapem poprzedzającym dokonanie opisu przedmiotu zamówienia i w tym kontekście kwestią dopuszczalności kontaktów potencjalnych...

Z problematyki reprezentacji Skarbu Państwa - III CZP 75/12

Uchwała SN z 28.11.2012 r., III CZP 75/12   Sad Najwyższy po rozstrzygnięciu […], zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny […]:  Czy prezes sądu okręgowego – jako organ statio fisci...

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wadą dzieła

Jolanta Loranc-Borkowska

Wprowadzenie  Podstawową przesłanką uzasadniającą odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest samo istnienie wady dzieła. Odpowiedzialność ta jest niezależna od winy wykonawcy dzieła, a także od faktu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 627