Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Znaczenie procesowe kopii dokumentu w postępowaniu cywilnym

Janusz Kaspryszyn

Uwagi ogólne Prawo zamówień publicznych1 przewiduje, że wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może...

Zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej

Michał Drozdowicz

Zagadnienia ogólne Zawarcie umowy w ujęciu szerszym (proceduralnym)1 oznacza pewien proces, zespół działań podejmowanych przez strony w celu osiągnięcia konsensu2 i złożenia zgodnych oświadczeń woli...

Elektronizacja zamówień publicznych z perspektywy orzecznictwa

Magdalena Grabarczyk

Wprowadzenie Przepisy dotyczące elektronizacji zamówień publicznych, które weszły w życie 18.10.2018 r., postawiły przed organami orzekającymi nowe wyzwania. Zmaga się z nimi Krajowa Izba Odwoławcza,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585