Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Rola gwarancji dodatkowej w budownictwie

Jolanta Loranc-Borkowska

Wprowadzenie  Reimplementacja do Kodeksu cywilnego przepisów Dyrektywy 99/44/WE1 spowodowała zmiany nie tylko w regulacji odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy, ale także w...

Glosa do uchwały SN z 28.2.2013 r., III CZP 107/12

Beata Wilczyńska

I.  W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na znaczące umocnienie w uzasadnieniu uchwały poglądu, według którego ustawowo przewidziane w art. 182 ust. 1 ZamPublU uwarunkowanie rozpoczęcia biegu...

Glosa do wyroku SN z 5.6.2014 r., IV CSK 626/13

Michał Drozdowicz

I.  Stan faktyczny sprawy był stosunkowo prosty. Zamawiający – miejskie przedsiębiorstwo komunalne, zajmujące się wywozem śmieci - potrącił z wynagrodzenia wykonawcy wierzytelność z tytułu kary...

Warunki kontraktowe FIDIC – charakterystyka ogólna

Wojciech Wyrzykowski

Geneza warunków kontraktowych FIDIC   Standardy umowne FIDIC zostały stworzone przez powołaną w 1913 r. Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs...

Kryteria oceny ofert przetargowych w nowym ujęciu

Ryszard Szostak

Wprowadzenie  Przetarg albo inną podobną procedurę ofertowo-eliminacyjnego sposobu udzielania zamówienia publicznego organizuje się w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, na warunkach której...

Zamówienia publiczne na Węgrzech

Andrzela Gawrońska-Baran

Wprowadzenie  Republika Węgierska (od 2012 r. oficjalnie: „Węgry”) jest państwem unitarnym, w którym zastosowano trójstopniowy podział terytorialny. Dla potrzeb administracji kraj podzielono na 19...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637