I. Wskazówki dla Autorów:

 • Do publikacji są przyjmowane artykuły w formacje DOC (o objętości do 20-22 stron maszynopisu – maks. 50 tys. znaków ze spacjami i przypisami) wraz z danymi osobowymi autora (imię i nazwisko, tytuł naukowy, afiliacja, adres i telefon kontaktowy, adres e-mail) należy je przesyłać pocztą elektroniczną na adres redakcji (kwartalnik.pnt@beck.pl).
 • Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim (i jeśli to możliwe angielskim) – maks. 800 znaków oraz kilka słów kluczowych w języku polskim (i angielskim), a także wykaz bibliografii i wykazu najistotniejszych jednostek redakcyjnych do tych aktów prawnych, do których Autor odnosi się w artykule.

II. Wskazówki edytorskie:

 • Imiona i nazwiska, a także inicjały – także w przypisach – piszemy kursywą.
 • Kursywą piszemy także wszystkie zwroty obcojęzyczne, w tym łacińskie.
 • W Wydawnictwie C.H.Beck przyjęte został system skrótów. I tak np.: Kodeks karny to KK, Kodeks cywilny to KC, Kodeks pracy to KP, Ordynacja podatkowa to OrdPU; wykaz wybranych skrótów poniżej, w razie wątpliwości należy się skonsultować z Redakcją.
 • Pisownia dat: 4.4.2013 r., a zatem bez zer. Przy przytaczaniu czyichś słów należy postawić dwukropek, a słowa te wziąć w cudzysłów.
 • Używamy cudzysłowu apostrofowego: „...”, jedynie jako cudzysłów drugiego stopnia – tzn. cudzysłów w cudzysłowie – niemieckiego:>>...<<.
 • Należy używać nawiasu okrągłego (...), zaś nawias kwadratowy [...] zarezerwowany jest dla komentatora tekstu.
 • Nie zamykamy bezpośrednio po sobie nawiasów: )), a także nie rozpoczynamy po zamknięciu nawiasu nowego: )(.
 • Kropka znajduje się zawsze po nawiasie – kończy wypowiedź.
 • Przypis w tekście jest zawsze przed kropką.
 • Przytaczanie podstawy prawnej: por. ustawa z 3.3.1999 r., Dz.U. Nr 3 poz. 45 ze zm.
 • Tytuły czasopism proszę oznaczać cudzysłowem
 • Przy orzeczeniach proszę podawać miejsce publikacji lub dostępności.
 • W przypadku publikacji drukowanych proszę podawać:
  Autor, pełny tytuł, miejsce i datę wydania, stronę
  jeśli jest redaktor naukowy – Autor, ew. tytuł opracowania lub fragmentu publikacji [w:] pełny tytuł publikacji, pod red. ..., miejsce i data wydania, strona
 • W przypadku publikacji elektronicznych proszę podawać:
  Autor, stosowny fragment publikacji/jednostka redakcyjna, miejsce i data wydania, przy publikacjach elektronicznych może być tylko data; Lex/el z podaniem roku - oznacza wersję programu Lex, z której korzysta autor, przy Legalisie nie podajemy roku wersji systemu, Nb jeśli jest, przykładowo:
  M. Manowska, Komentarz do art. 187 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. I. Art. 1–50538, pod red. M. Manowskiej, Warszawa 2015, Lex/el 2020, Nb 11
  A. Opalski [w:] Kodeks spółek handlowych. T. IIIA. Spółka akcyjna, pod red. A. Opalskiego, 2016, Legalis, komentarz do art. 390 KSH, Nb 26

III. Rekomendacje

 • Do materiałów przesłanych przez absolwentów prawa, doktorantów, asystentów i aplikantów niezbędne jest dołączenie rekomendacji opiekuna naukowego, posiadającego tytuł naukowy dr., dr. hab. lub prof.

 

 

 

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Nowych Technologii
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 78