NAJPOPULARNIEJSZE

Jawność umów o zamówienia publiczne – zagadnienia wybrane

Michał Makowski

Umowa o zamówienie publiczne jako źródło informacji publicznej  Zgodnie z art. 1 ust. 1 InfPublU „każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega...

Koszty i efektywność zamówień publicznych

Zbigniew Raczkiewicz

WprowadzenieStruktura studium i źródła danych  Studium podzielone jest na 2 części. Pierwsza z nich, zatytułowana „Zastosowanie przepisów” przedstawia europejski4 rynek zamówień publicznych (dalej:...

Glosa do wyroku SN z 4.2.2011 r., III CSK 143/10

Grzegorz Kozieł

  Przedmiotowy wyrok odnosi się wprost do unormowania z art. 144 ust. 1 PZP1 w brzmieniu obowiązującym do 23.10.2008 r.2, jednak ocena stanu faktycznego oraz prawnego dokonana przez SN w tym wyroku...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585