NAJPOPULARNIEJSZE

Wiarygodność kosztorysu inwestorskiego

Andrzej Borowicz

Wprowadzenie   Niedostateczna, jak na potrzeby praktyki gospodarczej, wiarygodność kosztorysów inwestorskich jest przedmiotem krytycznej refleksji wielu środowisk związanych naukowo, profesjonalnie...

Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych

Ryszard Szostak

Wprowadzenie   Przez zmowy przetargowe rozumie się wyjątkowo nieuczciwe i bardzo szkodliwe dla obrotu porozumienia, nawiązywane pomiędzy osobami przystępującymi do przetargu, niekiedy także z udziałem...

Problem rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych

Małgorzata Moras

Wprowadzenie   Konkurencja, jako dążenie do osiągnięcia zgodnej z prawem i dobrymi obyczajami rywalizacji między podmiotami prowadzącymi działalność na danym rynku, stanowi fundament dla gospodarki...

Dopuszczalne korygowanie omyłek w ofertach przetargowych

Aldona Kowalczyk

Wprowadzenie   Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest oświadczeniem woli wykonawcy, obejmującym stanowczą propozycję zawarcia umowy z zamawiającym1 na warunkach...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 595