NAJPOPULARNIEJSZE

Dochodzenie roszczeń przez uczestników konsorcjum

Joanna May

Uzasadnienie  Sąd pierwszej instancji wyrokiem z 11.4.2013 r. uwzględnił powództwo zasądzając od pozwanego inwestora łącznie kwotę 449 475 zł, z czego kwotę 365 573 zł na podstawie art. 405 KC w zw. z...

Pełnomocnictwo do działania przed Krajową Izbą Odwoławczą

Ryszard Szostak

Wprowadzenie Wprawdzie art. 184 ust. 6 PZP stanowi, że do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o sądzie polubownym, ale problem w tym, że przepisy...

Gwarancja jakości przy umowie o_dzieło

Jolanta Loranc-Borkowska

Wprowadzenie  Gwarancja jakości jest odpowiedzialnością mającą na celu ochronę interesów uprawnionego poprzez udzielenie przez gwaranta zapewnienia o „odpowiedniej” jakości rzeczy (braku wad)1....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 550