Legalność ustanowienia koncesji wyłącznej na gry losowe. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19.12.2018 r. (C-375/17 Stanley Intern. Betting Ltd)

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 02/2019
Liczba tekstów: 466