NAJPOPULARNIEJSZE

Charakter postępowania spornego przed Krajową Izbą Odwoławczą

Magdalena Grabarczyk, Małgorzata Stręciwilk

Wprowadzenie   Postępowanie odwoławcze zostało uregulowane w Prawie zamówień publicznych1 jako szczególna procedura służąca rozstrzyganiu sporów występujących w toku postępowania o udzielenie...

Glosa do wyroku SN z 5.6.2014 r., IV CSK 626/13

Michał Drozdowicz

I.  Stan faktyczny sprawy był stosunkowo prosty. Zamawiający – miejskie przedsiębiorstwo komunalne, zajmujące się wywozem śmieci - potrącił z wynagrodzenia wykonawcy wierzytelność z tytułu kary...

Warunki kontraktowe FIDIC – charakterystyka ogólna

Wojciech Wyrzykowski

Geneza warunków kontraktowych FIDIC   Standardy umowne FIDIC zostały stworzone przez powołaną w 1913 r. Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs...

Renegocjacja umowy o zamówienie publiczne

Michał Drozdowicz

Wprowadzenie   Zwrot „renegocjacja umowy” jest powszechnie stosowany, sugeruje bowiem ponowną negocjację tego, co już wcześniej było wynegocjowanie1. Chodzi zatem o ustalanie na nowo kwestii już...

Dochodzenie roszczeń przez uczestników konsorcjum

Joanna May

Uzasadnienie  Sąd pierwszej instancji wyrokiem z 11.4.2013 r. uwzględnił powództwo zasądzając od pozwanego inwestora łącznie kwotę 449 475 zł, z czego kwotę 365 573 zł na podstawie art. 405 KC w zw. z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637