WPROWADZENIE

Prawo Nowych Technologii | 1/2021
Moduł: prawo nowych technologii
Xawery Konarski

Wprowadzenie

Szanowni Państwo,


oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer nowego czasopisma Wydawnictwa C.H.Beck pt. „Prawo Nowych Technologii”. Ufamy, że pozycja ta stanie się istotnym forum wymiany poglądów przez przedstawicieli doktryny, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz praktyków prawa na temat najbardziej aktualnych problemów społeczeństwa informacyjnego.


Kwartalnik podzielony został na sześć bloków tematycznych: dane osobowe i prywatność, cyberbezpieczeństwo, handel elektroniczny, innowacje, prawo Internetu i mediów oraz prawo IT. Oprócz artykułów z tych dziedzin, w każdym numerze publikowane będą również aktualności opisujące najważniejsze polskie i unijne akty legislacyjne i regulacyjne, a także decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe z zakresu prawa nowych technologii.
W pierwszej części niniejszego numeru opisana została problematyka prawna ochrony danych osobowych i prywatności. Autorzy zajęli się w szczególności takimi zagadnieniami jak ustalenie zakresu pojęcia przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego oraz pseudonimizacji i anonimizacji danych osobowych w kontekście badań naukowych i wymagań RODO.
Druga część poświęcona jest aktualnym problemom prawnym cyberbezpieczeństwa. W tej sekcji omówiono w szczególności projekty nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz Prawa komunikacji elektronicznej. Analizie poddano także projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (Digital Resiliance Operational Act, DORA), kluczowego aktu prawnego dla stworzeniu spójnej, kompleksowej i paneuropejskiej regulacji w tym zakresie.
W trzeciej części skoncentrowano się na problematyce prawnej różnych aspektów korzystania ze sztucznej inteligencji (SI). Pierwszy z artykułów omawia projekt unijnego Aktu o usługach cyfrowych (AUC) w kontekście uzasadniania i wyjaśniania decyzji podejmowanych przez dostawców usług pośrednich z wykorzystaniem SI. W drugim z tekstów autorzy podejmują z kolei próbę odpowiedzi na pytanie, czy i kiedy czynności zmierzające do wyjaśnienia działania sztucznej inteligencji stanowią ingerencję w sferę praw autorskich.
W czwartej części, poświęconej prawu Internetu i mediów, dwa teksty dotyczą statusu prawnego platform internetowych. W pierwszym z artykułów dokonano szczegółowej analizy tej kategorii usługodawców na gruncie projektu unijnego Aktu o usługach cyfrowych, drugi omawia inne jeszcze – niż projekt AUC – inicjatywy legislacyjne w Unii Europejskiej dotyczące dostawców platform. W tej sekcji omówiono również odpowiedzialność dostawców usług udostępniania treści on-line i ich użytkowników w kontekście implementacji dyrektywy (UE) 2019/790 w sprawie prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym. W odrębnym artykule dokonano określenia zasad budowy modelu „przeciętnego odbiorcy” w Internecie w związku ze sprawami naruszenia dóbr osobistych. Kolejny tekst przedstawia z kolei problematykę prawną wpływu nowych technologii na wykorzystywanie wizerunku osób fizycznych. W tej sekcji zawarty jest także artykuł dotyczący tzw. digimodernizmu i związanej z tym specyfiki powstawania i późniejszej zmiany utworów tworzonych za pomocą nowych mediów.
Piąta część kwartalnika poświęcona jest szczególnym zagadnieniom prawnym związanym ze stosowaniem prawa IT. W pierwszym z artykułów została omówiona problematyka udostępniania i korzystania z internetowych interfejsów API. Kolejny tekst przybliża aktualne przepisy prawne w Polsce i zagranicą, a także praktykę orzeczniczą i wytyczne urzędów patentowych dotyczące możliwości ochrony patentowej rozwiązań programistycznych. Ostatni z materiałów opisuję polskie przepisy prawne dotyczące praw autorskich do zarządzania publicznym projektem ICT.
Na koniec, korzystając z okazji chciałbym podziękować członkom Rady Programowej oraz Kolegium Redakcyjnego za przyjęcie zaproszenia i wsparcie w pracach nad Kwartalnikiem.
Zapraszam do lektury! adw. Xawery Konarski
Redaktor Naczelny