NAJPOPULARNIEJSZE

Glosa do wyroku SN z 24.7.2009 r., II CSK 61/09

Ryszard Szostak

I.  Zasadnicze okoliczności sporu dotyczyły podstaw odmowy zapłaty umówionego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych z powodu wadliwej realizacji powierzonej mu przebudowy składowiska śmieci....

Kara umowna w zamówieniach publicznych

Beata Wilczyńska

Wprowadzenie  Już prawo rzymskie znało stypulację polegającą na przyrzeczeniu wierzycielowi zapłaty określonej kwoty pieniężnej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania1....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585