NAJPOPULARNIEJSZE

Glosa do wyroku KIO z 8.12.2011 r., KIO 2542/11

Franciszek Łapecki

  I. Wyrok będący przedmiotem analizy został wydany w wyniku wniesienia odwołania przez wykonawcę, który zakwestionował prawidłowość działań zamawiającego polegających na uznaniu za najkorzystniejszą...

Weryfikacja warunków wymaganych od wykonawców zagranicznych

Katarzyna Andrzejczak

Wprowadzenie  Jednym z podstawowych założeń regulowania zamówień publicznych w prawie wspólnotowym jest stworzenie ujednoliconego systemu norm pozwalającego wykonawcom z poszczególnych państw w Unii...

Koszty i efektywność zamówień publicznych, część II

Zbigniew Raczkiewicz

Wprowadzenie  W tej części studium poruszona została problematyka kosztów, konkurencji oraz długości trwania procedur. Kolejno przeanalizowane zostały czynniki mające wpływ na decyzje zamawiających....

Zakres umowy o dzieło - wyrok - IV CSK 182/11

Wyrok SN z 12.1.2012 r., IV CSK 182/11  Sąd Najwyższy […] po rozpoznaniu […] skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w G. […] oddalił skargę kasacyjną.Z uzasadnienia:  Wyrokiem z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 563