Ochrona patentowa rozwiązań wykorzystujących technologie komputerowe – przegląd najnowszych trendów w Polsce i na świecie (część I)

Prawo Nowych Technologii | 1/2021
Moduł: prawo nowych technologii, własność intelektualna
Sabina Kubsik

Ochrona patentowa rozwiązań wykorzystujących technologie komputerowe, a w szczególności rozwiązań software’owych, od wielu lat budzi burzliwe dyskusje. Przeciwnicy patentowania tego typu rozwiązań, twierdzą, że software jest wystarczająco dobrze chroniony prawami autorskimi. Zwolennicy natomiast są zdania, że prawa autorskie chronią jedynie formę utworu przed bezpośrednim kopiowaniem, a jedynie patent pozwala na rzeczywistą ochronę wykorzystywanych w programie algorytmów.
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie stanowiska jakie w tej kwestii prezentowane jest obecnie w Polsce oraz w innych krajach na świecie, w tym m.in. w Stanach Zjednoczonych oraz Chinach, gdzie rokrocznie odnotowuje się najwięcej zgłoszeń patentowych z dziedziny technologii komputerowej. W opracowaniu przedstawiono szeroką analizę polskich i zagranicznych przepisów prawnych, a także praktyki orzeczniczej oraz wytycznych krajowych i ponadkrajowych urzędów patentowych, w tym nowych wytycznych Europejskiego Urzędu Patentowego, które weszły w życie 21.3.2021 r.
Z uwagi na złożoność omawianej tematyki oraz obszerność przedstawionej analizy, a jednocześnie chęć możliwie najpełniejszego przedstawienia obecnie panujących trendów w zakresie ochrony patentowej rozwiązań wykorzystujących technologie komputerowe, artykuł został podzielony na dwie części, z których część I zawiera wprowadzenie oraz omówienie różnych źródeł ochrony programów komputerowych, a także początek przeglądu orzecznictwa krajowych i ponadkrajowych urzędów patentowych, skupiając się na uwagach ogólnych oraz krajach common law, natomiast część II zawiera ciąg dalszy tego przeglądu, skupiając się na krajach azjatyckich, krajach europejskich oraz Polsce, a także podsumowanie.Abstract

Patent protection of solutions involving computer technologies – a review o latest trends in Poland and worldwide (Part I) Patent protection of solutions involving computer technologies including, in particular, software solutions, has been the subject of a heated debate for many years. Opponents of patenting such solutions claim that software is sufficiently protected by copyrights. Supporters, on the other hand, believe that copyrights protect solely the form of work against direct copying and only a patent provides real protection of algorithms used in the software. The article aims to present the current position on this issue in Poland and in other countries around the world, including the United States and China, where most patent applications in the field of computer technology are filed each year. The study presents an extensive analysis of Polish and foreign legal regulations, as well as case law and guidelines of national and supranational patent offices, including new guidelines of the European Patent Office which came into force on 21 March 2021. Due to the complexity of the subject matter and the extent of the presented analysis, as well as the desire to present as fully as possible the current trends in the area of patent protection of solutions involving computer technologies, the article has been divided into two parts, where Part I, apart from an introduction, provides an overview of different sources of legal protection of computer programs and covers the beginning of the review of the case-law of national and supranational patent offices, focusing on general remarks and common law countries, while Part II contains a continuation of this review, focusing on Asian countries, European countries, and Poland, as well as a conclusion. Słowa kluczowe: patenty, ochrona patentowa, technologie komputerowe, programy komputerowe, oprogramowanie, rozwiązania/wynalazki softwarowe, wynalazki wspomagane (wdrażane) komputerowo, dalszy skutek (efekt) techniczny Key words: patents, patent protection, computer technologies, computer programs, software, software solutions/inventions, computer-implemented inventions, further technical effect