NAJPOPULARNIEJSZE

Glosa do postanowienia SN z 12.2.2014 r., IV CSK 291/13

Joanna May

I.  Glosowane postanowienie SN było poprzedzone rozstrzygnięciami sądów meriti o odmiennym charakterze, a mianowicie wyrokiem sądu pierwszej instancji i następnie postanowieniem sądu drugiej...

Kryterium „aspekty innowacyjne”

Izabela Rzepkowska

Prawne pojęcie innowacyjności  Katalog kryteriów oceny ofert zawarty w przepisie art. 91 ust. 2 ZamPublU był i nadal jest katalogiem otwartym, co oznacza, że zamawiający mogą korzystać z tych lub...

Renegocjacja umowy o zamówienie publiczne

Michał Drozdowicz

Wprowadzenie   Zwrot „renegocjacja umowy” jest powszechnie stosowany, sugeruje bowiem ponowną negocjację tego, co już wcześniej było wynegocjowanie1. Chodzi zatem o ustalanie na nowo kwestii już...

Wyjaśnianie oferty z rażąco niską ceną

Anna K.

Wprowadzenie  Cena to podstawowe kryterium oceny ofert w zamówieniach publicznych. Do niedawna było to także w większości przetargów jedyne kryterium wybierane przez zamawiającego w celu wyboru oferty...

Wybór podwykonawcy zamówienia publicznego

Włodzimierz Dzierżanowski

Wykluczenie podwykonawstwa  Ograniczenie bądź wyłączenie podwykonawstwa pozostaje nieco na marginesie rozważań o wyborze podwykonawcy, gdyż do wyboru nie dochodzi z racji żądania osobistego spełnienia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637